Een sluitende jaarrekening 2015?

In de komende weken ontvangt u een brief van de kerkrentmeesters met het verzoek om een extra bijdrage voor dit jaar. Deze brief is inmiddels een jaarlijks gebruik geworden, maar helaas wel nodig. Ook dit jaar blijven de inkomsten achter bij wat gelijkblijvend t.o.v. het jaar daarvoor (nu 2014)  is begroot. Het is belangrijk dat we dit jaar inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas laten lopen en de jaarrekening 2015 straks sluit. Hierbij mogen we bedenken dat de Kloosterkerk bevoorrecht is met twee predikanten, een jeugdpastor en een professionele ondersteuning in de sfeer van de kerkmuziek. Daarom vraagt het bestuur van harte uw aandacht voor deze brief.

De Kloosterkerk voldoet reeds aan de eisen ter verkrijging of het behouden van de ANBI-status vanaf 1 januari 2015 en heeft dus de ANBI-status, zodat de bijdragen aan de Kloosterkerk  aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Op zondag 15 november is er na afloop van de dienst en het koffiedrinken om 12.00 uur de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers in de Kloosterkerk. Dan worden zij in het zonnetje gezet als dank voor hun activiteiten. Zonder hen kan de Kloosterkerk niet draaien!

Op zondag 22 november is er direct na afloop van de dienst de (kennismakings)bijeenkomst met de nieuwe leden. Zij worden voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd.

Op 28 november is er de najaarsverkoping van 10.00-14.00 uur. De ervaring leert dat er bij iedere verkoping veel mensen iets van hun gading vinden. Goederen voor de verkoop kunnen worden ingeleverd op dinsdag 24 november van 10.00-14.30 en van 18.30-20,00 uur, op woensdag 25 november ook van 10.00-14.30 en van 18.30-20.00 uur en op donderdag 26 november van 10.00-14.30 uur.

Onze nieuwe website roept naast vragen en suggesties voor verbeteringen enthousiaste reacties op. De suggesties worden inmiddels verwerkt. Op zondag 13 december na de dienst tijdens het koffiedrinken zal een toelichting worden gegeven en is er gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. Ieder die behoefte heeft aan uitleg of verduidelijking, dan wel suggesties ter verbetering wil doen wordt voor deze “website happening” van de Kloosterkerk van harte uitgenodigd.

U zult zich hebben afgevraagd wat is er aan de hand gezien de steigers rond de Kloosterkerk. Het antwoord is simpel: in het kader van het reguliere en geplande onderhoud moeten er werkzaamheden aan het dak worden uitgevoerd. Hiervoor wordt in het kader van de monumentenzorg rijkssubsidie ontvangen. Tevens maakt de gemeente Den Haag van de gelegenheid gebruik om haar klok boven aan de gevel aan de kant van het Lange Voorhout te restaureren.

Inmiddels is in de binnengang die leidt naar in de ingang van de kerkruimte het oude warmtegordijn vervangen door een nieuwe. Hierdoor zal het warmteverlies vanuit de kerkruimte verder worden beperkt. Het bestuur verwacht dat dit naast de inmiddels aangebrachte dubbele beglazing tot een jaarlijks belangrijke vermindering van de energiekosten zal leiden. Het gaat om investeringen die zichzelf terugverdienen. Daarbij komt dat inmiddels de tocht in de kerk aanmerkelijk is verminderd de verhuurmogelijkheden zullen toenemen.

Tenslotte iets geheel anders: het fotograferen voor, tijdens en na de kerkdiensten. Het maken van foto’s wordt steeds eenvoudiger. Daardoor wordt het “fotografeerverbod”  lastiger te handhaven. Nu zijn er momenten dat de wens om foto’s te maken zeer wel wordt begrepen. Toch doet het bestuur op een ieder het beroep zich te houden aan het verzoek niet te fotograferen. In de traditie is de Kloosterkerk een open kerk, waar ieder van harte welkom is en waar ieder ook ervan verzekerd kan zijn dat de privacy zonder meer is beschermd. Daarom nogmaals met klemmend verzoek niet te fotograferen. Op de liturgie zal dit verzoek worden aangegeven.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter.