Deze zomer was ik met mijn gezin in Zuid Frankrijk bij een kapelletje uit de 6e eeuw, dat ergens verscholen in een bos lag. Toen wij er waren, zaten er circa tien mensen te bidden. Dat ontroerde mij; op die plek wordt dus al vele eeuwen gebeden. Ook in de Kloosterkerk houden we de lofzang gaande. Het nieuwe seizoen is aangebroken. In de vorige week verschenen ‘de Klooster’ staat het programma voor de vele activiteiten, die weer gaan komen. ‘De Klooster’ is weer zeer lezenswaardig, dank aan de mensen die aan de totstandkoming hebben gewerkt.

Eerder informeerden wij u al over het besluit een tweede predikant te gaan beroepen. De financiële aspecten moesten we nog nader onderzoeken. Inmiddels heeft het bestuur besloten om een predikant voor 0,8 fte te beroepen, dat is nagenoeg gelijk aan het aantal uren dat ds. Rienk Lanooy voor de Kloosterkerk werkt. Het bestuur heeft echter wel moeten besluiten dat Peter van der Beek, onze jeugdpastor, geen vast contract zal krijgen nadat komende zomer zijn huidige contract afloopt. Naar verwachting van het bestuur is er de komende jaren geen financiële ruimte meer voor het hebben van twee predikanten èn een jeugdpastor. De nieuwe predikant zal nadrukkelijk het jeugdwerk onder haar/zijn hoede krijgen. Peter zal zich nog met het voor hem kenmerkende enthousiasme voor de kinderen/jongeren van de Kloosterkerk blijven inzetten tot komende zomer. Daar zijn wij verheugd over!

Op verschillende vlakken worden voorbereidingen getroffen voor het starten van de beroepingsprocedure. Wij zullen u daarover informeren op de bijeenkomst van het Gemeenteplatform op 20 september. Dan zullen wij ook het opgestelde profiel van de nieuwe predikant en de gemeente met u bespreken. Daarna zal het bestuur de profielen vaststellen.

In het College van kerkrentmeesters vindt een aantal wijzigingen plaats. Per 1 september nemen we afscheid van Roland van Haersma Buma en Joep van Boxtel. Het bestuur is zeer dankbaar voor al het werk dat deze heren voor de Kloosterkerk verzet hebben. André Suurmond heeft inmiddels de functie van voorzitter van het College van kerkrentmeesters van Roland van Haersma Buma overgenomen. De functie van Joep van Boxtel, die van secretaris, is nog vacant. Het bestuur heeft Yorick Aler bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Yorick Aler is goed bekend met het reilen en zeilen van de kerk. Zijn werk was in de rechterlijke macht. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure, die geleid heeft tot de voorgenomen benoeming van Yorick Aler, dan kunt u dat binnen twee weken aan mij laten weten. Als er geen bezwaren zijn, dan is Yorick Aler benoemd in de functie van secretaris van het College van kerkrentmeesters en lid van het Algemeen Bestuur. Zijn bevestiging tot ambtsdrager zal dan dit najaar plaatsvinden.

De komende weken is er naast de normale activiteiten van alles aan de hand in de kerk. De tentoonstelling Zondvloed Nu is er nog. Op 2 september presenteert de Kloosterkerk zich op het UIT Festival Den Haag en het weekend daarna zal de kerk open zijn voor Open Monumenten Dag. Elders in dit Kloosterkerk Nieuws meer daar over.

De zomer komt langzaam tot een einde. Sommigen gingen op reis, anderen bleven thuis. Velen van u beleefden mooie dingen, ik weet dat er onder u ook zijn die droevige dingen mee maakten. Hopelijk zal de komende tijd de Kloosterkerk voor u een huis zijn waarin u met alle verschillende emoties terecht kunt.

Van harte wensen wij u een mooi, inspirerend, nieuw Kloosterkerk-seizoen toe. Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl