Gedurende vele jaren is Gert-Jan Verhoog voorzitter geweest van de communicatiecommissie. Hij gaat daar binnenkort mee stoppen. Het bestuur is Gert-Jan zeer erkentelijk voor zijn deskundige en betrokken inzet. Als opvolger voor hem zoeken we een nieuwe voorzitter van de communicatiecommissie, die gezien het grote belang van onze in- en externe communicatie rechtstreeks (on)gevraagd adviseert aan het bestuur. De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het beleid voor en ook deels voor de uitvoering van de communicatie van de Kloosterkerk, o.a. via de website, de Klooster, drukwerk, de social media en Kloosterkerk Nieuws. Kloosterkerk Nieuws en de website worden door de redactie bestaande uit vijf leden en het Kerkelijk Bureau verzorgd. De coördinator en twee leden van deze redactie maken deel uit van de communicatiecommissie. De voorzitter van de communicatiecommissie onderhoudt goede contacten met (de secties binnen) het bestuur, het Kerkelijk Bureau, de predikanten, andere commissies en ook met externe relaties. Tevens adviseert de voorzitter van de communicatiecommissie het bestuur en in het bijzonder de voorzitter van het bestuur over woordvoering en perscontacten. Het uitvoeren van deze functie zal enkele uren per week kosten. Bij voorkeur zoeken wij iemand, die ervaring heeft met de beschreven taken en die bekend is met de inzet van moderne communicatiemiddelen, zoals social media. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie, of iemand kennen die mogelijk geschikt zou kunnen zijn, wilt u dat dan aan ondergetekende bekend maken?

Over de beroepingsprocedure kan ik u op dit moment niets nieuws melden. Met het besluit van het bestuur om op voordracht van de beroepingscommissie de procedure te starten om de nieuwe dominee te beroepen, is formeel de taak van de beroepingscommissie tot een einde gekomen. Het bestuur is de commissie zeer dankbaar voor de deskundige, professionele, uiterst zorgvuldige en plezierige wijze waarop de werkzaamheden van de beroepingscommissie zijn uitgevoerd. Verheugd, dankbaar en vol vertrouwen zien wij uit naar de komst van de nieuwe predikant naar de Kloosterkerk. Als een en ander rond is, zullen wij de beroepingscommissie uitvoeriger bedanken.

In februari was er een bijeenkomst met de vrijwilligers over het vrijwilligersbeleid. Wij beloofden toen spoedig nadere informatie te verspreiden; dat is om verschillende redenen nog niet gebeurd. Onze excuses daarvoor. Wel staat het vrijwilligersbeleid sinds kort op de website en zijn andere acties “achter de schermen” uitgevoerd. U hoort van ons.

Op 13 juni is er weer een bijeenkomst van het Gemeenteplatform, om 20.00 uur in de kerk. Aan de orde zijn de jaarverslagen en jaarrekeningen over 2018. De stukken zullen binnenkort beschikbaar zijn bij de informatietafel. Ook zullen we deze avond stilstaan bij het naderende jubileumjaar. Het komende seizoen bestaat de Kloosterkerkgemeente, voortkomende uit de Duinoordkerk, namelijk 100 jaar. De voorbereidingen voor de viering van dit jubileum zijn inmiddels gestart.

Een aantal deelnemers van de ABC kring zal in de dienst van Pinksteren hun verbondenheid met de christelijke traditie bevestigen. Dat is altijd een verheugend moment, we mogen daarbij ook dankbaar zijn dat onze gemeente zo vitaal is.

Langzaam nadert de zomer. Eindexamens zijn gedaan, schooljaren en sportseizoenen lopen ten einde. Voor de meeste mensen een mooie tijd van het jaar. In de kerk vieren we Hemelvaart en Pinksteren. Wij hopen dat u van deze tijd kan en zult genieten.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl