Het bestuur heeft besloten dat de Kloosterkerk een tweede predikant gaat beroepen in de vacature, die ontstaan is door het vertrek van ds. Margreet Klokke. De gesprekken, die wij voerden met leden van de gemeente onder meer op het gemeenteplatform in januari, gesprekken met ds. Rienk Lanooy, het beleidsplan en onze eigen beraadslagingen, hebben tot dit besluit geleid. Voor de procedure zal zo veel mogelijk de Kerkorde van de PKN gevolgd worden. Daartoe is een voorbereidingscommissie samengesteld uit het midden van het bestuur; deze commissie zal een en ander verder gaan voorbereiden zodat daarna een beroepingscommissie kan worden benoemd. Besloten is dat er deze keer geen zogenaamd gemeenteconvent zal komen; dit is in lijn met de Kerkorde. Wel zal de gemeente op verschillende momenten in de procedure betrokken worden. In september zal er een gemeenteplatform bijeenkomst zijn, waarin we met elkaar spreken over de profielschets van de Kloosterkerk en de te beroepen predikant. Het besluit om een tweede predikant te beroepen, is genomen vanuit vertrouwen in de toekomst van de Kloosterkerk. Wel zijn strakke financiële randvoorwaarden nodig, dat zult u begrijpen. Het bestuur werkt nog aan een nadere detaillering van deze randvoorwaarden. Wij zien uit naar de tijd die komen gaat!

Recent informeerden wij u over de vacatures, die na de zomer in het College van Kerkrentmeesters ontstaan. Het bestuur is verheugd dat André Suurmond bereid is gebleken voorzitter van dit college te willen worden en wil hem gaan benoemen. Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure dan kunt u dat binnen twee weken na het verschijnen van deze Kloosterkerk Nieuwsbrief per email aan mij bekend maken. Als er geen bezwaren komen, is de benoeming van André een feit en zal hij spoedig bevestigd worden als ambtsdrager. Over de andere vacature in het College van Kerkrentmeesters verwacht ik u binnenkort te kunnen informeren.

Kort geleden kwamen de projectteams van de Toekomstprojecten bijeen om de voortgang te bespreken. Een van deze projecten betreft het vrijwilligersbeleid van de Kloosterkerk. Een projectteam heeft hier samen met PEP Den Haag (de Haagse vrijwilligerscentrale) aan gewerkt. Het bestuur besprak recent het concept vrijwilligersbeleid en wil dat ook graag met u doen op het gemeenteplatform van 14 juni aanstaande. Op het gemeenteplatform komen tevens de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Kloosterkerk en de Diaconie aan de orde. Uiteraard zullen wij een nadere toelichting geven op de procedure voor de beroeping van de tweede predikant. We zullen als afsluiting een lied zingen en een glaasje drinken. De stukken voor het gemeenteplatform zullen binnenkort beschikbaar zijn bij de informatietafel.

Het Kerkelijk Bureau nieuwe stijl, onder leiding van Ilja de Weerd en met ondersteuning van een aantal vrijwilligers, komt steeds meer op stoom. Bij de nieuwe stijl hoort ook dat diverse activiteiten niet meer door het Kerkelijk Bureau uitgevoerd zullen worden. Deze taken zijn belegd bij leden van het bestuur en bij de verschillende werkgroepen en commissies, die de Kloosterkerk kent. Ook zal het Kerkelijk Bureau u vaker vragen zelf iets te doen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Deze werkwijze is nodig om de gewenste koers te kunnen varen.

Recent mocht ik mee eten en praten met een kring van young professionals uit de Kloosterkerk. Dat was een inspirerende en gezellige avond. Elke keer stemt het mij weer dankbaar dat wij in de Kloosterkerk zo veel mooie en enthousiaste groepen kennen, die het gezellig hebben, elkaar tot steun zijn en met elkaar spreken over meer of minder religieuze onderwerpen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl