Kloosterkerk ledenenquête.

In januari 2021 werd een online enquête gehouden onder de leden van de Kloosterkerk. Van de circa 900 mensen die werden benaderd, werd door 170 mensen gereageerd. Dat is een goede respons voor een online enquête. Uit de resultaten kunnen onder andere de volgende conclusies getrokken worden:
• Nagenoeg iedereen is dankbaar voor de wijze waarop predikanten, bestuur en vrijwilligers de Kloosterkerk door de corona-tijd heen laveren.
• De onlinediensten met stream worden zeer hoog gewaardeerd en veel bekeken.
• De corona-maatregelen in de Kloosterkerk kunnen op brede steun rekenen.
• Er is duidelijk behoefte aan aanvullende online contactmomenten, zowel gericht op de inhoud als op het onderlinge contact. Te denken valt aan podcasts, online lezingen en groepen. Daarnaast online koffiedrinken en ook telefonisch contact.
• Circa een kwart van de respondenten zou een alternatieve manier voor het vieren van het Heilig Avondmaal waarderen. De overige mensen wachten tot normale tijden terug keren.

Op basis van deze conclusies, zullen predikanten en bestuur onder andere de volgende aanvullende acties ondernemen:
• Er komen nieuwe podcasts, bijvoorbeeld voor de veertigdagentijd.
• Binnenkort wordt de eerste online lezing georganiseerd.
• Het Consistorie start met een proef voor online koffiedrinken na de dienst.
• Opstarten van enkele telefooncirkels en leden inzetten om andere leden te bellen.
Op de website van de Kloosterkerk is een uitgebreidere rapportage te vinden met de resultaten van de enquête en de overige conclusies en acties. Het bestuur dankt alle respondenten voor hun inbreng, het helpt en steunt ons zeer!

Voorzitter van het bestuur
De tijd vliegt. Begin dit jaar kwam er een einde aan mijn eerste zittingstermijn als voorzitter van het bestuur. Ik heb mij beschikbaar gesteld voor een tweede termijn en in de recente vergadering van het bestuur werd ik voor die tweede termijn benoemd. Met veel genoegen zal ik mij met u in blijven zetten voor de Kloosterkerk.

Museumkwartier

Al enige jaren werken wij in de buurt samen met de musea en culturele instellingen die gevestigd zijn aan en rond het Lange Voorhout. Dat gebeurt onder de naam Museumkwartier. Deze samenwerking is recent geformaliseerd in een stichting. U zult begrijpen dat alle betrokken organisaties staan te popelen om samen mooie plannen te maken en weer veel bezoekers te ontvangen. Onze nieuwe ouderling Open Kerk schrijft er hier onder ook over.

Corona-tijd
Voor velen is het een zware tijd. Contacten en ontmoetingen worden gemist, kinderen moeten thuisonderwijs krijgen terwijl er ook gewerkt moet worden en de gezondheid baart misschien zorgen. Van harte wensen wij u alle goeds!

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

 

Nieuwe ouderling Open Kerk

Mijn naam is Hijme Stoffels. Sinds een jaar of acht bezoek ik regelmatig de diensten en neem ik deel aan andere activiteiten van de Kloosterkerk. Dit voorjaar word ik bevestigd tot ouderling Open Kerk. In die hoedanigheid neem ik het stokje van Yna Visser over, die zich meer op het pastoraat gaat richten. Als ouderling Open Kerk ben ik verantwoordelijk voor een hele reeks activiteiten, zoals onder meer de zomerse openstelling van de kerk voor toeristen, de deelname aan de Uitmarkt, de Museumnacht en de Open Monumentendagen. Ook ga ik participeren in de nieuwe Stichting Museumkwartier. Voor mij betekent Open Kerk dat de kerk open staat voor mensen van verschillende komaf en achtergrond. Daarnaast ook dat de kerk bewust vorm geeft aan haar positie en ligging in het hart van de stad. Ik ben nog een beetje aan het uitvinden hoe het allemaal loopt in de kerk en hoe ik zo goed mogelijk aan het welslagen van een en ander kan bijdragen. Hierover mogelijk in een volgende nieuwsbrief meer. Ideeën, vragen of suggesties zijn welkom op h.stoffels@kloosterkerk.nl.

 

Gezocht: hulp bij de ledenadministratie

Uit de enquête die het bestuur onlangs bij ons leden afnam, bleek dat er veel mensen zijn die graag een handje willen helpen. Daar zijn we heel blij mee. Op dit moment zijn we op zoek naar iemand, die kan helpen bij onze ledenadministratie. Het gaat niet per se om heel veel uren, wel om regelmaat. Het betreft de basishandelingen van de ledenregistratie. Het verwerken van mutaties, het contact met de predikanten en contactpersonen n.a.v. die mutaties, het versturen van brieven, het uitdraaien van de etiketten en het beantwoorden van vragen m.b.t. het ledenprogramma Scipio. Enige handigheid met een computer is wel nodig. Het werk kan vanuit huis gedaan worden, maar het is ook mogelijk naar het Kerkelijk Bureau te komen.

Wie interesse heeft of meer informatie wil krijgen, kan contact opnemen met Ellen van der Sar via leden@kloosterkerk.nl.