Van het bestuur, Kloosterkerk

Het is verheugend dat de diensten en andere activiteiten van de Kloosterkerk weer druk bezocht worden. Die drukte merken wij ook in de bestuurskamer. Er is een hoop aan de orde, deze keer dus veel informatie van het bestuur.

Gemeenteplatform 22 juni
Op 22 juni zal er om 20.00 uur een bijeenkomst zijn van het gemeenteplatform. Graag informeren wij u dan – in vervolg op het gemeenteplatform van 5 april jl. – over de wijze waarop de komende maanden de zaken in de Kloosterkerk rond de predikanten, pastoraat en jeugdwerk geregeld zullen worden. U zult begrijpen dat het nadenken over de langere termijn meer tijd neemt, wij hebben daarover ook overleg met een aantal deskundigen. Een beknopt verslag van het gemeenteplatform van 5 april jl. treft u onder dit bericht aan.

Op het gemeenteplatform zullen ook de jaarrekening en het jaarverslag over 2021 van de Stichting Kloosterkerk en de Stichting Diaconie Kloosterkerk aan de orde komen. De stukken zullen binnenkort op de website gepubliceerd worden.

Vacatures
Het is verheugend dat Elianne de Ruiter bereid is gevonden de functie van secretaris van het College van Kerkrentmeesters over te nemen van Yorick van Aler die eerdaags aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen. Elianne zal uitsluitend lid van het College van Kerkrentmeesters worden en niet van het Algemeen Bestuur. Zij zal derhalve ook niet als ambtsdrager bevestigd worden.

Voor het voorzitterschap van Diaconie en voor mijn opvolging worden nog gesprekken gevoerd.

Eerder melden wij al dat aan het eind van dit jaar Dirk van Woerkom met pensioen gaat. De zoektocht naar een opvolger heeft tot nu toe nog tot geen resultaat geleid. Als u een geschikte kandidaat kent die een moderne invulling kan geven aan de traditionele functie van koster, wilt u dat dan doorgeven aan Emilie Schreuder via e.schreuder@kloosterkerk.nl.

Tot op heden zijn er geen reacties gekomen op de vacature Jeugdpastor. Indien u iemand kent binnen uw netwerk die een aantal uren per week op professionele wijze de vrijwilligers, actief in het jeugdwerk, wil ondersteunen en nieuwe initiatieven wil ontwikkelen kunt u hem/haar wijzen op de openstaande vacature. Hij/ zij kan eventueel contact opnemen via email aan e.schreuder@kloosterkerk.nl voor meer informatie betreffende deze uitdagende job.

De AVG, de wet over de privacy, schrijft voor dat wij een privacy officer hebben. Tot voor kort vervulde Marchien Holtrop deze functie. Toen zij het bestuur verliet, heeft ze ook deze functie neergelegd. We zoeken iemand met affiniteit voor deze (juridische) materie die deze functie formeel op zich wil nemen. Het tijdsbeslag is zeer gering, in totaal misschien 1 of 2 dagen per jaar.

Toekomstprojecten
In 2017 starten wij met een tiental toekomstprojecten. Peter van Sprang voerde de regie over het geheel van toekomstprojecten. Een heel aantal projecten is inmiddels afgerond. Een aantal loopt nog op de een of ander manier en een aantal is niet uit de verf gekomen. We hebben besloten de toekomstprojecten als totaal pakket nu te stoppen. Onder dit bericht vindt u de laatste update. Veel dank aan Peter en alle andere betrokkenen voor de energie die gestoken is in al deze belangrijke projecten.

Urban trail
Op zondag 3 juli vindt er een bijzonder evenement plaats op het Lange Voorhout: de Urban Trail. Het is een hardloopwedstrijd door de stad en door gebouwen. De Kloosterkerk is ook een doorloop locatie. Het evenement zal niet onopgemerkt gaan voor de kerkgangers aangezien de start en finish vlak voor onze deur zal zijn. Het evenement start om 9 uur! Het bestuur vindt het een kans om als kerk mee te bewegen op evenementen die in de stad plaats vinden. De lopers zullen via de Kloosterkerk gaan lopen. De dienst zal uiteraard gewoon doorgaan. De hardlopers zullen tijdens de dienst niet door de kerk lopen maar door de Muntkeuken, Crypt en kosterij. Vrijwilligers zullen tijdens de dienst de hardlopers begeleiden. Na de dienst wordt de kerk wel gebruikt door de hardlopers. Het is een mooie gelegenheid om ook aan anderen te laten zien wat er achter de muren aan het Lange Voorhout te zien is. Dan zullen zij wel met gepaste tred de kerk moeten betreden!

