De jaarlijkse bijeenkomst met de leden van de Kloosterkerk, inmiddels statutair voorgeschreven, is op 14 april, aanvang 20.00 uur. Bij uitstek leent deze samenkomst  zich voor het bespreken van de gang van zaken in de Kloosterkerk. Het gaat immers niet om  een uitwisseling van opvattingen tussen (individuele) leden en het bestuur, maar ook onderling. Het valt op dat deze jaarlijkse bijeenkomst doorgaans slecht wordt bezocht, terwijl er toch wel belangrijke punten aan de orde komen. Daarom brengt het bestuur de komende bijeenkomst,  die het karakter van een gemeenteavond heeft, nadrukkelijk onder de aandacht. Zoals gebruikelijk komen de jaarrekeningen en het jaarverslag over 2015 van Kloosterkerk en diaconie aan de orde en de begrotingen voor dit jaar. Ook is ter bespreking het concept van de meerjarenbeleidsplannen van Kloosterkerk en diaconie aan de orde en tenslotte het nieuwe Kerkmuziekplan van de Kloosterkerk. Enkele van deze stukken staan reeds op onze website. De overige stukken worden in de loop van deze maand daarop geplaatst. Wilt u vooraf opmerkingen maken, dan het liefst via bestuur@kloosterkerk.nl of ander per post.

Zoals bekend is er sinds 1 januari j.l. door het terugtreden van Henriëtte van Aerssen de vacature ouderling voor kunst en public relations. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de taken die deze ouderling dient ter vervullen in de afgelopen jaren in omvang aanzienlijk zijn toegenomen. Daarom is tot splitsing besloten.

De Kloosterkerk is ook meer en meer een kerkelijke gemeenschap in het centrum van Den Haag geworden. Een centrum waarin het inwonertal toeneemt en verder zal toenemen. Steeds is er naar gestreefd de Kloosterkerk een open kerk te doen zijn waar ieder welkom is. Daarom zoeken wij nu naar iemand die bereid is de taak van ouderling “open kerk”  op zich te nemen. Onder deze ouderling vallen de Kunstcommissie, het Kloosterkerkforum en de Kloosterkerk naar buiten (Uitmarkt, kerkwacht, rondleidingen, monumentendagen en de merchandise/infotafel). Wat vergaderingen betreft moet per maand gerekend worden op één vergadering van het consistorie en één van het algemeen bestuur. Daarnaast is het van belang met de verschillende commissies goed contact te onderhouden. Belangstellenden kunnen zich bij de voorzitter van het Algemeen Bestuur melden tot 15 maart, p/a Kerkelijk Bureau van de Kloosterkerk.

Over de organisatie van de PR, de website, Kloosterkerk Nieuws en contacten met de pers wordt u volgende maand geïnformeerd in deze nieuwsbrief.

De Kloosterkerk heeft een legaat van € 100.000 ontvangen. Het legaat is van een trouw lid, dat vorig jaar is overleden. Ongeveer de helft van het legaat of meer wordt toegevoegd aan de reserves. Uit het rendement van de reserves worden onder andere de jaarlijkse exploitatietekorten gedekt. Verder wordt gedacht aan enkele investeringen. Allereerst het kerkelijk jongerenwerk van de Kloosterkerk. Onze jeugdouderlingen zijn samen met de Jeugdraad bezig plannen te ontwikkelen waarbij in het jongerenwerk meer accenten worden gegeven. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van internet en ICT. Het bestuur wil dat mogelijk maken en is bereid daarvoor te investeren. Voorts hebben we dit jaar een ‘jubileum’ van ons orgel. Op 10 april bestaat het Markussen-orgel 50 jaar. Uiteraard heeft telkens het reguliere onderhoud plaatsgevonden. Nu is het orgel echter toe aan een grote opknapbeurt. Het geoefende oor zal iedere zondag vaststellen dat het orgel wel eens beter heeft geklonken. Deze opknapbeurt kost tussen de € 20.000 en € 35.000, inclusief BTW en nacalculatie. Allereerst worden er fondsen benaderd om deze kosten te dekken. Mocht het resultaat daarvan niet toereikend zijn, dan zal er aangevuld worden. Voorts moet ook de Kloosterkerk voldoen aan de ARBO-eisen, die bovenal van belang zijn bij het opbouwen en weer afbreken van het podium, zoals bij muziekuitvoeringen en uiteraard aan eisen van brandveiligheid. Dat vergt enkele voorzieningen of vervanging ervan. Het bestuur hoopt deze werkzaamheden dit jaar te kunnen laten uitvoeren. Tenslotte wordt nog overlegd met de diakenen over de vraag in hoeverre zij enkele structurele knelpunten hebben.

Overigens over het “orgeljubileum” nog dit. Tijdens een feestelijke dienst op 10 april zal het orgel een belangrijke plaats innemen. In het najaar, hopelijk na de opknapbeurt, zal er een orgelconcert worden gegeven in een feestelijke ambiance. Gedacht wordt aan 19 november. U hoort hierover meer.

Tenslotte kan gemeld worden dat ons lid Frans Bouwen beroepen is tot parttime predikant van de protestants-oecumenische gemeente rond het Lac Leman. Frans heeft dit beroep inmiddels aanvaard. Graag wensen we hem bij de vervulling van zijn ambt in Genève Gods zegen toe.

Het bestuur wenst u een goede voorbereidingstijd op weg naar Pasen toe.

Met vriendelijke groet,

Wim Deetman, voorzitter