Van het bestuur, Kloosterkerk

Actualiteit
De videoboodschap met het bericht dat ds. Marja Flipse ons gaat verlaten, heeft allerlei emoties opgeroepen. De predikanten en het bestuur ontvingen vele berichten. Daaruit bleek weer eens hoe betrokken de leden bij de Kloosterkerk zijn.

In de tweede helft van maart wil het bestuur u graag ontmoeten bij een gemeenteplatform waarin we met elkaar in gesprek zullen gaan over de ontstane situatie. We blikken terug en kijken vooruit: hoe zijn we samen gemeente en hoe gaan we verder met het oog op de toekomst van de Kloosterkerk? Nadere berichten volgen.

Corona-maatregelen
Het bestuur baseert zich bij de maatregelen voor de kerk op de maatregelen van onze regering en op de richtlijnen van de PKN en het CIO. Met ingang van de dienst van 30 januari kunnen maximaal 150 mensen de dienst bijwonen in de kerk.

Het is weer nodig om te reserveren voor de kerkdiensten. Door middel van het reserveren voorkomen we dat er mensen komen voor wie geen plaats meer is. Als u reeds gebruikmaakte van het registreren via kerktijd.nl dan zijn uw gegevens nog bekend. Zo niet, dan dient u zich eenmalig via kerktijd.nl aan te melden. Op de website van de Kloosterkerk vindt u informatie over het aanmelden. Indien u geregistreerd bent, kunt u uitgenodigd worden om bij een dienst aanwezig te zijn. Alleen als u een uitnodiging ontvangen en geaccepteerd heeft, kunt u de dienst in de kerk bijwonen. U kunt natuurlijk de dienst ook via de livestream op YouTube volgen.

Verder geldt de komende tijd tijdens de erediensten het volgende:
• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen wanneer gelopen wordt.
• Aanwezigen worden geplaceerd op 1,5 m afstand door leden van het bestuur en worden verzocht snel te gaan zitten en niet meer rond te lopen.
• Er worden weer om-en-om banken vrij gehouden. In de wandelruimte komen extra plaatsen d.m.v. stoelen.
• Neemt u alstublieft uw jas mee in de bank.
• De liturgie leggen we weer neer zodat u die zelf kunt pakken.
• Het collecteren doen we weer uitsluitend digitaal en met de schalen bij de uitgang.
• Er kan gezongen worden.
• Aanwezigen blijven zitten tijdens het orgelspel na de zegen en verlaten de kerk daarna op aanwijzingen van de ambtsdragers.
• Na de dienst zal er nog geen gelegenheid zijn om koffie te drinken.

Andere maatregelen:
• Kringen, groepen en vergaderingen kunnen weer in de kerk plaatsvinden mits 1,5 m in acht wordt genomen en mondkapjes worden gedragen bij verplaatsingen.
• Koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

De basisregels, die ook belangrijk blijven, zijn: blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen, was uw handen en schud geen handen.

Samenstelling van het bestuur
Afgelopen najaar kondigden wij aan dat Marchien Holtrop zou stoppen als voorzitter van het Consistorie omdat er een einde kwam aan haar zittingstermijn. Op de vacature ontvingen wij geen reacties. Inmiddels is Hijme Stoffels die nu ouderling Open Kerk is, bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Dat is erg fijn! Daarmee ontstaat wel een vacature voor de functie van ouderling Open Kerk. Onder dit bericht treft u een profielschets voor deze functie.

Eerder kondigden wij aan dat Leo Schurink de functie van Diaken op zich zou nemen. Recent heeft hij ons laten weten om persoonlijke redenen van deze functie af te zien. Daarmee is er weer een vacature in de Diaconie. Onder dit bericht treft u ook een profielschets voor deze functie aan.

Mocht u belangstelling hebben voor een van deze functies, of kent u iemand die mogelijk geschikt zou zijn, wilt u dat dan binnen twee weken aan ondergetekende melden?

In de dienst van 6 februari zullen Emilie Schreuder en Jan van Sloten, bevestigd worden als ambtsdrager. Emilie met de functie van Kerkrentmeester en Jan als Diaken.

Herman Fledderus en Godert van der Feltz hebben ons bestuur per 1 januari verlaten. Zij zijn echter lid van de Centrale Diaconie van Den Haag. Om die reden blijven zij formeel nog wel ambtsdrager in de Kloosterkerk.

Met vriendelijk groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Vacature ouderling open kerk
Het Consistorie bestaat uit de ouderlingen (pastoraat, kerkmuziek, jeugdwerk en open kerk) en de predikanten en is verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Nu is er een vacature ouderling open kerk ontstaan.

De ouderling open kerk is:
• betrokken bij de Kloosterkerk en is gemotiveerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Kloosterkerk tot open kerk
• contactpersoon voor enkele commissies en activiteiten (kunstcommissie, Uitmarkt, Open Monumentendagen, Museumnacht)
• vertegenwoordigt de Kloosterkerk in de Stichting Museumkwartier
• lid van het Consistorie (zo’n 10 vergaderingen per jaar)
• lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Kloosterkerk (zo’n 10 vergaderingen per jaar)
• vervult als ambtsdrager met enige regelmaat diensten tijdens de ochtenddienst (ouderling van dienst, collecteren etc.)

Mocht u interesse hebben of meer informatie wensen over de functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Consistorie, Hijme Stoffels (h.stoffels@kloosterkerk.nl) of met de voorzitter van het bestuur (voorzitter@kloosterkerk.nl).

Op zoek naar een diaken
Een Diaken heeft oog voor mensen die concrete hulp nodig hebben, in onze kerk, in Den Haag en in de wereld. Je werkt in een klein team van 4 Diakenen. De Diaconie van de Kloosterkerk steunt voor de uitvoering van diaconale projecten in Den Haag op de professionele expertise van Stek- stichting voor stad en kerk.

De Diaken is:
• lid van de Kloosterkerk;
• lid van het bestuur van de Stichting Diaconie ± 10 vergaderingen per jaar;
• neemt deel aan de ontwikkeling van initiatieven om de gemeente, oud en jong meer te betrekken bij het diaconale werk;
• verzorgt samen met de andere diakenen maandelijks het avondmaal;
• vervult met enige regelmaat bestuursdiensten tijdens de zondagse eredienst;
• is lid van het Algemeen Bestuur ± 10 vergaderingen per jaar.

Mocht u interesse hebben of meer informatie wensen over de functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Diaconie, Veronica de Lange (v.d.lange@kloosterkerk.nl) of met de voorzitter van het bestuur (voorzitter@kloosterkerk.nl).