Op zondag 11 maart was de intrededienst van ds. Margreet Klokke in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het was een mooie, feestelijke dienst, die als thema psalm 122 had, zoals in heel veel kerken die dag. Veel mensen uit de Kloosterkerk waren naar Leiden gekomen om er bij te zijn. We wensen Margreet daar een goede, gezegende en inspirerende tijd met en voor de mensen van de Hooglandse Kerk en de andere mensen uit de stad Leiden.

U zult zich afvragen hoe het gaat met de besluitvorming over de eventuele (gedeeltelijke) opvolging van ds. Margreet Klokke. Na over de diverse inhoudelijke zaken gesproken te hebben met verschillende mensen, heeft het bestuur nu aan het College van Kerkrentmeesters gevraagd om een financiële prognose te maken voor een aantal scenario’s. Naar verwachting kan op basis van de inhoudelijke aspecten en de financiële prognoses op korte termijn een besluit genomen worden over het vervolg.

Zoals u weet, was het bestuur op zoek naar een nieuwe Bureau Coördinator voor het Kerkelijk Bureau. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat de heer Ilja de Weerd benoemd is in deze functie, voor 24 uur per week. De in Den Haag woonachtige Ilja heeft een achtergrond in het facility management en de horeca. Hij is kerkelijk betrokken bij de Lutherse Kerk. Wij vertrouwen erop dat Ilja met steun en hulp van u allen en het bestuur het Kerkelijke Bureau nieuwe stijl vorm kan geven. Ter ondersteuning van Ilja zoeken wij nog een aantal vrijwilligers. Elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief vindt u meer informatie over de vrijwilligers die we zoeken. Deze vrijwilligers komen onder leiding van Ilja te staan. De basis voor het Kerkelijk Bureau nieuwe stijl wordt nu gelegd; dit zal de Kloosterkerk meer draagkracht geven voor de toekomst.

Op 1 april beëindigen Ad van der Linde als Hoofd KB en Alexandra Hotke als vrijwilliger op het Kerkelijk Bureau hun werkzaamheden. Gedurende drie jaren heeft Ad met grote toewijding en enthousiasme het Kerkelijk Bureau geleid. Hij deed dat op de vriendelijke en integere wijze die we van Ad kennen. Heel veel dank aan Ad. In kleine kring zal bij zijn vertrek worden stilgestaan. Alexandra heeft sinds het afgelopen najaar als vrijwilliger op een geweldige wijze geholpen het Kerkelijk Bureau draaiende te houden. Ook daar zijn wij zeer dankbaar voor.

Na deze zomer ontstaan twee vacatures in het College van Kerkrentmeesters. De voorzitter, Roland van Haersma Buma, en de secretaris, Joep van Boxtel, zijn aan het einde van hun zittingstermijn(en). Het College van Kerkrentmeesters is gezamenlijk verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de financiën, het gebouw en andere zakelijke aspecten van de kerk. Voor de zorg voor het gebouw en de financiën zijn in het College afzonderlijke portefeuillehouders. De voorzitter heeft behalve een algemeen coördinerende rol, ook een aantal specifieke taken zoals het personeelsbeleid en het verhuurbeleid. De secretaris voert het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters. De voorzitter en secretaris zijn, net als de overige leden van het College van Kerkrentmeesters, ook lid van het Algemeen Bestuur. Daarnaast maakt de voorzitter deel uit van het Moderamen. Hierin hebben zitting de voorzitter van het bestuur, de predikant(en), de drie voorzitters van de verschillende secties en de secretaris. Bent of kent u iemand die belangstelling heeft voor een van deze functies, wilt u dat dan kenbaar maken via voorzitter@kloosterkerk.nl?

Op donderdag 14 juni zal om 20.00 uur het Gemeenteplatform weer bijeenkomen. Aan de orde zijn dan in ieder geval de jaarrekeningen over 2017 en het jaarverslag over 2017. Te zijner tijd zullen wij u nader informeren.

Het Lange Voorhout, dat nu weer in voorjaarsstemming komt en waar de Kloosterkerk als monument zo’n belangrijk onderdeel vanuit maakt, heeft op cultureel terrein veel te bieden. Uiteraard hoopt de Kloosterkerk in de zomermaanden ook weer veel bezoekers welkom te heten en de zomerexpositie ‘Zondvloed Nu’ (waarover later meer informatie) zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. De afgelopen tijd is het idee ontstaan om met de verschillende kunstinstellingen rond het Voorhout (Escher Museum, Pulchri Studio, Museum West en het Haag Historisch Museum) voor de zomermaanden een gemeenschappelijke eenvoudige brochure uit te geven, waardoor bewoners van Den Haag, maar vooral ook bezoekers en toeristen op een makkelijke manier op de hoogte gebracht worden van wat er allemaal gaande is in het Museumkwartier. Vertegenwoordigers van de genoemde instellingen (vanuit de Kloosterkerk de kunstcommissie) hebben een aantal malen overleg gehad ter voorbereiding en er wordt aan gewerkt om dit zo snel mogelijk te realiseren.

De Stille Week breekt binnenkort aan. Daarna vieren we het feest van Pasen. Een tijd van bezinning, een tijd van uiteenlopende gedachten en emoties. Wij wensen u met elkaar en in de Kloosterkerk een inspirerende tijd.

Met een hartelijk groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl