Verheugd bereiden wij ons voor op de komst van ds. Marja Flipse, onze nieuwe predikant. We zien uit naar de feestelijke dienst op 12 juli. U kreeg allen per post een uitnodiging om deze dienst online bij te wonen. Het bijwonen van de dienst in de kerk is helaas slechts voor een beperkt aantal mensen mogelijk. Naast de mensen die reeds uitgenodigd zijn om aanwezig te zijn, kunnen als gevolg van de nieuwe regelgeving gelukkig meer mensen aanwezig zijn in de kerk.

Aanmelden voor de dienst van 12 juli
U kunt zich uiterlijk woensdag 8 juli tot 17 uur aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl. Vermeldt u alstublieft duidelijk “aanmelding voor 12 juli”. Op woensdag 8 juli kunt u ook tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met het Kerkelijk Bureau (070 – 3461576) om uw aanmelding door te geven. Op basis van loting zal bepaald worden, wie er bij kan zijn. Wij laten u weten of u bent ingeloot en dus aanwezig kunt zijn, of dat u de dienst toch online moet volgen.

Gelukkig zijn sinds kort de regels voor het samenkomen in de kerk verruimd. Het bestuur heeft de nieuwe regels vertaald naar de situatie in de Kloosterkerk. Uitgangspunten blijven de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers alsmede de regels van de regering en het RIVM. Maar gelukkig kunnen vanaf nu weer veel meer mensen naar de diensten in de kerk komen.

Reserveren voor de dienst van 19 juli en de zondagen daarna
Elke week kunt u zich uiterlijk tot en met woensdag aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl voor de dienst van de komende zondag. Op woensdagen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur ook bellen met het Kerkelijk Bureau (070 – 3461576) om te reserveren. Op basis van het principe “wie het eerst komt die het eerst maalt” worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Als u geen bericht ontvangt, hebt u een plaats. U ontvangt dan geen bevestiging. Als het maximale aantal kerkgangers bereikt is, ontvangt u wél een bericht en wordt u – als u dat wilt – alvast op de lijst voor de volgende week geplaatst.

Het bestuur stelde het Jaarverslag over 2019 vast. Eerder stelden we ook de Jaarrekening over 2019 vast. Beide zijn te vinden op de website. Normaal worden deze documenten besproken tijdens een bijeenkomst van het Gemeenteplatform in juni. Dat is nu niet mogelijk geweest. Graag wil het bestuur dat het Gemeenteplatform spoedig weer bijeenkomt, om elkaar te ontmoeten en om deze documenten en andere zaken met u bespreken. Het is de bedoeling om kort na de zomer het Gemeenteplatform weer bijeen te roepen. Daarover later meer.

Het is fantastisch om te zien hoe betrokken iedereen is en blijft bij de Kloosterkerk. Dat blijkt ook in financiële zin. De vrijwillige bijdragen en collectes zijn zelfs wat meer dan begroot. Dat is fijn want u zult begrijpen dat inkomsten uit bijvoorbeeld de verhuur ernstig zijn afgenomen. Ook wordt royaal bijgedragen voor de nieuwe video-apparatuur en De Klooster. Het bestuur is daar zeer dankbaar voor. Maar bijvoorbeeld ook voor het feit dat circa 10 vrijwilligers zich hebben gemeld voor de commissie die de rechtstreeks uitzendingen van de diensten verzorgt. En niet te vergeten alle contactpersonen en andere mensen die naar leden van de Kloosterkerk en andere mensen omzien.

Het einde van de termijn van Dirk Dotinga als kerkrentmeester penningmeester komt in zicht. Dirk heeft veel bijgedragen aan de Kloosterkerk, waarover later meer. Wij zoeken een nieuwe ervaren penningmeester. Hij/zij maakt onderdeel van het College van Kerkrentmeesters en het Algemeen Bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de diverse stichtingen van Kloosterkerk. Dit houdt o.m. in de zorg te dragen voor adequate processen van begroting, budgetbewaking, administratie, betalingen, rapportages, jaarrekening, alsook vermogensbeheer. Hierbij wordt de penningmeester geassisteerd door een vrijwilliger en diverse externe partijen waaronder een extern administratiekantoor. Het hebben van financiële ervaring, takt en het kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens zijn essentieel. Als lid van het bestuur hebt u ook af en toe en taak tijdens de diensten op zondag. Deze functie is een mooie kans om bij te dragen aan de kerk en deze beter te leren kennen. Graag ontvangen wij uw blijk van belangstelling binnen twee weken na het verschijnen van deze Nieuwsbrief via email op voorzitter@kloosterkerk.nl; mocht u nadere informatie willen hebben dan kunt u zich wenden tot Andre Suurmond, de voorzitter van de kerkrentmeesters, tel 0624096543. Het is de bedoeling dat de nieuwe penningmeester in de nabije toekomst aan kan treden, zodat er een goede overdracht plaats kan vinden.

Het schooljaar loopt ten einde. Eindexamens zijn hopelijk behaald. Kinderen gaan naar de volgende groep of klas. Het was een wonderlijke tijd, ook voor de jeugd. Binnenkort kan iedereen hopelijk gaan genieten van de zomer en vakantie.

Van harte wens ik u allen, namens het bestuur, alle goeds en een mooie zomer,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

 

Er is een tijd van extra nieuwsbrieven…

En er is een tijd om daar weer mee op te houden.

De afgelopen maanden hebben zijn er extra nieuwsbrieven verschenen. Daarmee konden we u sneller en beter op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. En we hebben geprobeerd via de nieuwsbrieven onze verbinding met elkaar te voeden. Nu de kerk weer meer open mag en de tijden wat rustiger lijken te worden, gaan we terug naar ons vertrouwde ritme. U ontvangt dus onze Nieuwsbrief weer eenmaal per maand per e-mail of post (als u daarop geabonneerd bent). Velen hebben bijgedragen aan het verschijnen van al die nieuwsberichten of het versturen van foto’s. U allen heel hartelijk dank!

Bedanken

Ik twijfel, bij het schrijven van dit stukje. Dankbaarheid en bedanken vind ik mooi en belangrijk. Het bestendigt de relatie en samenwerking tussen mensen, we voelen ons gezien en gewaardeerd door elkaar. Anderzijds: ik heb wel eens iemand in de Kloosterkerk horen zeggen dat ‘we elkaar hier niet bedanken’. En ook: als je eraan begint, komt er natuurlijk geen einde aan, want er zijn zo ontzettend veel mensen die zo ontzettend veel voor elkaar en voor onze gemeenschap doen. Zeker in deze bijzondere tijd hebben zeer velen hun beste beentje voorgezet. Heel fijn! Toch vraag ik wat extra aandacht voor de betrokkenen bij de videostreaming. Er is een plan gemaakt, apparatuur uitgezocht en aangeschaft, er is ook apparatuur uit privébezit gekomen, er is een heuse regieplek opgeruimd, schoongemaakt, ingericht, er is een team samengesteld, iedere zaterdag wordt alles klaargezet en ingericht (een klus van enige uren!) en wordt er een draaiboek geschreven. Dit alles, om ervoor te zorgen dat we op zondag – telkens in een nieuwe situatie en op een andere plek – kunnen kijken en luisteren naar onze kerkdiensten. We moeten nog veel leren, dus maken we fouten, wat veel vraagt van het begrip en geduld van ons videoteam. Telkens hébben ze dat geduld en zorgen zij samen voor prachtig beeld en geluid, waardoor wij thuis mee kunnen leven.

Een speciaal woord van dank is dus op zijn plaats voor allen die daaraan bijdragen.

Gerda Hoekstra-Vermunt