(gemiddeld 16 uur per week)

Wie komt ons helpen onze toekomstdroom te verwezenlijken?

We zoeken een inspirerende en motiverende persoon die ons helpt bij de realisatie van onze plannen en die daarbij de betrokkenheid van velen – waaronder ook de vele vrijwilligers – bij de kerk weet te koesteren en te bewaren.

De gemeente van de Kloosterkerk is in de afgelopen periode in gesprek geweest over de Toekomst van de Kloosterkerk. We willen ‘het goede’ behouden en daarnaast vernieuwende stappen zetten. We kiezen daarbij voor een ontwikkelingsgerichte aanpak, waarin we leren van onze ervaringen en onze plannen aanpassen als dat nodig is. In het beleidsplan 2023-2026 zijn onze plannen voor de komende jaren te vinden.

Het betekent voor ons een forse investering en het is spannend of we met de vernieuwende stappen onze ambities kunnen realiseren. We denken dat we de komende jaren professionele ondersteuning nodig hebben om ons daarbij te helpen.

In het eerste jaar gaat het om de volgende taken:

 1. Coördinatie en realisatie van de nieuwe initiatieven, zoals verwoord in het Beleidsplan 2023-2026 in relatie tot elkaar en tot alle bestaande kerkelijke activiteiten:
 2. Afstemmen met de teams/commissies van vrijwilligers, waar dat nodig is
 3. Afstemming met de predikanten over hun rol in de vernieuwende activiteiten
 4. Afstemming met de coördinator Kerkelijk Bureau: zorgen dat alles – met aandacht voor de bijeenkomsten in het kader van de externe verhuur –  in de agenda kan worden ingepast
 5. Afstemming met de coördinator Kerkelijk Bureau en met de kosters: zorgen dat er voldoende inzet van koster(vrijwilligers) wordt georganiseerd
 6. Meehelpen bij het werven van geschikte vrijwilligers
 7. Voortouw nemen bij de uitwerking van een strategisch communicatieplan en het sturen op de uitvoering daarvan – dit heeft prioriteit
 8. Bestuur – en op diens verzoek ook de gemeente – rapporteren over de voortgang van de projecten
 9. Adviseren van het bestuur over de ontwikkelingsgerichte aanpak en over maatregelen die realisatie van de projecten bevorderen

Gewenste opleiding en ervaring

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Vertrouwd met de christelijke traditie
 • Ervaring met het initiëren en begeleiden van veranderingen
 • Vertrouwd met het (samen)werken en in een vrijwilligersorganisatie
 • Realisatievermogen
 • Straalt warmte uit en verbindt mensen
 • Communicatief vaardig
 • Creatief en vernieuwend

Honorering: Conform de CAO van de PKN; vorm (ZZP of arbeidsovereenkomst) in overleg

Nadere informatie over deze vacature en het selectieproces is verkrijgbaar bij Emilie Schreuder, kerkrentmeester Personeel, M 06 4878 1970. Mail: e.schreuder@kloosterkerk.nl Uw sollicitatie kunt u naar haar mailen tot uiterlijk 19 juni 2023.