Over geluk gesproken

In de tweede helft van oktober en in november vervolgen we de serie diensten ‘Over geluk’ aan de hand van de Zaligsprekingen. Op 18 oktober zal legerpredikant Jan Tom Schneider voorgaan. Het zal dan gaan over de ‘zachtmoedigen’ die het land zullen bezitten. 25 Oktober klinkt de cantate ‘Was Gott tutt, das ist wohlgetan’ (BWV 98), de kortste en meest intieme van de drie met deze naam getooide cantates.
Op 1 november is de dienst van de gedachtenis. Dan klinken de namen van wie ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Naaste familieleden worden voor deze dienst uitgenodigd. Na de dienst is er plaats voor ontmoeting in de Apostelkapel. Wanneer u graag wilt dat ook de naam van een eigen dierbare overledene genoemd word, kunt u contact opnemen met ds Klokke of met mij. “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” is de tekst uit de Zaligsprekingen die in deze dienst zal klinken.
Op 8 november zal ds Carel ter Linden voorgaan. De zaligspreking “Zalig wie hongeren en dorsten…” klinkt op 15 november in de oogstdienst met Avondmaal. Na de dienst worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Op 22 november is de dienst met vergeving, langzamerhand een vertrouwd moment in de novembermaand. We staan stil bij de woorden “Zalig de vredestichters” en bij de gebrokenheid van menselijke verhoudingen en de moeilijkheid om elkaar te vergeven. In een sober ritueel wordt de vergeving van de Eeuwige toegezegd. Wie dat wil, kan voorafgaande aan deze dienst om een gesprek vragen met één van ons.

Gewoon bijbellezen met Studenten en Young Professionals

Op 13 oktober gaat de eerste reeks van drie avonden (1 x 3) van start (vervolg op 27 okt. en 10. nov.) in de serie voor Studenten en Young Professionals. We trappen af met driemaal ‘gewoon bijbellezen’. Na Markus gaan we aan de slag met het bijbelboek Genesis. Oerverhalen van Israël over God, de ander en het ‘ik’ en hoe die zich met elkaar verhouden. Meer informatie is te vinden op https://www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/cursussen-en-groepen/drie-maal-drie/

Preek van de Leek in november

In november vindt de tweede reeks van de Preek van de Leek plaats. Op de website www.preekvandeleekdenhaag.nl komt u de namen van Jeroen van der Veer (1 nov.), Rosita Steenbeek (8 nov.), Jan Pronk (15 nov.) en Farah Karimi (22 nov.) tegen. Zij bestijgen de kansel van de Kloosterkerk en vertellen in een sobere kerkdienst wat hen in het door hen gekozen bijbelverhaal raakt. De diensten zijn voor ieder vrij toegankelijk en beginnen om 17.00u in de Kloosterkerk. Na afloop is er ruimte om met elkaar en met de voorganger na te praten. http://www.preekvandeleekdenhaag.nl/

Kind en Traditie

Als je je kind in de Kloosterkerk laat dopen beloof je als ouder(s) dat je je kind zult opvoeden ‘in de geest van het evangelie’. Maar hoe doe je dat?
Op 12 november (20.15u – 22.00u) gaat het daarover tijdens de avond ‘Kind en traditie’. Samen met de jeugdpastor reiken we vormen van geloofsopvoeding aan, die passen bij deze tijd en cultuur. Zo komt aan de orde wat een goede kinderbijbel is, hoe je thuis vorm geeft aan rituelen en hoe je om kunt gaan met moeilijke vragen van een kind. Een avond voor ouders, maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in deze thematiek.

Tenslotte

Graag verwijzen we vooruit naar de Sinterklaasactie die de diakonie van de Kloosterkerk ook dit jaar voorbereidt. Elders in deze KKN vindt u daar meer informatie over. Een kleine bijdrage van uw kant betekent veel voor kinderen die weinig hebben. https://www.kloosterkerk.nl/ankers/ontmoeting/de-kloosterkerk-doet/hulp-aan-mensen-in-nood/sinterklaasactie/
Tenslotte: In de week van 11-18 oktober heeft ds Margreet Klokke vakantie. Datzelfde geldt voor mij in de week van 15-21 oktober.

Met een hartelijke groet,
ds Rienk Lanooy