Voorjaar / zomer
De zomer nadert, kinderen zijn met het eindexamen bezig, of hun musical. De prachtige tentoonstelling Silentium in de kerk is begonnen. Hopelijk kunnen we veel bezoekers ontvangen de komende maanden. De kerkwachters zullen hen weer gastvrij ontvangen. Van harte wensen wij u een goede tijd!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Verslag van het gemeenteplatform van 5 april

Op dinsdagavond 5 april jl. vond in de Kloosterkerk een Gemeenteplatformavond plaats waarbij uitgebreid is stilgestaan bij de recente ontwikkelingen, in het bijzonder het begin januari jl. door haar via een videoboodschap aangekondigde vertrek van ds. Marja Flipse. Op deze avond waren circa 80 mensen in de kerk aanwezig, terwijl een ongeveer even groot aantal leden via een stream de bijeenkomst volgde. De avond werd geopend door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, Sanne ten Bokkel Huinink met het lezen van Psalm 84, waarna hij voorging in gebed. Vervolgens introduceerde hij Bram Schriever die deze avond als moderator optrad. Bram is adviseur en coach op het gebied van kerk en welzijn.

Hierna schetste Sanne de kaders van de avond. Hij gaf daarbij aan dat het Algemeen Bestuur graag met de gemeente in gesprek wil gaan om samen stil te staan, te reflecteren en daarna vooral verder, vooruit, te kijken. Voorts sprak hij zijn waardering uit voor de vele reacties die hij in de afgelopen maanden heeft ontvangen en die wijzen op een hoge mate van betrokkenheid van de gemeenteleden. Vanuit deze betrokkenheid zullen er bruggen geslagen moeten worden, waar die mogelijk zijn kwijtgeraakt.

Allereerst heeft Sanne een objectief feitenrelaas gegeven vanaf het moment dat ds. Margreet Klokke in oktober 2017 aankondigde dat zij zou vertrekken tot aan de evaluatie van het Algemeen Bestuur op 10 maart jl. Hij gaat hierbij onder meer in op het opstellen en afstemmen van de profielschets, de beroepingsprocedure en de afstemming met de PKN hierover, het beroep en de komst in 2020, de introductie die door corona in het water viel en de reacties vanuit het Moderamen op opmerkingen, maar ook waardering vanuit de gemeente over Marja. Ook staat hij stil bij de samenwerking tussen beide predikanten en wat daaraan gedaan is om dit te verbeteren. Vanuit de gemeente werden naar aanleiding van deze feitelijke opsomming een aantal vragen ter verduidelijking gesteld.

Hierna is Sanne dieper ingegaan op de belangrijkste leerpunten die naar voren zijn gekomen bij de evaluatie door het Algemeen Bestuur. Hij maakte hierbij een onderscheid in het proces van beroepen, intreden en ambtsuitoefening. Daarbij is onder meer vastgesteld dat het Algemeen Bestuur nog meer aandacht had moeten en kunnen schenken aan een goede introductie van de nieuwe predikant. Een volgend punt vormde de match tussen de kandidaat en de Kloosterkerk op het terrein van de ambtsopvatting, professionaliteit en persoonskenmerken in relatie tot het profiel van de gemeente van de Kloosterkerk. Ook wordt het zeer wenselijk geacht dat in de toekomst de kandidaat tijdens de wervingsperiode in staat wordt gesteld kennis te maken met de Kloosterkerk. Een ander punt dat uit de evaluatie naar voren kwam was het feit, dat als een intensieve samenwerking wordt beoogd tussen beide predikanten, de betrokkenheid van de staande collega-predikant in het wervingsproces van essentieel belang is. Naast de match tussen kandidaat en Kloosterkerk, moet er ook een match zijn tussen de kandidaat en de staande predikant. Men moet van beide kanten de tijd hebben en nemen om aan elkaar te wennen. Tot slot constateert het Algemeen Bestuur dat de pluriformiteit binnen de gemeente een belangrijk aandachtspunt blijft voor het Algemeen Bestuur. Waarschijnlijk zijn nieuwe consultatievormen nodig om het draagvlak binnen de gemeente te toetsen.

Vervolgens is na de pauze intensief gesproken over de vraag welke vervolgstappen nodig zijn om samen verder te gaan als gemeente van de Kloosterkerk en welke adviezen daarbij horen. Een groot aantal onderwerpen passeerde daarbij de revue, waaronder het optreden van Moderamen en Algemeen Bestuur, de in de ogen van sommigen te grote mate van vertrouwelijkheid die is betracht, alsmede de huidige bestuursstructuur met een volgens sommigen (te) groot Algemeen Bestuur. Op een aantal meer gedetailleerde vragen kon Sanne daarom ook niet ingaan zonder de noodzakelijke privacy te schaden.

Concluderend kan worden vastgesteld dat er een grote betrokkenheid is vanuit de gemeente bij alles wat er nu speelt. Voor een deel kwam dit naar voren in boosheid en verdriet. Voorts kan worden vastgesteld dat bij de gemeenteleden op een breed scala van terreinen er veel expertise is die het Algemeen Bestuur ten dienste kan staan en tot slot, de grote mate van pluriformiteit binnen de gemeente met veel uiteenlopende opvattingen die zich niet altijd eenvoudig laten verbinden.
Afsluitend heeft Sanne de aanwezigen in de kerk en thuis bedankt voor deze inspirerende vragen en opmerkingen die stof geven tot nadenken. Het Algemeen Bestuur gaat een plan maken hoe we verder gaan. De bijeenkomst werd afgesloten door het gezamenlijk zingen van Gezang 657, de verzen 1 en 4.

Toekomstprojecten Kloosterkerk

Najaar 2017 (dit jaar bijna vijf jaar geleden) werd de aftrap gehouden van het “Totaalproject” “Toekomstprojecten Kloosterkerk”. Het doel daarvan luidde “Versterking van onze kerk, de gemeente en het monument met een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven.”.

Tussentijds bent u van de voorgang (en afronding) van een aantal projecten op de hoogte gehouden dan wel heeft u daarvan het resultaat gezien, zoals bij het project ledenbeheer, inkoopcontracten, btw, duurzaamheid, nieuw betaalmiddel etc.
De laatste twee jaar werd de voortgang logischerwijze in grote mate beïnvloed door de bijzondere omstandigheden waarin wij allen terecht kwamen, in casu eigenlijk een stilstand in de voortgang. Aandacht van allen die betrokken waren, ging (uiteraard) in hoge mate uit naar het reageren op dat wat van buiten op ons af kwam.

Teneinde u weer “up to date” te brengen, hierbij de laatste stand van zaken.
1. Open Kerk. Er wordt bezien hoe dat in de huidige tijd vorm kan krijgen (zomeropenstelling, UIT-festival, Open Monumentendagen e.d.). In diverse groepen wordt aan verschillende onderwerpen gewerkt. Op dit moment is het als zodanig gestructureerde alles overkoepelende toekomstproject Open Kerk even stopgezet. De losse activiteiten gaan gewoon door.
2. Vrijwilligers. Het daarin opgenomen deelproject VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moet weer worden opgepakt. Hetzelfde geldt voor het in het beleidsplan opgenomen (kern)onderwerp vrijwilligersovereenkomst. Bij invoering was als laatste artikel opgenomen dat e.e.a. na drie jaar zou moeten worden geëvalueerd (vraag moet worden beantwoord of dat – gezien de afgelopen periode – wel reëel is).
3. Vermogensbeheer. Project is afgerond.
4. Vrienden. Door het Algemeen Bestuur is in het verleden ingestemd met het principebesluit Vrienden van de Kloosterkerk. Echter geen voortgang, zowel in het verleden als in het heden.
5. Organisatie. Project is afgerond.
6. Archief. Een complex en moeizaam werk! Een groot deel van de achterstand is weg gewerkt. De ordening van het archief is weer op orde maar veel stukken moeten nog worden ingevoegd. Aandachtspunten voor de (naaste) toekomst zijn; voorkomen van achterstand, niet alleen op papier maar ook digitaal. Dit achterstallige onderhoud blijft veel tijd en deskundigheid vragen.
7. Communicatie. Is als project afgerond maar heeft (uiteraard) in de afgelopen periode zeer veel aandacht gehad. Een doorlopend aandachtspunt
8. Cloud. Is afgerond. “Alles” draait op SharePoint. De oude server is uitgezet.

Duidelijk moge zijn dat de voortgang van deze projecten staat en/of valt met de beschikbare tijd welke de diverse projectleiders en overige daarbij betrokken vrijwilligers kunnen vrijmaken. In zijn algemeenheid; bij alle onderwerpen welke hierboven zijn genoemd (i.h.b. bij de projecten waar geen voortgang is vermeld) zijn extra handjes en medewerkers altijd welkom. Bij belangstelling kan ik doorverwijzen naar de betrokken projectleider.

De coördinator toekomstprojecten,

Peter van Sprang, p.vansprang@kloosterkerk.nl