Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

KLOOSTERKERK Zondag 21 Juni2020

3e zondag na Pinksteren -ochtendgebed-

Voorganger: ds. Tom Mikkers

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink

Organist: Geerten van de Wetering

 

Godt es mijn licht en mijn salicheyt

In Hem soo wil ick betrouwen

Hij leert endesticht door Sijn Majesteyt

Al die ghene die op Hem bouwen.

 

Zijn goetheyt fijn

Sal eeuwich sijn.

Hij gaert melc ende wijn

Niet om te vercoopen.

 

Al waert dat Hij mijn siel dede pijn

Nochtans sal ick op Hem hopen

Want Sijn bermhertigheyt staet altijd open.

Clemens non Papa (1510-1565)

Collectes

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte is voor de Stichting Invaliden Vakantieweken (SIV). Doel van de stichting is inwoners van
Den Haag en omstreken met een (ernstige) functionele beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar
bedrag te genieten van een vakantie op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet
van vele vrijwilligers met hart voor gehandicapten.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
De deurcollecte is voor Kerk in Actie: Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor
geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá.
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en
helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij
de overheid en zet zich in voor terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14