Versoepelingen in aantocht
Recent hebben de PKN en het CIO in overleg met minister Grapperhaus nieuwe richtlijnen bekend gemaakt. Vanaf 28 april is het weer mogelijk om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen. Bij de diensten in de Kloosterkerk waren de afgelopen weken al 30 kerkgangers. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen is er meer mogelijk en kan toegewerkt worden naar een bezetting van 10% van de beschikbare zitplaatsen.

Het bestuur heeft besloten dat we het de komende zondag (2 mei) en de zondag daarna (9 mei), mede in verband met de viering van het H. Avondmaal, nog met 30 mensen in de kerk doen. In die tijd kan het bestuur in overleg met alle betrokkenen rustig de versoepelingen voorbereiden die we daarna gaan doorvoeren. De doopdienst van 16 mei en de dienst van Pinksteren kunnen dan al met meer mensen. De precieze aantallen en gang van zaken zullen we later bekend maken. Registreren via kerktijd.nl blijft nodig. Hiermee zijn we voorzichtig en doen we het stapsgewijs zoals minister Grapperhaus ons vraagt. Het CIO sloot zich bij die vraag van de minister aan en doet een dringende oproep op die kerkbesturen, die over kerkgebouwen met grote aantallen zitplaatsen beschikken om hierin verantwoord en terughoudend te handelen.

Gemeenteavond 27 mei – op naar een nieuw beleidsplan
Naast alle dingen die overwogen moeten worden in verband met corona, is het bestuur bezig na te denken over de toekomst van de Kloosterkerk. Het nieuwe beleidsplan moet een duidelijke richting geven voor de komende jaren, zodanig dat de Kloosterkerk een (nog meer) vitale kerk is en blijft. Gezien alle ontwikkelingen in de kerk(en) en de samenleving, is dit een belangrijk onderwerp. Graag wil het bestuur hierover met u van gedachten wisselen tijdens de bijeenkomst van het Gemeenteplatform op 27 mei om 20.00 uur. Dan zullen ook het jaarverslag en de jaarrekeningen van de Kloosterkerk en de Diaconie aan de orde zijn. Het is op dit moment nog niet goed te overzien in welke vorm (fysiek / online / hybride) we deze gemeenteavond vorm kunnen geven. Nader bericht volgt.

Andere vormen van communicatie
Goede communicatie met de leden van de Kloosterkerk en ook de communicatie met externen is zeer belangrijk. Recent besloot het bestuur tot het verkennen van veranderingen in de wijze van communiceren. Zes keer per jaar zal er een kerkblad komen, afgewisseld door de Nieuwsbrief. Daarnaast zal er meer via de ‘social media’ gedeeld worden. Hieronder in deze Nieuwsbrief leest u meer informatie over deze boeiende ontwikkeling.

Hopelijk zien wij u binnenkort weer in de Kloosterkerk! Diegenen die genieten van de meivakantie wensen wij een goede tijd en de scholieren die na de meivakantie eindexamen gaan doen, wensen we heel veel succes.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

 

Kerkblad en ‘social media’ gaan Kloosterkerk Nieuws en website aanvullen

Oproep vrijwilligers

De afgelopen tijd is maar al te zeer gebleken hoe belangrijk communicatie binnen onze Kloosterkerkgemeente is. Elkaar zien en elkaar spreken is niet meer vanzelfsprekend. Het bestuur heeft samen met enkele gemeenteleden nagedacht hoe we de communicatie met en tussen onze leden en andere betrokkenen kunnen versterken. Natuurlijk gaat er niets boven de persoonlijke ontmoeting, maar de techniek biedt ook andere mogelijkheden om persoonlijke verhalen te delen en elkaar te inspireren. Het bestuur wil de komende twee jaar verkennen of een kerkblad daarin kan voorzien; een kerkblad dat verder gaat dan alleen de zakelijke aankondigingen van wat er in onze Kloosterkerk gaat gebeuren. We willen dit kerkblad zes keer per jaar laten verschijnen, en het zal worden afgewisseld met een Nieuwsbrief. Daarnaast willen we meer communiceren via ‘social media’, zoals Facebook en Twitter.

Dat is wat het bestuur wil, maar het realiseert zich dat techniek niet voldoende is om dit voor elkaar te krijgen. De techniek helpt de verspreiding van verhalen, maar de verhalen zelf zullen moeten opkomen uit onze gemeenschap. Daarom de vraag, of liever de oproep: wie is bereid een bijdrage te leveren? We zoeken: plannenmakers, interviewers, (verhalen)schrijvers, (gast)redacteuren, dichters, fotografen, (strip)tekenaars, Facebook- en Twitter-beheerders. Deze mensen zijn te vinden binnen onze gemeente; daarvan zijn we zeker! Als u/je hier iets voor voelt – eenmalig of periodiek – schroom niet contact op te nemen met Emilie Schreuder (emilieschreuder@hotmail.com / M 06 4878 1970). Uit eigen ervaring weet ik dat ‘iets doen’ voor onze gemeenschap zijn eigen beloning oplevert; je gaat je vanzelf nog meer thuis voelen in onze dierbare Kloosterkerk.

Gerda Hoekstra-Vermunt

kerkrentmeester