Wat blijft er met alle beperkingen nu nog over van de taken van de diaconie?

Op zondag 8 maart, een dienst met avondmaal begrepen we al: naast de grote wijnbekers heel veel kleine bekertjes klaarzetten. Spoedig daarna werd duidelijk: zoals op de 8e maart, kan het ook niet meer. Vóór de dienst worden in de muntkeuken de bekers met wijn en druivensap gevuld, wordt het brood gesneden en wordt in de kerk alles klaargezet. Na de dienst moet alles opgeruimd en afgewassen worden. Maar wanneer kunnen we die taak weer op ons nemen? Hoe ziet een avondmaal op anderhalve meter eruit?  We denken samen met onze predikanten over mogelijkheden.

Ook de Open Tafel valt onder de diaconie. Al jaren worden de maaltijden, die bedoeld zijn voor een ieder die wil aanschuiven, georganiseerd door enthousiaste en trouwe vrijwilligers. Iedere twee weken bezoeken ongeveer 35 mensen de Open Tafel. Plotseling moest deze activiteit stopgezet worden. Met veel bezoekers is nu telefonisch contact. Maar we hebben van lang niet iedere deelnemer de contactgegevens. Sommigen willen dat ook niet. Hoe gaat dat in de nabije toekomst? De Open Tafel met iedereen op anderhalve meter afstand? Blijft de bedoeling dan nog overeind? Ook hier zoeken we naar een oplossing.

De activiteit, die de diakenen het leukste vinden, is de jaarlijkse Sinterklaasactie. Georganiseerd in samenwerking met de Lucaskerk. We hopen echt dat deze dit jaar door kan gaan.

Geven aan de collecte doelen kan nog altijd…De diaconie stelt het collecterooster op. De diaconie collecte is meestal bestemd voor een project in Den Haag, vaak is dat een project van STEK. STEK (wat staat voor “stad en kerk”) is het diaconale bureau met professionals voor heel Den Haag, waar de diaconie veel mee samenwerkt.

De projecten in het buitenland vallen onder een aparte commissie van de diaconie: Kloosterkerk Wereldwijd. Zij schrijven regelmatig een bericht over hun projecten in KK Nieuws. Zoals in één van de vorige Nieuwsbrieven te lezen was, hebben ook deze projecten nu te lijden onder de gevolgen van het corona virus. Om de aandacht voor de wereld buiten Den Haag een nieuwe impuls te geven, is de diaconie in gesprek met Kerk in Actie, de afdeling buitenlandse projecten van de Protestantse Kerk. Zij steunen projecten van locale partners in bijvoorbeeld Latijns Amerika. Een kerkelijke gemeente kan een project voor een aantal jaren  ‘adopteren’. Wanneer we wat verder zijn met onze plannen zullen we u daarover vertellen.

We horen dat de kerkdiensten nu het meest gemist worden, vaak in één adem genoemd met het koffiedrinken na de dienst. En daarvoor zijn de koffie schenkers en de afwassers een onmisbare ploeg. Ook het gezamenlijk koffiedrinken kan voorlopig niet. En het ‘voorlopig’ kan wel wat langer worden dan het moment dat we weer naar de kerk kunnen komen.

Een taak van de diaconie, die in verborgenheid wordt vervuld, is de steun aan mensen, die door welke omstandigheid ook in financiële problemen zijn gekomen. De diaconie kan een eenmalige bescheiden financiële bijdrage geven. Vaak wordt dat gedaan in samenspraak met STEK. Met name in de corona tijd, waarin ook leden van onze kerk financieel geraakt kunnen worden, is zulke beperkte steun mogelijk. Daarom is aan de contactpersonen gevraagd aan de penningmeester van de Diaconie door te geven wanneer er iemand is, die een financieel steuntje in de rug kan gebruiken. De informatie blijft alleen bij de penningmeester van de diaconie bekend.

Diaconaat is omzien naar elkaar. Dat wordt zichtbaar in de activiteiten van de diaconie. Maar diaconaat is een taak voor de gehele gemeente. En het omzien naar elkaar, dat gebeurt op dit moment volop, ook al wordt dat nu niet zichtbaar in het kerkgebouw zelf.

We hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten in ons kerkgebouw.

Veronica de Lange

 

Open Kerk? Tijdelijke ondersteuning van de kerkwacht

Dit is de vraag waar ik de afgelopen lock down periode mee geworsteld heb. Mijn gedachten gingen aanvankelijk richting de fysieke sluiting. Zo zal het velen van u zijn gegaan. Zelfs in de kerk ben je niet veilig omdat we daar als zinzoekers met veel mensen te dicht op elkaar zitten op zondag. Open Kerk? Uitgesloten!

Als bestuur hebben we, conform de richtlijnen van overheid en PKN, besloten dat de kerk alleen op zondag door de meest noodzakelijke mensen zoals de dominee, de organist, de koster, een ambtsdrager en sinds kort vier geoefende zangers, allemaal op gepaste afstand van elkaar, mag worden bezocht. Voor de rest van de week zit de kerk voor iedereen op slot. Het idee van de lege kerk wekt een gevoel van leegte op. In mijn, met name telefonische, gesprekken als contactpersoon kwam het vaak ter sprake. Hoe mooi en ontroerend de ochtendgebeden ook zijn, ze konden en kunnen het er zelf bij mogen zijn niet vervangen. De zin ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ waar lied 942 mee begint, werd voor mij werkelijkheid. Ik begrijp nu ook beter hoe het moet zijn voor mensen die door fysieke of andere redenen niet meer naar de kerk kunnen komen. Dat was voor mij een oefening in nederigheid. We hebben telefonisch ook momenten van intense vreugde gedeeld. Kleine dingen kregen  de betekenis die ze verdienen.

Het lijkt na 1 juni de goede kant op te gaan. De regels worden verruimd. De kerken mogen weer open, zij het op afstand en met veel minder mensen. De Kloosterkerk heeft ook een pakket maatregelen opgesteld om stap voor stap de kerk open te stellen. Het is fijn dat we weer in het klein mogen beginnen. Ik houd u op de hoogte van de gang van zaken rond Open Kerk. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast, de Voorzienigheid moeten we niet uitdagen! Voorzorgsmaatregelen zijn nodig om onszelf en onze bezoekers te beschermen! Maar we gaan er voor, samen met kerkwachten en anderen! We kunnen wel wat hulp gebruiken om e.e.a. in goede banen te leiden. Zou u in deze fase mee kunnen draaien met onze kerkwacht? Heel graag! U kunt u aanmelden bij Yna Visser: y.visser@kloosterkerk.nl.

Een hartelijke groet,

Yna Visser, ouderling Open Kerk!