Per 26 juni zijn verdere versoepelingen van de corona-maatregelen van kracht. De PKN heeft deze versoepelingen ook vertaald in nieuwe richtlijnen voor de kerken. Zoals u weet, volgen wij de richtlijnen van onze regering en die van de PKN. Het houden van 1,5 m afstand is eigenlijk de meest belangrijkste regel die nog van kracht blijft. Het bestuur besloot dat met ingang van de dienst van zondag 4 juli, de volgende maatregelen van kracht zullen zijn:
• In een dienst kunnen maximaal 150 mensen aanwezig zijn, naast de benodigde medewerkers. Wij zullen nog steeds zorgen voor het placeren van de kerkgangers. Wilt u de instructies volgen? Om opstoppingen bij de ingang en in de kerk te voorkomen, zou het fijn zijn als u ruim op tijd aanwezig bent.
• Registreren via kerktijd.nl blijft noodzakelijk. Via deze link vindt u instructies om u alsnog aan te melden als u dat nog niet gedaan hebt.
• U komt alleen naar de kerk als u geen corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid hebt. Mochten wij constateren dat er iemand in de kerk is die overduidelijk wel verkoudheidsklachten (zoals hoesten of snotteren) heeft, dan zullen wij die persoon verzoeken de kerk te verlaten.
• Samenzang is weer mogelijk.
• De diensten blijven ook via de stream op Youtube en via de kerkomroep uitgezonden worden.
• We zoeken naar een vorm om na de dienst, buiten, koffie te drinken. Bij slecht weer zal er niet koffie worden gedronken.
• Het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht. Het staat ieder vrij om er voor te kiezen om wel een mondkapje te dragen. Vrijwilligers / medewerkers, die moeilijk 1,5 m afstand tot andere mensen kunnen houden, vragen wij wel om nog een mondkapje te dragen.
• Het houden van 1,5 m afstand tot elkaar is natuurlijk ook ieders eigen verantwoordelijkheid.
• Zoals al eerder medegedeeld is, kunnen ook vergaderingen en kringen weer doorgang vinden. Vanwege de slechte ventilatie zal de crypt hiervoor (nog) niet gebruikt worden.
Het is heel fijn dat er weer meer mogelijk is. We zien er naar uit om u weer te ontmoeten in de kerk en vooral ook om weer samen de lofzang te zingen!

Vacatures in de diaconie

Wegens het eindigen van hun zittingstermijn verlaten Godert van der Feltz en Herman Fledderus aan het einde van dit jaar de diaconie. Hieronder vindt u een oproep voor kandidaten voor hun opvolging. Als u belangstelling hebt voor een van de functies of een kandidaat wilt suggereren dan kunt u dat laten weten aan ondergetekende binnen twee weken na het verschijnen van de Nieuwsbrief.

Verkenning Huis van bezinning

Inmiddels is Gerda Hoekstra begonnen met de verkenning voor het Huis van bezinning. Hieronder daarover meer. Graag breng ik nog de bijeenkomsten onder de aandacht, waarin u kunt meedenken. Dat kan op 30 juni digitaal en op 8 juli fysiek in de kerk.

De zomer begint – vrijwilligers gezocht

De zomer dient zich aan. Fijn dat de versoepelingen er zijn. In de kerk zal de prachtige tentoonstelling “Tijd en Eeuwigheid” te zien zijn die samen met het Bijbels Museum en Escher in het Paleis georganiseerd is door de onze Kunstcommissie. Veel dank aan alle betrokkenen! Onze kerkwachters ontvangen de bezoekers van de tentoonstelling. Omdat de kunst kwetsbaar is, kan een extra oogje in het zeil geen kwaad. Daarom zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die deze zomermaanden (af en toe) willen helpen als kerkwacht. Het is ontzettend leuk, gezellig en dankbaar werk! Als u belangstelling hebt, wilt u dat dan melden bij onze ouderling Open Kerk, Hijme Stoffels, via h.stoffels@kloosterkerk.nl?

Voor de kinderen nadert de schoolvakantie, een fijn vooruitzicht. Wij wensen u allemaal een goede zomer.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

De diaconie gehalveerd ???

Twee van de vier diakenen nemen aan het eind van dit jaar afscheid. Hun termijn van 8 jaar besturen is dan verstreken. Zo ontstaat er een vacature voor de functies van secretaris en van penningmeester. Wat de werkzaamheden zijn, staat hieronder vermeld. Wanneer je als lid van de Kloosterkerk eens wat anders/meer zou willen bijdragen aan het reilen en zeilen van de Kloosterkerk, is dit je kans! Je bent als diaken deel van een klein team en je bent ook lid van het Algemeen Bestuur. En dus mede verantwoordelijk voor het algemene beleid van de Kloosterkerk.

De leden van de diaconie zijn op dit moment: Veronica de Lange (voorzitter), Hans Steenbrink (avondmaal, Aandachtscentrum), Herman Fledderus (penningmeester) en Godert van der Feltz (secretaris; g.v.d.feltz@kloosterkerk.nl , 06 51284644). U kunt met ieder van hen contact opnemen.

