september en oktober

VIJFHONDERD JAAR LATER: PROTESTANT IN 2017

Op 31 oktober 2017 is het vijfhonderd jaar geleden dat
– volgens de legende – Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de Rooms Katholieke kerk aan de deur van de slotkapel te Wittenburg nagelde. Dit document heet het begin van een vernieuwingsbeweging in de kerk: de reformatie. Binnen deze beweging ontstonden al snel de kernbegrippen, die bekend raakten als ‘de drie sola’s’: ‘sola de’ (alleen door geloof), ‘sola gratia’ (alleen door genade), ‘sola scriptura’ (alleen door de schrift).

Wat betekenen deze begrippen vandaag? Hoe leeft een mens in 2017 met typisch protestantse woorden als: geloof, genade, zonde, Bijbel, vrijheid, roeping en heiliging? In de serie diensten van september en oktober zal daarbij stil worden gestaan. Ook de colleges die de Kloosterkerk Academie dit najaar organiseert, gaan over de doorwerking van de Reformatie in deze tijd.

november

Onze tijd vertoont een grote behoefte aan rituelen. Denk aan de stille tochten en de nationale gedenkdagen van 4 en 5 mei. De Kloosterkerk kent jaarlijks in de maand november drie diensten waarin een ritueel centraal staat. Gedeelten uit het ‘Onze Vader’ zijn ons tot inspiratie in deze diensten: ‘Uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome’ (gedachtenisdienst), ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven’ (vergevingsdienst) en ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ (oogstdienst).

In de gedachtenisdienst noemen we de namen van mensen, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Deze dienst is altijd op een zondag dicht bij Allerzielen, dit jaar op 5 november. Wie wil dat de naam van een dierbare gestorvene genoemd wordt, kan contact opnemen met de predikanten.

Overal lopen mensen rond, die boos zijn op een ander. Het ritueel in de vergevingsdienst (12 november) kan helpen bij het loslaten van het verleden. Wie wil kan vooraf een gesprek aanvragen met één van de predikanten.

In de oogstdienst (19 november) wordt gedankt voor de goede gaven van het land en de vruchten van de arbeid.

december

SOMS BREEKT UW LICHT IN MENSEN DOOR

‘Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar,
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die genoemd wordt uw kind, uw koninkrijk, uw licht.

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij geboren zijn,
eens en voorgoed,
Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, die moeten leven in de schaduw van de dood, Hem achterna, hem achterna, hem achterna.’

Een lied van Huub Oosterhuis, geschreven voor de kerstnacht- of de kerstmorgendienst, zal ons dit jaar de gehele advent begeleiden. Het drukt uit dat het leven niet of slechts ten dele maakbaar is. Het wezenlijke wordt niet gemaakt, maar geboren, zoals het kind in de kerstnacht. Er worden teksten gelezen uit grote

en kleine profeten als Jesaja, Hosea en Micha.

januari en februari

OVER LEIDERSCHAP EN MACHT

Aan welk type leiderschap is behoefte? Deze vraag brengt in onze tijd menige pen in beweging. Talloze boeken ver- schijnen over dit thema. De verhalen over koning David, één van de leiders van het volk van Israël, werpen daarop hun eigen licht. In de tijd van Epifanie lezen we hoe zijn koningschap wordt gekenmerkt door hoogte- en dieptepunten, overwinning en nederlaag, intrige en inkeer.

maart en arpil

(40-DAGENTIJD) ALS VANOUDS

Onze gemeente zoekt steeds naar een evenwicht tussen traditie en nieuwe wegen. Zo zijn er vanouds Bijbelteksten, die de zondagen van de voorbereidingstijd voor Pasen kleuren. Maar deze zijn al jaren niet meer gehoord in de Kloosterkerk. Het wordt tijd dat zij weer eens klinken, ook al omdat zij door de eeuwen heen componisten hebben geïnspireerd tot prachtige kerkmuziek.

Als vanouds lezen we dit jaar dus het verhaal van de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de gene- zing van een blindgeborene, de wondere broodvermenigvuldiging, de opwekking van Lazarus en het passieverhaal naar Johannes.

april en mei

(S)PREKEN OVER FILOSOFEN: OPGESTAAN

EN HOE NU VERDER?

“De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven”, klinkt in een Paaslied van Huub Oosterhuis. Pasen en leven horen bij elkaar. Maar hoe doe je dat, leven? Door de eeuwen heen hebben filosofen over deze vraag nagedacht. Zij hebben tal van ‘levenskunsten’ ontworpen. Nu velen hun religieuze en ideologische veren afschudden, komt des te sterker die vraag op: hoe dan wel, leven? In deze diensten staan
we stil bij enkele moderne ontwerpen van levenskunst (René Gude, Joep Dohmen, Paul van Tongeren, Wilhelm Schmid). Hoe verhouden zij zich tot de verhaaltraditie van de Bijbel met haar visies op diezelfde blijvende vraag: hoe doe je dat, leven?

zomertijd

DE BIJBEL IN HAAGSE MUSEA

In het Mauritshuis hangen bekende schilderijen met een Bijbels onderwerp, zoals: Het aardse paradijs met de zondeval van Adam en Eva door Jan Bruegel de Oude en Peter Paul Rubens, Saul en David van Rembrandt van Rijn en De bewening van Christus door Rogier van der Weyden. Deze zomer nemen de predikanten deze en andere kunstwerken in Haagse musea als uitgangspunt voor de diensten.

Deel

Zondag

Zin op zondagmiddag

Op zondagmiddag is er geregeld een liturgisch moment, in een andere vorm dan de kerkdienst op zondagmorgen. In het seizoen 2017-2018 stonden de volgende ‘Zin op zondagmiddagen’ op het programma: alle zondagen in november: Preek van...
Lees verder

Preek van de Leek

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is overgenomen door schrijvers, columnisten, cabaretiers, journalisten, politici en wetenschappers. Er zijn er die zich met lef en visie in het publieke debat mengen. Hoe het zou zijn...
Lees verder