Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

KLOOSTERKERK
Zondag 14 Juni 2020
– 2e zondag na Pinksteren – ochtendgebed
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering

 

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte is voor de Stichting Invaliden Vakantieweken (SIV). Doel van de stichting is inwoners van
Den Haag en omstreken met een (ernstige) functionele beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar
bedrag te genieten van een vakantie op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet
van vele vrijwilligers met hart voor gehandicapten. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71