In de vorige Kloosterkerk Nieuwsbrief kondigden wij aan dat de Beroepingscommissie nog met een lid zou worden uitgebreid. Het verheugt ons te kunnen mededelen dat Karin Austmann door het Bestuur benoemd is als lid van de Beroepingscommissie. Meer over het beroepingswerk elders in deze Nieuwsbrief. Hier wil ik nog wel aandacht vragen voor het feit dat u tot 15 december namen kan doorgeven van predikanten, die naar uw mening mogelijk kwalificeren. Van harte wensen wij de Beroepingscommissie veel succes en wijsheid toe met hun werk.

In het College van Kerkrentmeesters is nog een vacature. Wij zijn blij dat Gerda Hoekstra bereid is gevonden deze vacature te vervullen; zij zal zich vooral met de personeelszaken bezig houden. Mocht u tegen de gevoerde procedure, die geleid heeft tot de voordracht van Gerda Hoekstra, bezwaar willen maken, dan kan dat binnen twee weken na het verschijnen van deze Kloosterkerk Nieuwsbrief bij ondergetekende.

Na de dienst van 7 oktober werd een ontruimingsoefening gehouden. Dat leverde een aantal nuttige inzichten op voor het bestuur. Dank voor de medewerking door de aanwezigen, die zondag. Ook in verband met de veiligheid, is ons door de gemeente Den Haag opgedragen een nieuwe brandmeldinstallatie aan te leggen. Dat zal in de komende weken gebeuren.

Op 18 november nemen we na de dienst afscheid van onze Jeugdpastor Peter van der Beek. Wij zijn hem zeer dankbaar voor het enthousiasme en de betrokkenheid, waarmee hij zich over onze kinderen en jeugd ontfermd heeft. Van harte wensen wij Peter veel succes in zijn verdere (studie)loopbaan. Het is mooi om te zien dat de Jeugdouderlingen samen met de Leiding Kinderdiensten (LKD) aan de gang zijn gegaan om de taken van Peter op te vangen. Dit in afwachting van de nieuwe predikant, die, zoals u weet, nadrukkelijk ook het jeugdwerk onder zijn/haar hoede krijgt.

In de avond van 29 november zal het Gemeenteplatform weer bijeenkomen. Op de agenda staan o.a. de begroting voor 2019, de voortgang van het beroepingswerk en het vrijwilligersbeleid. Nadere informatie volgt.

Drukke maanden dienen zich aan. Het eerste weekend van november is de Najaarsverkoping. In november zijn er verder o.a. de Gedachtenisdienst, de Oogstdienst en natuurlijk de Cantatedienst. Door verschillende commissies worden al voorbereidingen getroffen voor de kerstvieringen, kerstmaaltijden etc. De kerk wordt druk gebruikt voor concerten en andere gebeurtenissen. Dat verheugt ons; het gebouw verdient het om goed benut te worden. Dat vereist wel eens wat passen en meten in de agenda en enige flexibiliteit is soms nodig. Wij vragen uw begrip daarvoor. In dit verband is het ook van belang dat u het Kerkelijk Bureau tijdig betrekt bij eventuele plannen die u hebt.

Met hartelijke groet, namens het Bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl