Het nieuwe jaar is in de Kloosterkerk goed van start gegaan. Op de nieuwjaarsbijeenkomst konden we veel vrijwilligers en andere betrokkenen begroeten. We hopen en verwachten dat in 2020 onze nieuwe predikant aan de Kloosterkerk verbonden kan worden. De procedure, die daartoe moet leiden, duurt lang. Ik zal u uitleggen hoe het werkt; daarmee geven wij hopelijk wat meer duidelijkheid. Zoals u weet, komt de beoogd predikant uit het buitenland, uit een ander kerkgenootschap. Zij is echter Nederlands, heeft in Nederland gestudeerd en heeft haar master in de godgeleerdheid gehaald maar is voor het doen van het examen voor predikant naar het buitenland gegaan. Nu wil ze, na vele jaren predikant geweest te zijn in het buitenland, weer naar Nederland komen. Om beroepen te kunnen worden als predikant in de Kloosterkerk moet zij predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn. Voor de toelating tot de PKN moet een procedure doorlopen worden. Deze procedure duurt veel langer dan wij konden voorzien. De eerste stap betrof de studie van de beoogd predikant. Door de PThU moest in beeld worden gebracht welke onderdelen van de studie nog gedaan moeten worden, alvorens beroepen te kunnen worden. Daarna moest een “geschiktheidsgesprek” gevoerd worden, hetgeen uiteindelijk (nadat het een keer uitgesteld was) in november plaats vond. Nu zal in februari het zogenaamde colloquium plaatsvinden. Het colloquium is een persoonlijk gesprek van de kerk met de beoogd predikant. Aan het eind van het gesprek spreekt de kerk, in de persoon van haar gedelegeerde ambtsdragers, haar vertrouwen uit in de toekomstig predikant en vraagt de predikant een belofte af te leggen. Het colloquium is dus een ambtelijke samenkomst. Na het colloquium, vindt de kennismaking plaats met een vertegenwoordiging van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk in Den Haag. Het is immers de AK, die onze predikant formeel beroept. Alvorens dat te kunnen doen, moet de Kleine Synode van de PKN toestemming geven; zij moet vaststellen dat de functie in de Kloosterkerk daadwerkelijk een predikantsplaats betreft, waarvoor een “predikant met bijzondere opdracht”, zoals dat heet, beroepen kan worden. De Kleine Synode komt eind maart bijeen. Wij hopen echter dat deze procedure schriftelijk kan worden afgerond. Nadat de AK het beroep formeel heeft uitgebracht, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en het Gemeenteplatform bijeen roepen om kennis te maken met de nieuwe predikant, die daarna kan beslissen of zij het beroep zal aannemen. Ik hoop u hiermee iets meer inzicht gegeven te hebben in deze uitvoerige procedure. Wij proberen deze regelmatig te bespoedigen maar dat lukt eigenlijk niet, helaas; de PKN heeft de regie over deze procedure.

Ondertussen gaat het gewone leven in de Kloosterkerk gelukkig gewoon verder. Dat is mede mogelijk door de vele vrijwilligers, die zich inzetten. Hebt u altijd al willen weten wat er op het Kerkelijk Bureau gebeurt of wat de Kunstcommissie allemaal doet? Op zondag 16 februari na de dienst vertellen diverse commissies wat zij doen en kunt u, als u geïnteresseerd bent, u ook aanmelden voor vrijwilligerswerk. Diverse commissies zijn op zoek naar mensen, die zich in willen zetten voor de Kloosterkerk: voor kleine klusjes of grotere taken!

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl