Van het bestuur, Kloosterkerk

Bevestiging nieuwe ouderlingen en diaken

Op zondag 21 augustus werden Marc Blom en Johan van Dongen als ouderling bevestigd en Erwin Petersen als diaken. Het was een feestelijke dienst waarin de drie na hun bevestiging door de gemeente werden toegezongen.

Na afloop van de dienst hield Marc Blom een korte toespraak waarin hij Sanne ten Bokkel Huinink bedankte voor zijn grote inzet als eerst secretaris van het bestuur en de laatste jaren als voorzitter. Hij was voorzitter in een wel heel lastige tijd getekend door de corona epidemie en daarin ook de komst van een nieuwe dominee. Hij werd beloond met een groot en welverdiend applaus. Daarna was er gelegenheid om te feliciteren waar veel mensen gebruik van maakten.

Komst dominee Jan Tom Schneider

In de dienst van 4 september zullen zowel Rienk Lanooy als Jan Tom Schneider voorgaan. Zoals bekend is ds Schneider voor de duur van een jaar aangetrokken als predikant naast ds Lanooy. Ds Schneider is een goede bekende van de Kloosterkerk en we zijn bijzonder verheugd dat hij bereid is tot deze stap. We hopen dat velen van u hem kunnen feliciteren komende zondag 4 september.

Beleidsplan 2023 – 2026

Zoals bekend willen we dit jaar dat er na alle gebeurtenissen in de afgelopen jaren, er weer wat rust ontstaat in onze gemeente. We willen na de nare corona tijd de draad weer oppakken en vooruitkijken. In de komende maanden zullen we het beleidsplan voor ’23 en verder gaan uitwerken. Daarbij zijn er drie kernpunten door het bestuur geformuleerd:

Kerk in de stad: hoe willen wij in de komende tijd kerk zijn in de stad? 

De rapportage Verkenningsopdracht Kloosterkerk geschreven door Gerda Hoekstra, met daarin veel bouwstenen voor een ‘Huis van Bezinning’, is daarbij het vertrekpunt. 

Geestelijk welzijn: het betreft hier de individuele pastorale zorg (ziekte, rouw, trouw, doop, levensvragen, zingeving, kennismaking nieuwe leden) en het groepspastoraat (wijkbijeenkomsten, specifieke groepen [rouw, scheiding, werkloosheid]) en verder de begeleiding van de contactpersonen en het stimuleren van vormen van onderling pastoraat. Hoe willen wij dit vormgeven? 

Jeugdwerk: hoe willen we samen met ouders en verzorgers, kinderen inspireren en begeleiden in het ontdekken en vormgeven van hun eigen, unieke relatie met de Eeuwige? 

Veel van u hebben aangegeven meer betrokken te willen zijn bij de keuzes die we de komende tijd zullen maken. We juichen dat zeer toe en zullen kijken hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven. Hoe meer mensen meedoen hoe meer het ook een gedragen plan gaat worden.

Met alle consultaties en voorbereidingen mikken we erop uiterlijk medio ’23 het plan klaar te hebben.

Activiteiten

Zoals ook in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn er veel activiteiten rond en in de kerk de komende weken. Denk alleen al aan de Uitmarkt en het jubileum van het Residentie Bach koor. Om die activiteiten goed te kunnen doen verlopen is de inzet van veel vrijwilligers nodig. Met grote dankbaarheid zien we dat elke keer velen van u grote en kleinere taken oppakken. Toch zouden we graag meer mensen de kans willen geven om actief te worden in de kerk. Bijvoorbeeld door een paar uurtjes een stand te bemensen. Ik hoop dat ik op uw inzet mag rekenen.

Start nieuwe koster Bas Pijffers

Het bestuur is verheugd dat het in de persoon van Bas Pijffers een opvolger gevonden heeft voor Dirk van Woerkom. Bas is via het netwerk van ds. Rienk Lanooy op ons pad gekomen. Hij is 47 jaar en woont samen met zijn partner in Rotterdam. Hij heeft eerder ca. 7 jaar als koster gewerkt in de Jacobikerk en de Janskerk in Utrecht en was nooit weggegaan als de functie daar om financiële redenen niet zou zijn opgeheven. Sinds enige tijd werkt hij als dutymanager bij Vergader- en Congrescentrum LaVie Regardz in Utrecht. Deze omgeving verruilt hij graag voor de functie van koster in de Kloosterkerk.

Bas is op donderdag 1 september j.l. begonnen. Het is plezierig dat er tot aan de pensioen datum van Dirk (1 januari 2023) een min of meer dubbele bezetting is. In het najaar is er met een groot aantal externe activiteiten in de kerk veel werk te doen. Ook is er zo voldoende ruimte  voor overdracht en voor Dirk een geleidelijke afbouw van zijn taken. Natuurlijk gaan we voor Dirk – in overleg met hemzelf – een mooi afscheidsfeestje organiseren.

In de dienst van 4 september zal Bas zich aan de gemeente voorstellen.

Oproep: ‘toegeruste vrijwilligers’ voor kosterstaken tijdens kerkdiensten

Bas Pijffers heeft te kennen gegeven gemiddeld 32 uur per week te willen werken. Hij is bereid in tijden van ‘piek’ meer te werken en in rustiger tijden minder. Omdat hij in Rotterdam een eigen kerkelijk leven heeft en dat graag wil blijven onderhouden, zijn we overeengekomen dat hij bij de helft van alle kerkdiensten in de Kloosterkerk de kosterstaken zal vervullen.

Voor de kosterstaken voor de andere helft van de kerkdiensten is de inzet van ‘toegeruste vrijwilligers’ noodzakelijk. Hun toerusting en inzet is aan de orde vanaf half oktober 2022.

Wie is bereid in het hart van het leven van de Kloosterkerk deze taak te vervullen?

De wekelijkse kerkdiensten zijn het hart van het leven van de Kloosterkerk. In de diensten wordt de ontmoeting met de Eeuwige gezocht en gevierd. Hoe bijzonder om hier juist een bijdrage aan te leveren?

Jaarlijks gaat het om ca 70 kerkdiensten (op zondag, kerstfeest, oude jaar, nieuwjaar, stille week, Hemelvaart, ca 10 vespers op zondagmiddag). Voor de helft van deze diensten, alsook voor de zondagen in de vakantie van Bas, is de inzet van ‘toegeruste vrijwilligers’ noodzakelijk, die de verantwoordelijkheid nemen voor het gehele logistieke proces van de dienst in kwestie (waaronder het openen en afsluiten van de kerk).

Een toegeruste vrijwilliger:

  • Heeft een dienstverlenende instelling
  • Is samenwerkingsgericht
  • Werkt volgens het draaiboek, waarin alle taken gedetailleerd zijn opgenomen
  • Is in bezit van een op de Kloosterkerk toegesneden BedrijfsHulpVerlening-certificaat
  • Is bereid ca 12 diensten per jaar te doen (gemiddeld 1 x per maand)

Het bestuur zoekt tenminste 3 vrijwilligers voor deze kosterstaken. Vanzelfsprekend is er voldoende tijd voor toerusting en inwerken: minimaal 3 dagdelen, waarvan 1 dag BHV-workshop en naar behoefte meer.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact op met Yna Visser of Emilie Schreuder, respectievelijk ouderling Pastoraat en kerkrentmeester Personeel.

Yna Visser M 06 11598399, y.visser@kloosterkerk.nl

Emilie Schreuder M 06 4878 1970, e.schreuder@kloosterkerk.nl

Evaluatie Stream dienst

De belangrijkste conclusie is dat het een goed jaar was voor de streaming, dat er consequent hoge kwaliteit is geleverd die een visitekaartje is voor de kerk en daardoor ook niet weg te denken is. Het bestuur heeft kennis genomen van de evaluatie en kan zich geheel vinden in de conclusies. Ook hier past grote dankbaarheid voor het team dat met zoveel inzet en professionaliteit deze mogelijkheid heeft opgezet.

Alertheid en voorzichtigheid met uw waardevolle spullen in de kerk

Na een vervelende ervaring met diefstal van mobiele telefoons en geld in de crypt tijdens de cantatedienst van juni vraagt het bestuur uw aandacht voor het niet onbeheerd achterlaten van uw waardevolle spullen. Ook zullen maatregelen worden genomen ongenode gasten die uit zijn op andermans spullen buiten te sluiten.

De voordeur van het Lange Voorhout 4 wordt op zondag gesloten om 9.15 uur; u wordt verzocht via de hoofdingang van de kerk naar binnen te gaan en dus ook niet aan te bellen.

De deur tussen het publiek toilet naar de gang achter de witte muur zal op zondag nadat de predikant naar binnen is gegaan door de koster worden gesloten (dat is rond 9.55 uur en bij een cantate rond 10.25 uur). De garderobe in deze gang is vanaf dat moment uitsluitend bereikbaar via de middendeur in de kerk en de deur bij de preekstoel.

In de crypt komen kleine kluisjes om kostbaarheden in op te bergen.

Voor nadere informatie: e.schreuder@kloosterkerk.nl