Wellicht kunt u zich het bericht uit 2021 nog herinneren.

De Stichting Diaconie Kloosterkerk en ondergetekende, namens commissie KKWW, berichtten u dat het bestuur nieuwe doelstellingen zocht om buitenlandse projecten te ondersteunen, die meer aansloten bij de actualiteit. De activiteit van KKWW paste niet meer in deze beleidslijn. Vanaf dat moment zijn er geen collectes meer gehouden voor KKWW en zijn de financiële reserves die zijn opgebracht door de leden van de KK, gebruikt om projecten in 2021 en 2022 te ondersteunen.

U zult begrijpen dat er extra moed en inzet nodig is geweest om kontakten met projecten goed te onderhouden. Beperkende maatregelen door Covid maakten dat communicatie over veranderende ondersteuning niet altijd eenvoudig uit te leggen viel.

In 2010 zijn we via Kerk in Actie met Percik in contact gekomen en zijn Willemien Ankum en Janny Vellekoop voor ’t eerst op bezoek geweest. Het kinderprogramma ‘wij zijn verschillend, wij zijn hetzelfde’ werd net gestart en had financiële steun nodig voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor kinderen van diverse religieuze achtergronden: moslims, christenen, boeddhisten, katholieken, hindoes. Dit programma is een groot succes, het is inmiddels op talloze plaatsen op Java van start gegaan, en er worden veel vrijwilligers voor getraind. Aangezien dit project volledig afhankelijk is van onze donaties, wordt de mogelijkheid van bestemmingscollecten via Kerk in Actie ernstig overwogen.

Ook in Senegal zal men de tering naar de nering moeten zetten: als er minder bijdragen binnekomen zullen sommige projecten niet meer kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de ondersteuning van de 10 tuinbouwprojecten van vrouwen, voor de aanschaf van een minipomp voor het oppompen van water of voor de aanschaf van een waterpomp op zonne-energie. De samenwerking met Caritas zal niet deze tekorten kunnen opvangen. Overleg is nodig met de zusters van ‘Notre Dame de Mission” welke projecten het meest nodig zijn om te financieren.

Na jarenlange samenwerking met de stichting Vrienden van Nazareth, verstrekt de SANA foundation nu geheel zelfstandig studiebeurzen in Israël. Hiermee heeft Vrienden van Nazareth haar doel bereikt. Onder dankzegging aan alle steunverleners zijn haar activiteiten dan ook gestopt.

De Vrienden van Makeni in Nederland hebben het afgelopen jaar uitsluitend functioneel contact gehad met Makeni in Zambia. De Vrienden hebben bewust gekozen voor geen sturing vanuit Nederland, passend bij een Makeni dat commerciëler moest gaan werken. Het centrum werd vanaf 2005 geleid door bisschop Andrew Mukuyamba. Hij is in mei 2021

geheel onverwachts overleden aan corona. Zijn vrouw, Mrs. Prudence Mukuyamba, heeft als interim zijn taken overgenomen in afwachting van een definitieve oplossing. Het bestuur heeft besloten dat zij 6 maanden nodig heeft om een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie. Het bestuur zal ook moeten kijken naar de totale organisatiestructuur. In het St Nicolaas weeshuis woonden eind 2021 nog 14 kinderen.

Emmy Boland heeft vanwege een haperende gezondheid haar activiteiten moeten minimaliseren en heeft contact gezocht met Mitra Rambara om haar op te volgen. De politieke aardverschuivingen in Suriname zijn echter zodanig dat er geen mogelijkheid meer wordt geboden kinderen een onderkomen te bieden in een internaat. Twee pupillen die de lagere school en een vervolgopleiding bezoeken in Paramaribo, logeren nu bij oma. Eén meisje heeft met succes de opleiding afgerond. De bemoeienis van de broedergemeente in Zeist met Suriname blijft bestaan, zij zorgen voor de besteding van binnengekomen gelden.

Met het stoppen van de KK-ondersteuning voor het Ugandees Wezenproject zal ongeveer 15% van het jaarbudget wegvallen. Het aantal weeskinderen dat wordt ondersteund om hun basisschool af te ronden, is daardoor teruggevallen van 225 naar 175 kinderen. De voortgezette vakopleiding op de ambachtsschool is gelukkig door een lokale christelijke school overgenomen. Het gaat hier om een metsel- en kappersopleiding. Het NUW zal door blijven gaan met ondersteuning van de weeskinderen in Uganda om kansarme kinderen hoop te geven op een betere toekomst.

Tot slot.

Met dit schrijven willen we u zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen van de bestaande projecten (vroeger KKWW). Met dankbaarheid kijken we terug op de vele jaren dat KKWW haar buitenlandse partners heeft leren kennen en ondersteunen. Deze dankbaarheid geldt zeker kloosterkerkleden, die de projecten onafgebroken hebben ondersteund en betrokken zijn geweest bij het werk van commissie.

Willemien Ankum

Janny Vellekoop

Carien Pluimers

Wim Goris

Eline Kamphuis

Emmy Boland

Arjen Kool

Harry Kragt

23 mei 2022