Als Kloosterkerkgemeente mogen we terugkijken op goede Adventsweken en Kerstvieringen. Er was de bemoediging van het  “vreest niet” en het perspectief van het “licht” in de geboorte van Jezus.

In de decembermaand hebben vele van onze vrijwilligers zich op allerlei manier ingezet. Daarvoor zijn we hen erkentelijk.

In december ontving u een oproep voor een laatste spurt voor het sluitend krijgen van de jaarrekening 2015. Over de stand van zaken nu, kan ik u nog niets melden. De extra bijdragen komen binnen, maar we zijn er nog niet. Ik in januari zijn uw bijdragen voor 2015 uiteraard van harte welkom.

Vanzelfsprekend is het nieuwe jaar ongewis. Wel is één ding duidelijk, n.l. dat Hans Jansen, onze cantor en dirigent van het Kloosterkerk Koor in het najaar tijdens de oogstdienst afscheid zal nemen. De pensioengerechtigde leeftijd heeft Hans dan al ruimschoots achter zich gelaten. Aan dat afscheid zal gezien de grote verdiensten van Hans passende aandacht worden besteed, maar daarover later meer. In januari zal de procedure worden gestart voor zijn opvolging. Ook daarover hoort u nog.

Tenslotte wenst het bestuur u in alle opzichten heil en zegen voor 2016.

Met vriendelijke groet,

Wim Deetman, voorzitter.