Tijdens de laatste vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is uitvoerig gesproken over onder andere het rapport “Kerk 2025: een stap verder”. Het voert te ver daarop nu verder in te gaan. Wellicht kan worden volstaan met de grondgedachte om ruimte te geven aan de plaatselijke (wijk)gemeente en daarom de organisatie van de PKN belangrijk te vereenvoudigen. Deze gedachte spreekt de Kloosterkerk aan. Meer vrijheid en zelfstandigheid werkt positief uit, zo hebben we hier door de tijd heen ervaren. Ook werd tijdens de synodevergadering ds. René de Reuver als opvolger van ds. Arjan Plaisier als scriba benoemd. Arjan Paisier heeft zich als scriba ingezet voor de vernieuwing van de PKN en is de PKN niet gaan zien als een verworvenheid van een jarenlang durend proces van kerkfusie. Juist hij had oog voor het functioneren van de plaatselijke (wijk)gemeente. Daarmee mogen we  in de Kloosterkerk gelukkig zijn. Van René de Reuver mogen we niet anders verwachten, lettend op de wijze waarop in de afgelopen vijftien jaar de manier van werken in zijn Haagse wijkgemeente (Marcuskerk) is veranderd. Arjan Plaisier mogen we dankbaar zijn voor zijn inzet en René de Reuver mogen we met de benoeming van harte gelukwensen. Er valt nog meer te vertellen over de PKN. Wellicht is het handigste door te verwijzen naar de website (of de app  Protestant) van de PKN. Onze website zal een “doorklikken” mogelijk gaan maken. Hiermee wordt tevens voldaan aan een wens geuit tijdens de laatste gemeenteavond/Kloosterplatform om via Kloosterkerk Nieuws ook aandacht te vragen voor ontwikkelingen in de PKN.

De tijd gaat snel. Aan het eind van het jaar loopt mijn tweede en derhalve laatste termijn af als voorzitter van het algemeen bestuur. In het bestuur is over het profiel van de nieuwe voorzitter gesproken. Samengevat komt het profiel op het volgende neer:

“Het is de taak van de voorzitter in meerdere opzichten een samenbindende rol te spelen. Er is sprake van een grote verscheidenheid in de beleving van het christelijk geloof, maar ondanks die verscheidenheid is het de opdracht één christelijke gemeente te zijn in het centrum van Den Haag. Veel werk geschiedt door meer dan 200 vrijwilligers aan wie ruimte moet worden geboden de verschillende activiteiten naar eigen inzicht te verrichten zonder dat de samenhang met het geheel uit het oog wordt verloren. Daarnaast is het de taak van de voorzitter te bevorderen dat de twee predikanten zo min mogelijk worden belast met de dagelijkse bestuurlijke rompslomp, zodat zij hun tijd kunnen besteden aan hun werkzaamheden als predikant (o.a. voorbereiding van de kerkdiensten en het pastoraat). Daartoe onderhoudt hij/zij contacten met consistorie, diakenen, kerkrentmeesters en het kerkelijk bureau. Deze contacten dienen zo nodig tevens ter voorbereiding van de vergaderingen van het moderamen en het algemeen bestuur (ongeveer 10 keer per jaar). Zo nodig representeert de voorzitter de Kloosterkerk extern, m.n. bij de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage, de PKN, de gemeentelijke overheid en in voor de Kloosterkerk relevant overleg in en rond het Lange Voorhout.”

We roepen diegenen die bereid zijn deze taak op zich te nemen op zich voor 15 juni a.s. te melden bij de voorzitter van het algemeen bestuur, p/a Kerkelijk Bureau Kloosterkerk. Uiteraard mogen de leden ook op andere mogelijke kandidaten  de aandacht van het bestuur vestigen.

Al eerder is meegedeeld dat er in het najaar een tweede gemeenteavond/Kloosterkerkplatform wordt gehouden. Deze avond zal plaatsvinden op 27 oktober, aanvang 20.00 uur.

De vesper op woensdagavond zal in een gewijzigde opzet worden verplaatst naar de zondagmiddag, aanvang 17.00 uur. Hierover wordt u nader geïnformeerd. De vesper in de huidige opzet zal voor het laatst worden gehouden op 29 juni, aanvang 19.45 uur. Deze vesper zal een bijzonder karakter worden gegeven. Het bestuur vraagt hiervoor nu reeds uw aandacht.

Het is wenselijk de openingstijden van ons kerkelijk bureau te stroomlijnen en daardoor ook de inzet van onze medewerkers wat efficiënter te maken. Vanaf 1 juli zal het kerkelijk bureau geopend zijn op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor spoedeisende contacten wordt een voorziening via de telefoon getroffen.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter.