Aan het begin van de tweede week van oktober werd bekend dat onze predikant ds. Margreet Klokke een beroep zou ontvangen van de Hooglandse Kerk van de Leidse Binnenstadgemeente. Een beroep, zou je kunnen zeggen, is een uitnodiging om hun predikant te worden. Bij zo’n beroep horen een opmerkelijke procedure en transparantie die door de Kerkorde is voorgeschreven. De eerste stap is dat het beroep daadwerkelijk wordt uitgebracht door middel van een brief aan ds. Klokke. Dat is inmiddels gebeurd in de week van 23 oktober. Vervolgens heeft ds. Klokke in principe drie weken de tijd om het beroep te overwegen. In die tijd wordt bijvoorbeeld ook over de arbeidsvoorwaarden etc. gesproken. Mocht ds. Klokke besluiten het beroep aan te nemen, dan zal zij in principe binnen drie maanden naar de Hooglandse Kerk vertrekken. Van harte feliciteren wij ds. Klokke met dit beroep en het vertrouwen dat er uit spreekt van de Hooglandse Kerk in haar. Als het doorgaat gaan wij een door velen zeer geliefd en gewaardeerd predikant missen. Vooralsnog wensen wij ds. Klokke wijsheid en inspiratie bij het overwegen van het beroep.

Het bestuur zal u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de beroepingsprocedure. Via de moderne (social)media verspreidt nieuws zich snel. Wij streven er naar onze leden tijdig en zorgvuldig te informeren. Dat doen we via de Kloosterkerk Nieuwsbrief, door afkondigingen op zondag en door email-berichten aan de leden van wie er een email-adres bekend is op het Kerkelijk Bureau. Als uw emailadres daar nog niet bekend is, wilt u dat dan doorgeven via kerk.bureau@kloosterkerk.nl?

Na de dienst van 15 oktober werd stilgestaan bij de pensionering van Anneke Zorn-Hoek. Dankbaar werd teruggekeken op de bijna 18 jaren waarin zij voor de Kloosterkerk werkte. Als blijk van grote waardering mocht ik haar het zilveren draaginsigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN opspelden. Het bestuur bezint zich op de toekomstige organisatie van het Kerkelijk Bureau.

Tegen de gevoerde procedure voor de benoeming van Joep Grooten als kerkrentmeester voor de gebouwen zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is zijn benoeming definitief. Het bestuur is blij dat hij zijn expertise wil inzetten voor ons monument. In de dienst van 12 november zal Joep Grooten samen met de nieuwe jeugdouderling Marchien Holtrop en de jeugdpastor Peter van der Beek bevestigd worden.

Nel van Dorp, heeft gezien haar fulltime werkzaamheden als waarnemend predikant, in goed overleg besloten haar functie van ouderling Open Kerk per direct neer te leggen. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor de Kloosterkerk gedaan heeft vanuit deze functie en wensen haar wijsheid en sterkte toe bij haar werkzaamheden. Vanwege het afscheid van Nel van Dorp zoeken wij naar iemand die bereid is de taak van ouderling Open Kerk op zich te nemen. Onder de verantwoordelijkheid van deze ouderling vallen de Kunstcommissie, het Kloosterkerkforum en de Kloosterkerk naar buiten (Uitfestival, kerkwacht, rondleidingen, monumentendagen en de merchandise/infotafel). Wat vergaderingen betreft, moet per maand gerekend worden op één vergadering van het consistorie en één van het algemeen bestuur. Daarnaast is het van belang met de verschillende commissies goed contact te onderhouden en deze, ook in de uitvoering, bij te staan met raad en daad. Bent of kent u iemand die belangstelling heeft voor deze functie, wilt u dat dan kenbaar maken via voorzitter@kloosterkerk.nl?

In het kader van mijn nadere verkenning van de Kloosterkerk heb ik deze week een repetitie van ons Kloosterkerkkoor bijgewoond. Ik mocht zelfs meezingen. Het is fantastisch om te ervaren met welke inzet en plezier de leden van het koor met de cantor de komende dienst waarin zij zingen, voorbereiden. Ondanks dat er liederen werden geoefend voor de gedachtenisdienst, was het een vrolijke avond.

Het bestuur heeft een twaalftal projecten gedefinieerd dat zal bijdragen aan een gezonde (financiële) toekomst voor de Kloosterkerk. In deze projecten werken leden van het bestuur en vrijwilligers aan diverse onderwerpen. Op 12 oktober was er een startbijeenkomst van deze Toekomstprojecten. André Suurmond is bereid gevonden de coördinatie van deze twaalf projecten op zich te nemen. Via Kloosterkerk Nieuws zullen wij u op de hoogte houden over nadere details en de voortgang. Voor verschillende projecten zullen wij nog op zoek gaan naar meer vrijwilligers. Mogelijk benaderen wij u!

Op 19 november is er na de dienst een bijeenkomst voor nieuwe leden. Ook de kinderen van deze nieuwe leden zijn van harte welkom! Het is verheugend dat steeds weer mensen van alle leeftijden hun weg naar de Kloosterkerk vinden..

Ondertussen gaat het gewone leven in de Kloosterkerk ook door. De, naar mijn mening boeiende, serie met diensten over Luther, loopt ten einde. De ABC-kring is weer begonnen. Andere kringen kwamen ook bijeen. Er was een avond voor studenten en young professionals: “wie zit er in de toga”. De najaarsverkoping wordt voorbereid. Op 27 oktober is de debatmiddag over Religie in de publieke ruimte. U leest er allemaal over in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief, in “de klooster” en op de website.

Met hartelijke groet, namens het bestuur, Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter.

email: voorzitter@kloosterkerk.nl