Corona-maatregelen
De corona-pandemie vraagt nog steeds voortdurend nieuwe en andere maatregelen. Het bestuur baseert zich bij de maatregelen voor de kerk op de maatregelen van onze regering en op de richtlijnen van de PKN en het CIO. Op dit moment gelden de volgende maatregelen:

• Alle fysieke activiteiten in en van de Kloosterkerk na 17.00 uur zijn geannuleerd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 19 december.
• Het is weer nodig om te reserveren voor de kerkdiensten. Er zal plaats zijn voor 150 mensen. Door middel van het reserveren voorkomen we dat er mensen komen voor wie geen plaats meer is. Als u reeds gebruikmaakte van het registreren via kerktijd.nl dan zijn uw gegevens nog bekend. Zo niet, dan dient u zich via kerktijd.nl aan te melden. Op de website van de Kloosterkerk vindt u informatie over het aanmelden. Indien u geregistreerd bent, kunt u uitgenodigd worden om bij een dienst aanwezig te zijn. Alleen als u een uitnodiging ontvangen en geaccepteerd heeft, kunt u de dienst in de kerk bijwonen. U kunt natuurlijk de dienst ook via de livestream op YouTube volgen.

Verder geldt de komende tijd tijdens de erediensten het volgende:
• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen wanneer gelopen wordt.
• Aanwezigen worden geplaceerd op 1,5 m afstand door leden van het bestuur en worden verzocht snel te gaan zitten en niet meer rond te lopen.
• Er worden weer om-en-om banken vrij gehouden. In de wandelruimte komen extra plaatsen d.m.v. stoelen.
• Neemt u alstublieft uw jas mee in de bank.
• De liturgie leggen we weer neer zodat u die zelf kunt pakken.
• Het collecteren doen we weer uitsluitend digitaal en met de schalen bij de uitgang.
• Er kan gezongen worden. Wel wordt het aantal coupletten per lied beperkt.
• Aanwezigen blijven zitten tijdens het orgelspel na de zegen en verlaten de kerk daarna op aanwijzingen van de ambtsdragers.
• Na de dienst zal er geen gelegenheid meer zijn om koffie te drinken.
• De andere basisregels, die ook belangrijk blijven, zijn: blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen, was uw handen en schud geen handen.

Vacature kerkrentmeester personeel
De belangstelling voor de vacature van kerkrentmeester personeel was verheugend. Graag wil het bestuur Emilie Schreuder in deze functie benoemen. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure die geleid heeft tot haar kandidatuur, dan kunt u dat binnen twee weken aan mij bekend maken. Als er geen bezwaar is, zal Emilie benoemd worden en binnenkort in een dienst bevestigd worden.

Vacatures Diaconie

Tegen de procedure die geleid heeft tot de kandidatuur van Leo Schurink en Jan van Sloten voor de twee vacante functies in de Diaconie zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee zijn zij benoemd. Binnenkort worden zij in een dienst bevestigd als diaken. Hiermee nemen we afscheid van Godert van der Feltz en Herman Fledderus die zich met grote betrokkenheid en enthousiasme hebben ingezet voor de Diaconie. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Beide heren blijven nog lid van de Centrale Diaconie van Den Haag, fijn dat zij dat doen!

Nadenken over de toekomst van de Kloosterkerk
Tussen alle corona-maatregelen door, bezint het bestuur zich op de toekomst van de Kloosterkerk. De verkenning die door Gerda Hoekstra werd uitgevoerd, is daar belangrijk bij. Ook zijn wij bezig met een nieuw beleidsplan, het huidige beleidsplan loopt immers eind dit haar af. Het voornemen om over deze onderwerpen als bestuur een heidag te houden was door verschillende redenen, niet mogelijk, waardoor deze heidag pas begin januari gehouden zal worden. U hoort van ons.

Voor de kortere termijn is wel de begroting voor 2022 door het bestuur opgesteld en vastgesteld. Graag willen wij deze met het gemeenteplatform bespreken. Dat zal online moeten. Op 14 december om 20.00 uur kunnen we elkaar online ontmoeten. Als u wilt deelnemen dan kunt u dat uiterlijk 10 december doorgeven aan onze secretaris, George Melse, via g.melse@kloosterkerk.nl. U ontvangt dan een link en de begroting. Als u niet wilt deelnemen, maar wel de begroting wilt ontvangen, dan kunt u dat ook doorgeven aan George.

Kerstmis 2022
Vorig jaar dachten we dat het eenmalig was, dat Kerstmis anders liep dan normaal. Nu is alles ook dit jaar onzeker. Het bestuur werkt aan een aantal scenario’s. Wij zullen u t.z.t. uiteraard informeren. In ieder geval hebben we al moeten besluiten dat de kerstmaaltijd niet doorgaat. Jammer dat we dit fijne moment van onderlinge ontmoeting moeten missen.

Namens het bestuur wens ik u een goede Adventstijd.

Met vriendelijke groet,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl