Vorig jaar heeft het bestuur in deze nieuwsbrief belangstellenden opgeroepen voor de vervulling van de vacature van penningmeester. Deze oproep heeft geen reacties opgeleverd. Zoals voorgeschreven is het bestuur daarna zelf op zoek gegaan naar geschikte personen. Nu kan gemeld worden dat Dirk Dotinga be- reid is het penningmeesterschap op zich te nemen. In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur hem benoemd onder het voorbehoud dat tegen de benoeming geen gegronde procedurele bezwaren worden ingebracht. Leden van de Kloosterkerk kunnen binnen veertien dagen na verschijning van dit nummer van Kloosterkerk Nieuws bezwaren indienen bij de voorzitter van het bestuur, p/a Kerkelijk Bureau Kloosterkerk. Dirk Dotinga is lid van de Kloosterkerk en heeft een financiële achtergrond. Het bestuur is erover verheugd dat Dirk ook in het bestuur van de Kloosterkerk als penningmeester aan de slag wil gaan.

Op 14 april vond er een geslaagde bijeenkomst met de leden van de Kloosterkerk plaats. Er was een behoor- lijke opkomst, waarmee het bestuur blij was. Belangrijke onderwerpen kwamen aan de orde, namelijk het conceptbeleidsplan, het beleidsplan voor de kerkmuziek in de Kloosterkerk, het jaarverslag van het bestuur over 2015, en ook de financiële stukken, jaarverslag en beleidsplan van de diaconie. Deze stukken gaven aanleiding tot goede discussies in groepen met een plenaire terugkoppeling en afronding. Alle gemaakte opmerkingen worden op een lijst gezet. Deze lijst wordt op de website geplaatst en zal verder binnenkort beschikbaar zijn op de informatietafel in de kerk. Leden – ook zij die niet op 14 april aanwezig waren – die aanvullingen hebben op deze lijst, kunnen die per mail kenbaar maken bij het bestuur via het Kerkelijk Bu- reau. Het bestuur zal aan de gemaakte opmerkingen zo veel als mogelijk tegemoet komen in het definitieve beleidsplan dat in de vergadering van mei of juni zal worden vastgesteld. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het beleidsplan voor de kerkmuziek. De definitieve plannen zullen op de website worden geplaatst. In de volgende fase zal het beleidsplan worden uitgewerkt in activiteiten. Afgesproken is dat in het najaar er een tweede bijeenkomst met de leden van de Kloosterkerk zal worden gehouden. Dan zijn de uitwerkingen aan de orde, de jaarrekening over 2015 en een notitie over het financiële beleid. Deze laatste notitie is nodig om- dat het bestuur in de afgelopen jaren met oplopende jaarlijkse tekorten wordt geconfronteerd door dalende inkomsten. De oplossing van dit probleem dient zeker met de leden te worden besproken. Binnenkort wordt de datum van de najaar bijeenkomst bekend gemaakt.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 14 april werd waardering uitgesproken voor het initiatief de jaarlijkse bij- eenkomst met de leden meer diepgang te geven. In feite hebben wij een gemeenteavond gehad. Deze lijn wil het bestuur voortzetten. Twee keer per jaar een ledenbijeenkomst/gemeenteavond moet zonder meer mogelijk zijn.

Het voorafgaande maakt ook duidelijk dat er zeker wel financiële zorgen zijn, ook al wordt daarover niet in ieder nummer van Kloosterkerk Nieuws geschreven. Dat neemt niet weg dat het bestuur een oproep doet de jaarlijkse bijdragen aan de Kloosterkerk niet te vergeten. Het zou mooi als dit jaar de lijn van de jaarlijks stijgende tekorten kan worden omgebogen.

Dit brengt mij tot het laatste punt. Op 23 april vond de voorjaarsverkoop plaats. De opbrengst is bemoe- digend: € 5852,88. Alle waardering voor de groep vrijwilligers die ook nu weer de verkoping heeft geor- ganiseerd. In de voorbereidingen is veel tijd en energie gaan zitten. Uiteraard ook dank aan diegenen die spullen voor de verkoop hebben aangeboden en uiteraard de kopers die de gang naar de Kloosterkerk op zaterdagmorgen hebben gemaakt.

Met een hartelijke groet namens het bestuur, Wim Deetman, voorzitter.