Over de beroeping van onze nieuwe predikant

Verheugd en dankbaar kunnen wij u mededelen dat we iemand hebben gevonden, die we heel graag door de Protestantse Kerk Den Haag (PGG) willen laten beroepen als onze nieuwe predikant. Zowel de Beroepingscommissie als het Bestuur zijn unaniem opgetogen over haar kandidatuur. Graag zouden we u al veel meer vertellen over haar en de kennismaking met onze gemeente plaats laten vinden. We weten ook dat velen van u heel benieuwd zijn en zo snel mogelijk verder willen werken met twee predikanten, zoals we hebben afgesproken.

Desondanks vragen we nog om uw geduld. De predikant die wij willen laten beroepen komt uit een andere kerkelijke omgeving in het buitenland en heeft om die reden destijds niet het benodigde kerkelijk examen afgelegd. Ook het colloquium* moet nog worden gedaan. De Kloosterkerk heeft hierover, zoals u zult begrijpen, geen zeggenschap. Met elkaar wachten we dus op het afronden van de benodigde examens en procedures, die een voorwaarde vormen voor het zijn van predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Uiteraard laten we daarbij graag alle tijd en ruimte aan de betrokken instanties. Pas als aan alle formaliteiten voldaan is, kunnen wij u meer vertellen over de predikant. We vragen u vriendelijk om uw geduld en we spreken van harte de wens uit dat we ons vertrouwen en enthousiasme over de nieuwe predikant binnenkort met u kunnen delen.

*Het colloquium is een gesprek met ambtsdragers in de PKN over de opdracht van het ambt, de roeping en kerkelijke toewijding van betrokkene, de roeping van kerk en gemeente en het delen in het belijden van de kerk.

Gemeenteplatform

Op 13 juni zal er in de avond weer een bijeenkomst van het Gemeenteplatform zijn. Dan zullen in ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 aan de orde komen. Hieronder kunt u daarover al meer lezen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Van de Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018

De Jaarrekening 2018 van de Stichting Kloosterkerk is vastgesteld en door de accountant beoordeeld. De stukken worden op de website gepubliceerd. Over de Jaarrekening, die op de website nader wordt toegelicht, het navolgende.

2018 was (financieel bezien) geen doorsnee-jaar. Onze predikant Margreet Klokke nam, evenals onze jeugdpastor Peter van der Beek, afscheid. Dat bracht mee dat de personeelslasten lager waren dan begroot. Het totale resultaat werd enerzijds (negatief) beïnvloed door het koersresultaat: de beurs vertoonde aan het einde van 2018 een duidelijke dip. Anderzijds vond een herinrichting van het Garantiefonds plaats; dit fonds stelt veilig dat de traktementen en salarissen van de predikant(en) en medewerkers van de Kloosterkerk ook in geval van calamiteiten gedurende een jaar zijn veiliggesteld. Die herinrichting bracht enerzijds mee dat de daarvoor in zeer ruime mate gereserveerde middelen uit het vermogen van de Stichting werden afgezonderd, maar dat het Garantiefonds een aanzienlijk gedeelte van die afgezonderde middelen kon terugschenken aan de Stichting Kloosterkerk.

Als we deze incidentele mee- en tegenvallers buiten beschouwing laten, dan kan het volgende worden geconstateerd. De periodieke bijdragen bedroegen € 365.000 en waren daarmee (bijna) conform de begroting. De opbrengst van de collectes was € 31.000, de verhuur van de kerk aan derden bracht € 97.000 op.

Aan de uitgavenkant verdienen (naast hetgeen hierboven over de personeelslasten werd vermeld)  de onderhoudskosten van ons monumentale kerkgebouw aandacht. Net zoals in eerdere jaren werd een aanzienlijk bedrag voor onderhoud begroot (€ 96.000). Doordat de onderhoudskosten in 2018 onder dit (gemiddeld geplande) bedrag bleven, kon de ‘reserve monument’ verder versterkt worden. In 2022 worden zeer aanzienlijke uitgaven verwacht in verband met het geplande herstel van de glas in lood panelen van de kerkvensters van het koor.

Legaten

Ook in 2018 mocht de Stichting Kloosterkerk voor een substantieel bedrag (ruim € 34.000) aan legaten ontvangen. Het stemt tot dankbaarheid dat (ook op die manier) door een erflater blijk wordt gegeven van betrokkenheid bij onze gemeenschap en/of ons monumentale gebouw. Legaten worden vanzelfsprekend niet begroot, maar vormen toch wel elk jaar een zeer welkome aanvulling op de inkomsten van onze Stichting. In 2018 ging het onder meer om het derde deel van een zeer aanzienlijk nagelaten bedrag van in totaal zo’n € 155.000; eerdere bedragen werden in 2015 en 2016 ontvangen.

Begroting 2019

De begroting voor 2019 is er wederom op gericht om met een projectmatige aanpak operationeel quitte te draaien. Belangrijke elementen zijn de bijdragen van leden, de verhuur van het monument en de personeels- en de onderhoudskosten. De verwachting is dat we in de loop van dit jaar 2019 een opvolger voor ds. Klokke zullen mogen verwelkomen.