Van het bestuur, Kloosterkerk

Jubilea ds Rienk Lanooy
Na de dienst van 27 maart werd stilgestaan bij de twee jubilea die ds. Rienk Lanooy deze maand te vieren heeft. Hij staat 25 jaar in het ambt zoals dat in de kerk heet, 25 jaar geleden werd hij voor het eerst predikant, dat was in Parijs. Daarnaast is hij deze maand 12,5 jaar predikant in de Kloosterkerk. Namens u allen mocht ik Rienk toespreken om onze grote waardering uit te spreken voor hem en zijn werk in onze gemeente. Daarna zongen we met elkaar een lied dat voor deze jubilea geschreven was. Het was een feestelijke dag, zeker ook gezien de prachtige cantate die eerst klonk in de dienst.

Gemeenteplatform
Op 5 april komt het gemeenteplatform bijeen in de Kloosterkerk. De start is om 20.00 uur en inclusief een korte pauze sluiten wij om 22.00 uur deze avond af. De leiding van deze avond is in handen van het bestuur, de moderatie ligt bij de heer Bram Schriever, adviseur en coach op het terrein van kerk en welzijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat u wel graag deze bijeenkomst wilt bijwonen, maar mogelijk niet in de gelegenheid bent om fysiek aanwezig te zijn. Indien dit het geval is, kunt u de avond online live volgen. Laat u mij van tevoren weten als hier gebruik van wenst te maken, dan sturen wij u t.z.t. de link die u nodig zult hebben. Eventuele vragen kunt u – als u niet fysiek aanwezig kunt zijn – per email aan mij kenbaar maken, zodat deze kunnen worden meegenomen.

Vacatures in het bestuur
Het is verheugend dat twee mensen bereid gevonden zijn de functies te vervullen die vacant zijn geworden in het bestuur. Het bestuur is voornemens Johan van Dongen als Ouderling Open kerk te benoemen en Erwin Petersen als Diaken. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure die geleid heeft tot deze voordracht, dan verzoek ik u mij dat binnen twee weken te laten weten. Als er geen bezwaren zijn, dan zijn beiden benoemd. De bevestiging tot ambtsdrager zal later plaatsvinden.

Vanwege het eindigen van hun zittingstermijnen zullen Veronica de Lange en Yorick Aler het bestuur gaan verlaten. Daarmee komen de functie van voorzitter van de Diaconie en secretaris van het College van Kerkrentmeesters vacant. Het profiel van beide functies treft u onder dit bericht. Mocht u belangstelling hebben voor een van deze functies of mocht u iemand willen voordragen dan kunt u dat binnen twee weken aan mij laten weten.

In het bestuur is een kleine commissie gevormd die zich gaat buigen over mijn opvolging. Daarvoor is uit uw midden ook een aantal namen als suggestie genoemd, die deze commissie meeneemt. Nadere informatie volgt.

We zitten nog in de 40-dagen tijd, de Stille Week nadert en daarna vieren we het feest van Pasen. Een tijd van reflectie en bezinning, in een wereld waar veel aan de hand is. Van harte wens ik u alle goeds.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Vacature voorzitter Diaconie

De termijn van 8 jaar bestuurslidmaatschap loopt voor mij ten einde. Het is dus nu tijd om op zoek te gaan naar een opvolger.

De voorzitter van de Diaconie is degene die overzicht houdt over de taken en verantwoordelijkheden van de Diaconie. En die de vergaderingen voorbereidt en voorzit. De komende tijd zullen de 4 diakenen zich o.a. beraden over de ‘diaconale’ invulling van de plannen voor het Huis van Bezinning. We zoeken dus iemand die daar aan mee wil denken en doen.

Als diaken ben je ook lid van het Algemeen Bestuur van de Kloosterkerk en als voorzitter ben je ook moderamen lid, een soort dagelijks bestuur. De diakenen hebben de zorg voor de voorbereiding van het avondmaal.

De afgelopen 8 jaar ben ik met vreugde diaken/bestuurslid geweest. Wie belangstelling heeft voor deze functie of informatie wil, wordt gevraagd zich te wenden tot de voorzitter van het Algemeen Bestuur: voorzitter@kloosterkerk.nl of de voorzitter van de Diaconie: v.d.lange@kloosterkerk.nl

Veronica de Lange

Vacature secretaris van het College van Kerkrentmeesters

De 1e termijn van de huidige secretaris, Yorick Aler, is verstreken. Yorick heeft aangegeven zijn taak als secretaris van het CvK te willen overdragen. Yorick laat een degelijke basis en goede structuur aan zijn opvolger na! Het College van (vijf) kerkrentmeesters is – kort samengevat – eerstverantwoordelijk voor het zakelijk reilen en zeilen van de Kloosterkerk: de bedrijfsvoering in brede zin. Daaronder vallen o.a. personeel, organisatie, financiën, archief, ICT, communicatie en het gebouw. Er is veel te doen. Afhankelijk van interesses en beschikbare tijd is het takenpakket van de secretaris (sec gemiddeld enkele uren per week) uit te breiden.
• Is lid van de Kloosterkerk;
• Bereidt in overleg met de voorzitter de maandelijkse vergaderingen van het College voor en maakt daarvan een verslag;
• Is lid van het algemeen bestuur van de stichting Kloosterkerk (vergadert zo’n 10x per jaar) en denkt mee over de te volgen strategie;
• Vervult met enige regelmaat ‘diensten’ tijdens de zondagse dienst (ouderling van dienst, collecteren, etc).
Nadere inlichtingen geeft de voorzitter van het College, André Suurmond, graag. Contact kan met hem worden opgenomen via a.suurmond@kloosterkerk.nl. Aan hem en/of de voorzitter van het Algemeen Bestuur, Sanne ten Bokkel Huinink voorzitter@kloosterkerk.nl, kunt u uw belangstelling voor de functie kenbaar maken.

 

Hulp gevraagd bij het vinden van een nieuwe koster!

In de vorige Nieuwsbrief informeerden we u over de vervroegde pensionering van Dirk van Woerkom per 1 januari a.s. De afgelopen weken stond de vacature on-line, maar deze heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Kent u iemand in uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd is in deze leuke functie bij onze mooie Kloosterkerk? Het bestuur stelt het zeer op prijs suggesties te krijgen. De vacature is hier te vinden.

Nadere informatie bij Emilie Schreuder, ouderling/kerkrentmeester Personeel

M 06 4878 1970