Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 28 JUNI 2020
-4e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Alt: Rosanne van Sandwijk
Musici en vocaal kwartet uit de Residentie Bachensembles

 

In deze dienst klinken delen uit cantate ‘Ein ungefärbt Gemüte (BWV 24)’ van J.S. Bach

Bij de lezing:
In Galaten 5,22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. In deze tijd na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn
uitgangspunt neemt bij een van deze vruchten. Vandaag is dat de ‘goedheid’. Wat goed
doen betekent, vertelt Jezus in de Bergrede. Hij zegt daar dat het hart van de Wet en
de Profeten er uit bestaat dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt
worden. Die woorden staan in Matteüs 7,12 en ze vormen ook het hart van de cantate
die voor deze zondag was uitgekozen, ‘Ein ungefärbt Gemüte’ (BWV 24). We horen er
vandaag twee delen uit, de openingsaria en het slotkoraal.

 

Collectes

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte is voor het Stagehuis Schilderswijk. Een plek waar studenten en
bewoners een gemeenschap vormen om te leren, elkaar te steunen en plezier te maken.
Het Stagehuis is actief rond het Teniersplantsoen in de Schilderswijk. Er worden
samen met de buurt tal van activiteiten opgepakt. Stagiaires van mbo en hbo oefenen
met hun toekomstig beroep en leren samen te werken. Zij worden begeleid door
mentoren. Stichting Stad en Kerk (Stek) is betrokken bij de activiteiten.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten. Steunt u onze musici?
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo’n belangrijke
bron van troost is, dat wij in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten
missen. Deze zondag 31 mei zou een Bachcantate moeten klinken. Voor de musici is
deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren. Voor
velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd. Daarom roepen wij u van harte op: wilt u
alstublieft uw bijdrage blijven leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten
name van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.