Allereerst vraag ik uw aandacht voor de brief die u van het bestuur heeft ontvangen met het verzoek uw vrijwillige bijdrage aan de Kloosterkerk voor dit jaar op te geven.Vorig jaar sloot de rekening met een tekort. In de afgelopen jaren zijn de vrijwillige bijdragen teruggelopen. Het zou mooi zijn indien in 2016 deze neerwaartse lijn naar boven kan worden omgebogen. Inmiddels is het bestuur doende de uitgaven naar beneden bij te stellen op een zodanige manier dat het pastorale werk onverkort kan doorgaan. Dat betekent dat soms op kleine posten wordt bezuinigd of naar kostendekkende inkomsten wordt gestreefd bij activiteiten die buiten de zondagen om plaatsvinden in de Kloosterkerk.

Bij deze brief is tevens gevoegd het verzoek van de diakenen om een bijdrage voor “Kloosterkerk Wereldwijd”. Het is niet goed dat de inkomsten voor deze activiteiten teruglopen zoals dat in de afgelopen jaren het geval is geweest. Bij alle financiële zorgen die er in ons land zijn, mogen we niet vergeten dat die in het niet vallen bij de grote noden elders. Graag ook daarvoor uw aandacht.

De Kloosterkerk is ook betrokken bij activiteiten van de “Vrienden van het Voorhout”. Door betrokkenheid bij sommige van de activiteiten proberen we meer bezoekers voor  het monumentale kerkgebouw, dat de Kloosterkerk ook is, te trekken. Vorig jaar zijn er daardoor enkele tienduizenden bezoekers meer geweest dan in de jaren daarvoor en daardoor was er als een positief neveneffect een grotere financiële opbrengst van enkele duizenden euro’s. Daarbij gaat het overigens voor goed begrip niet allereerst om het geld. Bezoekers mogen vragen met een pastoraal karakter stellen. Van deze mogelijkheid wordt niet zelden gebruik gemaakt, waardoor er verdere contacten met de Kloosterkerk ontstaan. Dit vereist natuurlijk wel de bereidheid om bij activiteiten op en rond het Lange Voorhout betrokken te willen blijven. Dat vergt ook met anderen optrekken. Zo treffen de bewoners van het Lange Voorhout en hun gasten elkaar één keer per jaar tijdens het Diner Lange Voorhout (bedruipt zich zelf financieel), bij mooi weer op het Schelpenpad. Onze predikant Margreet Klokke nam daarvoor destijds een initiatief, dat vanuit de Kloosterkerk later is overgenomen door Tom Verboom. Tijdens dit jaarlijks contact ontstaan niet zelden nieuwe ideeën en initiatieven. De huidige organisatoren van het diner hebben besloten hun activiteiten in een rechtspersoon onder te brengen. Het is mooi dat een vroeger initiatief zo goed uitpakt  De Kloosterkerk is bij de stichting als zodanig formeel niet meer betrokken, maar als één van de “bewoners” van het Lange Voorhout nemen we wel deel aan de activiteiten. Een voorbeeld: kort geleden is aan de “bewoners” van het Lange Voorhout van de gemeente Den Haag toestemming verkregen om op de gevel van ieder pand kort de geschiedenis te vermelden ter informatie voor de voorbijganger. Voor de Kloosterkerk treft u dat in Nassau blauw uitgevoerde schild aan op de gevel bij de ingang van de kerk.

In de volgende Kloosterkerk Nieuws zal meer informatie worden gegeven over het concept-meerjarenbeleidsplan, het concept-beleidsplan voor de kerkmuziek en het profiel voor de te werven dirigent voor het Kloosterkerk Koor, en de manier waarop u uw eventuele opmerkingen bij het bestuur kenbaar kunt maken.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter.