Corona-maatregelen
Langzamerhand wordt er in de samenleving weer steeds meer mogelijk. Het bestuur besloot dat het per heden weer mogelijk is om in de kerk vergaderingen en andere bijeenkomsten te houden. Voorwaarde blijft natuurlijk dat aan de algemene voorschriften, zoals het houden van 1,5 m afstand, wordt voldaan. De Crypt kan nog niet gebruikt worden aangezien de ventilatie daar onvoldoende is. Ook met samen eten, bijvoorbeeld Open Tafel en Lezing & Lunch, moeten we nog even wachten. Het bestuur houdt de berichten van de regering en de PKN in de gaten. Als verdere versoepelingen mogelijk zijn, zullen wij u dat laten weten.

Gemeenteplatform

Op 27 mei kwam het Gemeenteplatform bijeen. Dat gebeurde deels in de kerk en deels online. Aan de orde waren het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 van de Stichting Kloosterkerk. Ook werd inzage gegeven in de financiën van de Diaconie. De desbetreffende documenten zijn via de website van de Kloosterkerk beschikbaar. Nadat Geerten van de Wetering de aanwezigen verraste met een improvisatie op Money, money, money van ABBA – hoe toepasselijk na alle cijfers van de jaarrekeningen – informeerde het bestuur het Gemeenteplatform over het beleidsplan, waarover hieronder meer.

Beleidsplan – Huis van bezinning
Het bestuur van de Kloosterkerk is bezig met het nieuwe beleidsplan van onze kerk. Het huidige beleidsplan: “Kerkmuren slechten zonder te breken” loopt van 2016 tot 2021. Het nieuwe beleidsplan zal uit drie pijlers bestaan: 1) jeugd en jongeren, 2) pastoraat en 3) wat wij ‘het Huis van bezinning’ zijn gaan noemen.

Ontwikkelingen in de samenleving en de kerk vragen naar mening van het bestuur om stevige actie. De toekomst vraagt van de Kloosterkerk een verbreding en verdieping van de activiteiten. Naast het zijn van een kerk voor haar gemeente kan de Kloosterkerk zich ontwikkelen tot een Huis van bezinning in Den Haag, waarbij voor zinzoekers een plek ontstaat voor zingeving, inspiratie en ontmoeting. Een dergelijke ontwikkeling past heel goed bij het karakter en de historie van de Duinoordkerk / Kloosterkerk.

Het bestuur besloot dat er een verkenning zal worden gedaan naar de kansen en (on)mogelijkheden voor zo’n Huis van bezinning. Daartoe werd een Programma van eisen (PvE) opgesteld. Belangrijk in dat PvE zijn de inhoudelijke gesprekken met gemeenteleden, individueel en in groepen, het doel is ideeën, wensen en zorgen te verzamelen. Begin oktober zullen we het verslag van de verkenning bespreken met het Gemeenteplatform, vervolgens neemt het bestuur een besluit over het vervolg.

Wij hebben Gerda Hoekstra opdracht gegeven om gedurende 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober, deze verkenning uit te voeren. Zij zal dat doen tegen betaling en voor 0,5 fte per week. Haar lidmaatschap van het bestuur is voor die periode opgeschort; ook zal Gerda in deze tijd geen ambtsdrager zijn. Wel houdt Gerda betrokkenheid bij de personeelszaken in de kerk; dat doet zij als vrijwilliger onder verantwoordelijkheid van André Suurmond.

Hieronder zal Gerda uitvoeriger ingaan op het Huis van bezinning. Wij wensen haar veel succes met de verkenning.

De zomer nadert..
Deze zomer zal bij Escher in het Paleis en in de Kloosterkerk de prachtige tentoonstelling “Tijd en Eeuwigheid, Poëzie in Woord en Beeld” van het Bijbels Museum te zien zijn. Hopelijk staan de corona-regels dan weer (veel) bezoekers toe. Eindexamens zijn geweest, het schooljaar nadert zijn einde. De zomer komt er aan. Plannen voor het najaar worden gemaakt. De predikanten zijn o.a. voornemens om weer wijkbijeenkomsten te gaan houden, fijn om elkaar weer te ontmoeten!

Van harte wens ik u alle goeds, met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Dromen over de toekomst van de Kloosterkerk

Zoals u hierboven in het stukje van onze voorzitter hebt kunnen lezen, mag ik de komende maanden aan de slag met de verkenningsopdracht ‘Huis van bezinning’. Graag vertel ik u daar wat meer over. Daarbij wil ik graag beginnen met de vraag die bij de start van zo’n traject het belangrijkste is: waarom zou je dit eigenlijk willen?

Waarom eigenlijk?
Je zou deze vraag pragmatisch kunnen benaderen. En daar is niets mis mee. Als we dat doen, dan denken we aan onze gemeente over 20 tot 30 jaar. Als ik naar de leeftijdsopbouw van onze kerkgangers en actieve leden kijk, dan slaat de schrik me soms een beetje om het hart. Kunnen we tegen die tijd – en met deze wat klassieke vorm – onze twee predikanten behouden, de medewerkers betalen, het monument verzorgen? Ik vrees het ergste. Dat is een goede reden om nu actie te ondernemen.

Liever dan dát kijken we door de bril van wat we belangrijk vinden en wat ons te doen staat. De afgelopen tijd leek er even verandering te komen in wat we als maatschappij waardevol achten. We waanden ons in een rustiger wereld, we kwamen op adem na ons enorm haastige leven met ‘economische groei’ als belangrijkste drijfveer. We keerden massaal naar binnen en applaudisseerden voor de zorg. Maar nu lijken we toch terug te keren naar die wereld waarin Ikea en het terras eerder opengaan dan het theater en we massaal ‘recht hebben’ op een vliegvakantie. Alsof wat voor een mens belangrijk is, gevonden kan worden in ‘hebben’ in plaats van ‘zijn’.

En dat, terwijl ik er diep van overtuigd ben dat ieder mens zich bezighoudt met belangrijker kwesties. Dat iedereen uiteindelijk gedreven wordt door, en geïnteresseerd is in wat er werkelijk toe doet. In de woorden van Rienk: Wie ben ik? Wie of wat maakt mij, draagt mij, drijft mij, leidt mij, voedt mij, roept mij?

Hoe vinden mensen daar tegenwoordig een weg in? Waar kun je terecht als je uit een kerk komt die wordt gesloten, als je er geen kunt vinden die bij je past, als je bent opgegroeid zonder het verhaal van de Eeuwige of zelfs ‘anti’ die traditie?
We zijn ervan overtuigd dat juist de kerk een rol moet spelen in bezinning, bezieling en ontmoeting. Het zit in onze genen. In het pastorale gesprek. Het verhaal van de mens in het licht van het verhaal van de Eeuwige. De reflectie. De rust en de stilte die daarvoor nodig zijn. De zorg voor en het zicht op de ander.

Juist in de kerk hebben we – uiteraard in alle bescheidenheid – kennis en vaardigheden op dit gebied. En juist daarom zijn we ervan overtuigd dat we die in moeten zetten voor een veel breder publiek in Den Haag. We dromen ervan dat iedereen in Den Haag, die – zoals wij allen – op zoek is naar wegen om te groeien, om te bezinnen, om inspiratie te vinden of een arm om zich heen in de tocht naar de Liefde die alle verstand te boven gaat, straks weet: dan kun je bij de Kloosterkerk terecht.

Waar wij van dromen

Wij dromen van een kerk waarin we het goede bewaren. Onze erediensten bijvoorbeeld, onze activiteiten, onze zo actieve gemeenteleden, onze tradities in kunst en cultuur, ons oog voor kwaliteit. We dromen van een kerk waar meer mensen bij betrokken zijn. We zouden een plek willen zijn voor meer jonge mensen, voor inactieve leden, leden uit andere kerken, geïnteresseerden van andere religies of niet-religieuzen. Zingevers zijn we tenslotte allemaal. Bezinning brengt ons allen verder. Inspiratie zoeken we allemaal. Ontmoeting is voor iedereen belangrijk.

We stellen ons voor dat een dag in de Kloosterkerk er zo uit zou kunnen zien.

We starten de dag met een digitale dagopening. Velen in Den Haag raken eraan gehecht hun dag samen in stilte en met een inspirerende openingstekst te beginnen. Wie wil, kan overdag naar de kerk komen. De Crypt en zalen zijn opgeknapt en geschikt voor groepen en bijeenkomsten. Er worden dagelijks workshops, cursussen en gespreksgroepen gehouden. Alles is op de website te vinden. Wie in Den Haag op zoek is naar bezinning, bezieling of ontmoeting, weet ons te vinden.

De Wandelruimte is vergroot en een echte ontmoetingsplek geworden. Er zijn zitjes, er is koffie en thee. ’s Avonds een drankje. Men bezoekt de prachtige tentoonstelling. Je kunt er een rondleiding bij krijgen op je telefoon. Er zijn gesprekspartners aanwezig, die niet bang zijn voor een goed gesprek.

’s Ochtends is er in de Crypt een cursus tekenen bezig rond het thema ‘vreugde’. In de Koorzaal kun je een workshop over ‘hoop’ volgen, waarin wetenschappelijke inzichten, (bijbel)verhalen en persoonlijke gesprekken een plaats krijgen. ’s Middags vindt er een huwelijk plaats in de kerk. In de Crypt zit de gespreksgroep ‘Rouw op je dak’. In de Koorzaal zit een groep leidinggevenden. Zij volgen een training over ‘werken vanuit waarden’.

’s Avonds is er een interactieve lezing, fysiek en digitaal te volgen, over het werk van filosoof X waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over wat deze inzichten in hun eigen leven kunnen betekenen. Of een avond met het kamerorkest dat hier maandelijks een openbare repetitie houdt. Of….

Denkt u mee?
U ziet, we hebben genoeg ideeën. De komende maanden gaan we – zoals gezegd – met elkaar in gesprek. Wat vindt u ervan? Welke ideeën, hebt u, welke zorgen, welke verbreding ziet u en welke beperkingen? We zijn heel benieuwd hoe we samen onze weg kunnen vervolgen.

Ongetwijfeld hoort u binnenkort meer over hoe we met u in gesprek willen raken. Mocht u niet kunnen wachten, schroom dan vooral niet om mij te bellen of mailen met uw vragen en ideeën. Ik verheug me erop.

Gerda Hoekstra-Vermunt
g.hoekstra@kloosterkerk.nl
06 – 145.04.715