Functieomschrijvingen

Penningmeester diaconie Kloosterkerk
De penningmeester van het bestuur van de Stichting Diaconie Kloosterkerk:
– Is lid van de Kloosterkerk;
– Beheert de financiën van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, stelt de begroting op en is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening;
– Stelt het collecterooster op en verzorgt communicatie met de gemeente ter zake;
– Is liaison met predikanten en gemeente voor individuele financiële steun aan beneficianten;
– Is contactpersoon voor een of meer commissies, thans: Versiering Pasen/Kerst en Paasbloemengroet van de Stichting Kloosterkerk.

Secretaris diaconie Kloosterkerk
De secretaris van het bestuur van de Stichting Diaconie Kloosterkerk:
– Is lid van de Kloosterkerk;
– Bereidt de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Diaconie voor, brengt verslag uit en roept de vergadering bijeen;
– Maakt concepten voor (jaar)verslagen en reacties van de Stichting Diaconie op voorstellen uit het Algemeen Bestuur van de Stichting Kloosterkerk;
– Onderhoudt de correspondentie/contacten met de buitenwereld;
– Is contactpersoon voor een of meer commissies, thans: koffieschenkers en afwassers van de Kloosterkerk;
– Juridische kennis strekt tot aanbeveling.

Voor beide functies geldt:
– Is lid van het bestuur van de Stichting Diaconie, hetgeen onder meer meebrengt:
• zo’n 10 vergaderingen per jaar;
• deelname aan activiteiten (St. Nicolaas, overleg met andere organisaties);
• (eventueel) vertegenwoordiging in het College van Diakenen van de Protestantse Diaconie in Den Haag (zonder stemrecht, omdat de Stichting Kloosterkerk geen wijkgemeente is), zo’n 5 vergaderingen per jaar;
• deelname aan de ontwikkeling van initiatieven om de gemeente meer bij het diaconale werk te betrekken;
• verzorging van het avondmaal, maandelijks, met de andere diakenen;
• vervulling met enige regelmaat van bestuursdiensten tijdens de ochtenddiensten (collecteren etc.)
– Is lid van het algemeen bestuur van de Stichting Kloosterkerk en vergadert daarin zo’n 10 keer per jaar.

 

Dromen over de toekomst van de Kloosterkerk, deel 2

Over de verkenningsopdracht

De komende maanden zal ik u telkens op de hoogte houden van wat ik zoal meemaak in mijn verkenningsopdracht over de toekomst van de Kloosterkerk/het ‘Huis van bezinning’. Ik hoop u daarmee goed op de hoogte te houden, maar liever nog zou ik willen dat het u stimuleert om mee te denken en aan te haken.

Denkt u mee?

U kunt met al uw ideeën bij mij terecht. Daar bedoel ik mee: vertel wat u graag zou willen in onze kerk, maar laat u vooral ook weten waar uw aarzelingen of zorgen zitten. U vindt mijn gegevens onderaan dit schrijven. De hele maand juli is hier nog voor beschikbaar. Verder: er is nog plaats bij twee gelegenheden. Een berichtje aan kerk.bureau@kloosterkerk.nl volstaat.

5 juli 20 uur in de kerk           young professionals (iedereen die vindt dat hij/zij daarbij hoort)

8 juli 20 uur in de kerk           alle geïnteresseerde leden welkom

Met wie praat ik?

Een aantal leden heeft mij al gemaild. Veel dank daarvoor! Verder ben ik de afgelopen weken begonnen met het houden van interviews. We hebben een (enorme) lijst gemaakt van groepen en personen met wie ik graag om de tafel wil. Daar horen om te beginnen uiteraard leden uit onze gemeente bij: kinderen, ouders van de jeugd, jongeren, leden van commissies, oudere leden, leden met een bijzondere expertise, (oud-) bestuursleden, (oud-)medewerkers.

De verkenningsopdracht vraagt ook om het opzoeken van kennis, ervaringen en mogelijkheden tot samenwerking met anderen. Daarom bezoek ik bijvoorbeeld andere kerken in Den Haag, Stek, musea, het theater, de Zinnen.

We zoeken ook contact met kerken uit andere grote steden, kloosters, bezinningscentra, kerkvernieuwers. Al met al een bont gezelschap, dat in ieder geval enorm veel inspiratie biedt.

Wat opvalt

Het is nog heel vroeg om conclusies te trekken of hoofdlijnen te zien. Ik kies drie dingen om toch iets over te zeggen. Volgende keer meer.

Om te beginnen reageert de gemeente opvallend positief. Er lijkt een gezamenlijk gevoel van urgentie te bestaan om ons voor te bereiden op de toekomst. Misschien heeft niet iedereen er zelf op dit moment behoefte aan, maar er lijkt wel ruimte te bestaan voor nieuwe initiatieven. Ik ben benieuwd of er ook tegengeluiden zijn en zal daar de komende tijd actief naar op zoek gaan.

Wat verder opvalt is de wens van leden én het advies van experts om een weg te vinden in een ingewikkelde paradox: open voor meer mensen en andere groepen enerzijds. En anderzijds met een stevig verankerde identiteit die trouw is aan onze wortels.

Tenslotte iets over de beelden die we (letterlijk) hebben. Enerzijds het beeld van een bijenkorf, vol van leven en activiteiten. Anderzijds het beeld van een klooster, een plek van inkeer, rust en stilte. Een tweede paradox misschien.

Tot zover mijn bespiegelingen op dit moment. Volgende maand praat ik u weer bij.

Hartelijks,

Gerda Hoekstra-Vermunt

g.hoekstra@kloosterkerk.nl

06-145.04.715