De opbrengst van de najaarsverkoping bedraagt € 7.379,57. Wederom een geweldige opbrengst. Graag bedankt het bestuur al diegenen die zich ook nu weer hebben ingezet om de verkoping tot en succes te maken. In het bijzonder mag in dit verband worden genoemd Mevrouw Bazuin. Dertig jaar, d.w.z. 60 verkopingen, heeft zij een leidende rol gespeeld bij de voorbereidingen en de organisatie. Voor haar daarom een extra woord van dank en grote waardering.

Met ingang van één januari 2016 treedt Henriëtte van Aerssen terug als ouderling, speciaal belast met de aangelegenheden rond de kunstcommissie, de PR en de kerkwacht/rondleidingen. Wij vinden dat jammer, maar zijn blij dat zij betrokken wil blijven bijde kerkwacht/rondleidingen. In de laatste jaren is het aantal bezoekers van de Kloosterkerk enorm toegenomen, niet in de laatste plaats door de creatieve inzet van Henriëtte. Het bestuur dankt Henriëtte van harte voor haar inzet.

Onze penningmeester, Bouke Posthuma, is met ingang van één januari reglementair aftredend en niet meer herbenoembaar. Acht jaar lang heeft hij nauwgezet de financiën van de Kloosterkerk beheerd. Hij heeft er voor gezorgd dat de uitgaven voor het kerkelijk werk en die voor de instandhouding van het gebouw werden gescheiden. Hierdoor is de basis gelegd om voor de instandhouding van het gebouw afzonderlijk financiën te werven, zoals enkele jaren geleden bij het herstel van de bekende “scheur” is geschied. Ook door zijn strak beleid was het mogelijk dat de Kloosterkerk de omvang van het kerkelijk werk niet behoefde te verminderen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar strak beleid betekent ook vaak “neen” verkopen terwijl je graag “ja” wilt zeggen. En het “neen” wordt niet altijd in dank afgenomen! In de bestuursvergaderingen heeft Bouke blijk gegeven van zijn grote kennis van de geschiedenis van de Hervormde Kerk en bovenal zijn deskundigheid bij het onderwerp dat zijn hart heeft, n.l. de kerkmuziek. Het bestuur dankt Bouke van harte voor zijn inzet gedurende een lange periode. In Kloosterkerk Nieuws van komende januari zal verdere informatie over zijn opvolging worden gegeven.

Vorige week hebben de leden een brief ontvangen over de Eindejaarsactie. Een traditie inmiddels. Een laatste spurt om de jaarrekening 2015 sluitend te krijgen. De jaarlijkse bijdragen van de leden lopen achter op die in 2014. Het moet toch lukken om de laatste pakweg  € 40.000 weg te werken of zo goed als weg te werken. Vorige jaren kwamen wij ook zo rond. Daarom graag een oproep om aan die laatste spurt mee te doen.

Komende zondag zal na afloop van de dienst gelegenheid zijn van gedachten te wisselen over de website van de Kloosterkerk. Catelijne Elissen en Lorenzo Dorigo die van het begin af aan het project hebben begeleid zullen met een beamer in de wandelgang klaar staan om u uitleg te geven, uw vragen te beantwoorden of eventuele suggesties op te nemen.

Tenslotte wenst het bestuur alle lezers een gezegend Advent, goede Kerstdagen en voor 2016 heil en zegen!

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Wim Deetman, voorzitter.