Zo kort na de Veertig Dagen, de Stille Week en het Paasfeest is het lastig de aandacht te richten op de dage- lijkse besognes van een kerkelijke gemeente, ook die van de Kloosterkerk. Er is zoveel meer aan de orde. Toch vraag ik aandacht voor de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Kloosterkerk op donderdagavond 14 april, aanvang 20.00 uur. Er zijn dan belangrijke onderwerpen aan de orde. Allereerst het conceptbeleidsplan voor de komende jaren. In de Kloosterkerk was er reeds de traditie van het hebben van een beleidsplan, zij het bescheiden. Het gaat dan om de activiteiten voor de komende jaren. Inmiddels vergt ook de regeling van de aftrek van giften in de sfeer van de belastingen (ANBI) een dergelijk document. Maar los van traditie en ac- tuele noodzaak is een dergelijk plan bij uitstek een geschikt moment voor de leden om van hun opvattingen over de gang van zaken in de nabije toekomst in de Kloosterkerk te laten blijken. Het conceptbeleidsplan zal dan ook centraal staan.

Men zou ook mogen zeggen dat op de 14e april er een gemeenteavond van de Kloosterkerk is. Daarom roepen we de leden op om te komen. Tevens zijn aan de orde het voorgenomen beleid t.a.v. de kerkmuziek, alsmede de jaarstukken en de jaarverslagen van de Stichting Kloosterkerk en de diaconie. Deze stukken hel- pen het conceptbeleidsplan te beoordelen.

Behoudens de jaarrekening over 2015 staan de zo even genoemde documenten op de website van de Kloos- terkerk. Ook zijn enkele papieren exemplaren na de kerkdiensten in de komende twee weken voorhanden voor hen die met het gebruiken van onze website problemen hebben. De informatie echter via de website is de hoofdregel, ook om zo kosten te besparen. De jaarrekening 2015 is afzonderlijk en niet zoals gebruikelijk een prominente plaats gegeven. Om twee redenen: voor het gereed hebben van de jaarrekening zijn we afhankelijk van derden en dat impliceert dat we niet weten of de jaarrekening op tijd gereed en beschikbaar is.

De tweede reden is dat we het wat minder over het geld en wat meer over de inhoud willen hebben. Dit betekent dat we zonodig in mei/juni een tweede bijeenkomst zullen organiseren.

Graag hoopt het bestuur u op de 14e april te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Wim Deetman, voorzitter