Van het bestuur, Kloosterkerk

Op woensdag 22 juni kwam het gemeenteplatform bijeen. De avond begon met een zeer gezellige zomermaaltijd. Fijn om eerst met elkaar te eten en daarna te vergaderen. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen bij het gemeenteplatform, behandel ik hier onder.

Plannen voor de komende maanden
Het bestuur heeft voor de korte termijn drie prioriteiten:
• Ondersteunen van ds. Rienk Lanooy, zorgen dat alles goed door kan gaan, weer oppakken na deze moeilijke tijd onder andere met corona.
• Jeugd en jongerenwerk verstevigen.
• Vernieuwing van de Kloosterkerk.

Ds. Marja Flipse zal zoals aangekondigd en afgesproken tot eind van het jaar predikant zijn van de Kloosterkerk. Zij is druk bezig zich te oriënteren op haar toekomst en heeft daardoor minder tijd voor de Kloosterkerk. Met haar is afgesproken dat zij vanaf september nog in circa 5 diensten zal voorgaan.

Het bestuur heeft ds. Jan Tom Schneider bereid gevonden om voor een jaar als ambulant predikant de Kloosterkerk te komen versterken, met name voor pastoraat en kringenwerk. Ds. Jan Tom Schneider is in het verleden vicaris geweest in de Kloosterkerk, hij is oud krijgsmacht predikant en gaat regelmatig voor in de Kloosterkerk.

Helaas heeft de (enige) kandidaat voor de vacature jeugdpastor het selectieproces recent voortijdig beëindigd. Bekeken zal worden op welke wijze de predikanten het jeugdwerk kunnen vormgeven. Er zal op hen een groter beslag gelegd worden.

De inzet van ds. Jan Tom Schneider kost extra geld. Het bestuur is van mening dat het van belang is deze uitgaven nu wel te moeten doen. Wij rekenen er op dat u (extra) zult bijdragen om dit mogelijk te maken.

Mijn opvolger zal in het najaar samen met het bestuur verder werken aan de plannen voor de toekomst en de vernieuwing. Veel denk- en voorwerk is al gedaan, nu moet e.e.a. concreter gaan worden.

Opvolging voorzitter
Het bestuur is verheugd Marc Blom te kunnen voordragen als mijn opvolger. Hij is al enkele decennia lid van de Kloosterkerk en woont met zijn vrouw in Den Haag. Marc is psychiater en was tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep. Met de benoeming van Marc wordt naar de mening van het bestuur in ruime mate invulling gegeven aan de gewenste kwaliteiten voor de voorzitter, zoals verbindend en vernieuwend. Ook zien wij hem fungeren als het nieuwe boegbeeld van het Algemeen Bestuur. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure die geleid heeft tot deze voordracht, dan kunt u dat binnen twee weken aan mij bekend maken. Als er geen bezwaren binnenkomen, wordt Marc per 1 augustus benoemd. De bevestiging zal later plaatsvinden.

Jaarverslag / jaarrekening van Stichting Kloosterkerk
Op de website zijn het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Kloosterkerk over 2021 te vinden. Deze zijn ook tijdens het recente Gemeenteplatform toegelicht en besproken.

Glas-in-lood
Bijna dagelijks genieten mensen van de prachtige lichtinval door de blanco glas-in-loodramen van de Kloosterkerk in Den Haag. De tand des tijds tast het lood dat de glaspaneeltjes verbindt aan. Dat is een bekend verschijnsel. Verwering, vormen van corrosie en vervorming maken dat het noodzakelijk is dat het lood op een gegeven moment vervangen wordt. Aan het begin van deze eeuw werd het lood van de grote ramen in het schip en de zijbeuk van de kerk vervangen. Nu zijn de ramen in het koor van de kerk aan de beurt. In het najaar van 2022 zullen de glas-in-lood ramen van het koor gerestaureerd worden. Als Rijksmonument ontvangt de Kloosterkerk een SIM subsidie. Daarmee wordt ongeveer de helft van de kosten gedekt van onderhoud/restauraties. De andere helft willen we dekken uit:
o de aanwezige reserves van Stichting Monument Kloosterkerk
o een actie onder de leden
o fondsenwerving
Over de actie onder de leden zullen wij u later informeren.

Afscheid
Veronica de Lange en Yorik Aler zijn aan het einde gekomen van hun zittingstermijn in het bestuur. Wij zijn hen zeer dankbaar voor al het werk dat zij in hun respectievelijke functie van voorzitter van de diaconie/vice-voorzitter AB en secretaris van het college van kerkrentmeesters voor de Kloosterkerk gedaan hebben.

Dit is de laatste “van het bestuur” die ik schrijf. Per 1 augustus leg ik mijn functie neer. Na 8 jaar secretaris en 5,5 jaar voorzitter van het bestuur geweest te zijn, vind ik dat het tijd is om te gaan. Heel hartelijk wil ik u danken voor het vertrouwen en de steun die u mij de afgelopen jaren gaf. Er is veel gebeurd in al die tijd. Ik reken er op dat u ook mijn opvolger zult steunen. Weest u alstublieft lief voor hem en ook voor de overige bestuursleden en predikanten. Denkt u nog eens na voor u een e-mail of bericht aan hem, het bestuur of de predikanten verstuurt. Het was mij een genoegen om mij in te zetten voor onze dierbare en prachtige Kloosterkerk.

Van harte wens ik u, namens het bestuur, een goede zomer (vakantie). Met hartelijke groet,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl