Over een week nemen we afscheid van ds. Margreet Klokke als onze predikant. Dankbaar kijken wij terug op de jaren, waarin zij onze voorganger was. Inspirerende preken, betrokken pastorale zorg, boeiende kringen en activiteiten…. wat heeft zij ons veel gebracht! Op 3 februari zullen wij onder elkaar een bijzondere middag/avond beleven waarin wij stilstaan bij het afscheid van Margreet. U hebt dan ook gelegenheid om Margreet en haar man Daan te spreken. Elders in de Kloosterkerk Nieuwsbrief vindt u daarover meer informatie. De dienst van 4 februari is de afscheidsdienst, waarin wij ook gasten van Margreet ontvangen. Op 11 maart zal Margreet bevestigd worden in de Hooglandse Kerk in Leiden. Van harte wensen wij haar daar veel plezier, mooie ontmoetingen en een gezegende tijd.

Ter ondersteuning van ds. Rienk Lanooy is een aantal maatregelen getroffen. Deze betreffen het pastoraat aan de mensen, die onder de hoede van ds. Margreet Klokke vielen maar ook de taakverdeling bij diverse kringen, activiteiten en vergaderingen. De mensen, die onder de hoede van ds. Margreet Klokke vielen, zullen persoonlijk geïnformeerd worden. Zij kunnen zich ook altijd tot hun contactpersoon uit de Kloosterkerk wenden. Voor de diensten waarin ds. Margreet Klokke zou voorgaan, zijn inmiddels gastpredikanten gevonden.

Het bestuur is de verschillende opties aan het afwegen die er zijn voor de definitieve situatie na het vertrek van ds. Margreet Klokke. Het extra gemeenteplatform van 25 januari en de gesprekken die het bestuur met individuele leden voert, helpen het bestuur bij de beeldvorming. Dit voorjaar verwachten wij een besluit te nemen.

Het bestuur heeft een besluit genomen over de herstructurering van het Kerkelijk Bureau. Verwachtingen voor de toekomst en het vertrek van Anneke Zorn vormden hier de aanleiding toe. Elders in de Kloosterkerk Nieuwsbrief vindt u een nadere toelichting over het besluit en de beoogde nieuwe situatie. Wij zullen het Kerkelijk Bureau oude stijl missen, als een plaats waar iedereen altijd terecht kon met grote en kleine vragen. Maar we menen dat het Kerkelijk Bureau nieuwe stijl de Kloosterkerk meer draagkracht zal geven voor de toekomst!

In de vergadering van december heeft het bestuur de begroting voor 2018 vastgesteld. Deze is vrijwel identiek aan de concept begroting die tijdens het gemeenteplatform van november besproken werd. De penningmeester geeft in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief een toelichting op de ambitieuze begroting. Deze week is ook de brief aan de leden gezonden voor de jaarlijks bijdrage. Als iedereen naar vermogen geeft, is een sluitende boekhouding mogelijk. Elke bijdrage, groot of klein, wordt met dankbaarheid ontvangen.

In het consistorie is een vacature voor de functie van Ouderling Open Kerk. Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat Yna Visser bereid is gevonden deze functie te vervullen. Mocht u tegen de gevoerde procedure een bezwaar hebben, dan kunt u dat binnen twee weken na het verschijnen van deze Kloosterkerk Nieuwsbrief aan mij laten weten. Als er geen bezwaren zijn, is Yna benoemd en zal haar bevestiging volgen.

Mogelijk hebt u gehoord dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bezig is met een grote reorganisatie in het kader van Kerk2025. Wij hechten er aan om vanuit onze verbondenheid met de PKN een bijdrage te leveren. Uit de Kloosterkerk zal Arjan van Nijnatten afgevaardigde worden in de nieuwe classis (=regionale vergadering), die in onze regio zal ontstaan. Samen met Pieter Kuipers, die diaken is in de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage, zorgt hij voor het Haagse geluid in de classis. Arjan en Pieter zitten nu ook in het groepje dat werkt aan de voorbereiding van de start van de nieuwe classis, later dit jaar.

Genoeg te doen in de Kloosterkerk. De gewone dingen gaan gelukkig ook door. Kringen komen bijeen, het koor repeteert, commissies werken aan van alles, Toekomstprojecten zijn in uitvoering, gesprekken worden gevoerd en diensten worden voorbereid en gehouden.

Met een hartelijk groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl