De missie van de Kloosterkerkgemeente is om het verhaal van de Eeuwige te leven en te be-leven. De Kloosterkerk is de plek waar mensen jong en oud elkaar ontmoeten en betrokkenheid en medeleven tonen. De kern hierbij vormt de eredienst op zondagmorgen. Daarnaast is er in de Kloosterkerk ook ruimte voor het verhaal van stilte, bezinning en vorming. Belangrijke vertolkers van het verhaal van de Eeuwige zijn muziek en kunst. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de maandelijkse vertolking van een Bach-cantate in de eredienst.

De Kloosterkerk stamt uit de late middeleeuwen en ligt in het hart van de stad aan het Lange Voorhout. Sinds 1617 is de kerk in gebruik voor de Protestantse eredienst. De gemeente is niet een geografisch bepaalde wijkgemeente, maar bestaat uit circa 1.600 gemeenteleden vanuit Den Haag en verre omstreken. De Kloosterkerk is een zelfstandige stichting maar is nauw verbonden met de Protestantse Gemeente Den Haag (PKN). Veel leden zijn ook lid van een PKN-wijkgemeente of ander kerkgenootschap.

Het Algemeen Bestuur (vergelijkbaar met de Kerkenraad) bestaat naast een voorzitter en secretaris uit een drietal secties, te weten het Consistorie, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. De predikanten zijn geen lid van het Algemeen Bestuur maar zijn tijdens de vergaderingen wel als adviseur aanwezig. De voorzitters van de drie secties vormen samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester en de predikanten het Moderamen (vergelijkbaar met het Dagelijks Bestuur). Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer vier tot vijf keer per jaar. Het Moderamen en de secties komen eens per maand bijeen. De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De voornaamste taak van het Consistorie is het geestelijk welzijn van de gemeente. Dit komt tot uitdrukking in de zondagse eredienst, het verzorgen van het pastoraat, de kerkmuziek, het jeugdwerk en de open kerk.

De kerntaak van het College van Diakenen is het verzamelen van middelen en die aan te wenden voor materiële dan wel immateriële ondersteuning van mensen die getroffen zijn door bijzondere nood, zowel leden van de Kloosterkerkgemeente als anderen met bijzondere aandacht voor Den Haag.

Aan het College van Kerkrentmeesters is de behartiging van de stoffelijke belangen van de kerk toevertrouwd. Naast het financiële beheer betreft dit ook de zorg voor het personeel en de aandacht voor het kerkgebouw.

Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, klik hier.

Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Monument Kloosterkerk, klik hier.

De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen treft u hier. En verder verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
002869561  onder dossiernummer 6733

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576 (di t/m vr 10:00-14:00 uur)
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Een overzicht van de bestuursleden van de Kloosterkerk vindt u onderaan deze pagina.

Voor contact met het bestuur kunt u mailen naar bestuur@kloosterkerk.nl. Een bericht aan de voorzitter kunt u sturen aan voorzitter@kloosterkerk.nl 

Beleidsplannen:

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2023 – 2026 klik hier.

Voor het Beleidsplan “Huis van bezinning”  klik hier.

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2016-2021 klik hier.

Voor het Vrijwilligersbeleid Kloosterkerk klik hier.

Voor het Beleidsplan Kerkmuziek Kloosterkerk klik hier.

Voor het Beleidsplan Stichting Diaconie Kloosterkerk klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Salariëring predikanten, kosters en overig in de kerk werkzaam personeel c.f. de arbeidsvoorwaarden Protestante kerken in Nederland (zie website www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden).

Doelstelling:
Protestant-christelijk kerkgenootschap

Activiteiten:

Voor het jaarverslag 2023 klik hier: jaarverslag 2023

(Voor het jaarverslag van 2022 klik hier: jaarverslag 2022)

Financiën:
Voor het jaarplan en de begroting 2023 : begroting 2023

De jaarrekening van de Stichting Diaconie Kloosterkerk: jaarrekening 2022

De begroting van de Stichting Diaconie Kloosterkerk: begroting 2022

Oudere gegevens:
De jaarrekening 2020 treft u hier aan: jaarrekening 2020

Privacy:
Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier: privacybeleid Kloosterkerk

Bestuur Kloosterkerk: