Van het bestuur, Kloosterkerk

Corona-versoepelingen
Na de recente persconferentie van minister Kuipers en op basis van de nieuwe richtlijnen van PKN en CIO is er ruimte voor een flinke versoepeling van de corona-maatregelen in de Kloosterkerk. Dat is zeer verheugend. Graag informeer ik u over de maatregelen voor de komende tijd.

Met ingang van de cantatedienst van zondag 27 februari vervallen de meeste maatregelen. U hoeft dan niet meer te reserveren en uitgenodigd te worden om de dienst bij te wonen. In de kerk kan iedereen zelf een plaats kiezen. We reserveren wel enkele plaatsen voor mensen die toch nog graag 1,5 m afstand willen houden. Tijdens de dienst vindt weer een gewone collecte plaats. Met ingang van deze cantatedienst zal er weer koffie worden gedronken in de wandelruimte na de dienst, dat doen we als het orgelspel is afgelopen. Het dragen van een mondkapje is vanaf dan niet meer verplicht. Mensen die liever wel een mondkapje dragen, kunnen dat uiteraard doen.

Kringen, groepen, vergaderingen, repetities e.d. kunnen per direct weer zonder beperkingen plaatsvinden. De Crypt kan voor grote groepen niet gebruikt worden aangezien de ventilatie daar nog verbeterd moet worden.

De basisregels blijven belangrijk. Die zijn: blijf thuis bij (verkoudheids)klachten en laat u zo snel mogelijk testen, was uw handen, schud geen handen en houdt rekening met elkaar.

Beleidsplan

Op 19 februari hield het bestuur een Heidag om het rapport van Gerda Hoekstra te bespreken over de verkenning die zij deed naar het Huis van bezinning. Wij bespraken met elkaar welke concrete zaken we nu verder willen uitwerken. Die onderwerpen komen ook terug in het nieuwe beleidsplan dat wij aan het schrijven zijn, het huidige beleidsplan was geschreven voor de periode tot en met 2021. Binnenkort zullen wij u nadere informeren en zullen we ook een bijeenkomst plannen waarop het concept beleidsplan met u besproken kan worden.

Gemeenteavond
Het wordt tijd om breder dan het beleidsplan met elkaar in gesprek te gaan over onze Kloosterkerk. Dat gesprek begint met een reflectie op wat er de laatste jaren gebeurd is. Het bestuur gaat daarover met elkaar in gesprek op 10 maart. Eind maart houden we een bijeenkomst van het gemeenteplatform. Doel van die avond wordt om elkaar te ontmoeten, te reflecteren maar vooral ook om vooruit te kijken. Nadere informatie over de avond volgt nog.

Voorzitterschap
Iets meer dan vijf jaar ben ik nu voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk, nadat ik eerder al acht jaar secretaris was. De afgelopen jaren heeft het voorzitterschap om verschillende redenen erg veel van mij gevraagd. Dat terwijl ik naast deze vrijwillige functie, gewoon een fulltime baan, een gezin en ook nog andere bezigheden heb. Voor de komende tijd staat de Kloosterkerk voor een aantal grote uitdagingen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het nodig is dat er een voorzitter met veel en frisse energie is, die met deze uitdagingen aan de slag kan gaan, samen met het bestuur en met u allen. Daarom heb ik besloten dat ik voor de zomer mijn functie neer zal leggen en ontstaat er dus een vacature voor het voorzitterschap. Onder dit bericht treft u de profielschets. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie of wilt u iemand voordragen, laat mij dat dan weten.

Vacatures
Het is verheugend dat zich voor de openstaande vacatures bij de diaconie en het consistorie, kandidaten gemeld hebben. In de volgende Kloosterkerk Nieuwsbrief verwachten wij hen aan u te kunnen voorstellen.

Het is heel fijn dat het dankzij de versoepelingen weer mogelijk is om naar de Kloosterkerk te komen. We zien er naar uit om elkaar weer zonder beperkingen te ontmoeten in de Kloosterkerk!

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Profiel van de voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk

De voorzitter:
• Is lid van het Algemeen Bestuur van de Kloosterkerk en zit de vergaderingen van het bestuur voor, de vergaderingen zijn maandelijks.
• Is voorzitter van het moderamen van de Kloosterkerk, de vergaderingen zijn maandelijks.
• Zorgt dat het bestuur als een goed team functioneert, initieert evaluaties, bewaakt de organisatie en houdt de uitvoering van het beleidsplan in de gaten.
• Speelt een stimulerende en (bege-)leidende rol bij de ontwikkeling van het Huis van Bezinning
• Is aanspreekpunt in het bestuur voor gemeenteleden en andere mensen. Voert gesprekken en beantwoordt e-mail, brieven en telefoontjes.
• Vertegenwoordigt (het bestuur van) de Kloosterkerk extern en onderhoudt externe contacten.
• In de portefeuille van de voorzitter zit ook de communicatie van de Kloosterkerk, in- en extern.
• Voert samen met de voorzitter van het Consistorie de jaargesprekken met de predikanten.
• Is tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Garantiefonds Kloosterkerk en de Stichting Monument Kloosterkerk.
• Woont de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Den Haag bij, die zijn om de maand.
• Vervult net als de andere leden van het bestuur taken in de dienst op zondag.
• De voorzitter stemt veel af met de vice-voorzitter en de secretaris.
• Het bestuur van de Kloosterkerk is een uitvoerend bestuur, dat betekent dat de uitvoering van veel zaken ook zelf ter hand wordt genomen.
• Gemiddeld is de tijdbesteding vier tot acht uur per week.

 

Dirk van Woerkom met pensioen!

Aan het eind van dit jaar gaat onze koster, Dirk van Woerkom, met pensioen. Op 1 juni viert hij eerst nog zijn 30-jarig jubileum bij de Kloosterkerk! Het bestuur zal op tijd zorgen voor een opvolger en een goede overdracht van taken, zodat alles in de kerk op rolletjes blijft lopen. Binnenkort komt de vacature op onze eigen website online. Gelieve mogelijk geïnteresseerde en geschikte kandidaten te wijzen op deze vacature. En aan het eind van het jaar zwaaien we Dirk op een passende manier uit! Daarover hoort u te zijner tijd meer.

Voor meer informatie: Emilie Schreuder, ouderling/kerkrentmeester Personeel M 06 4878 1970