Namens het bestuur wens ik u een goed en mooi 2017 waarin de verwachtingen die u hebt voor de komende tijd hopelijk uit komen. Op zaterdag 7 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kloosterkerk, waarin tijdens een gezellig samenzijn ook nadrukkelijk aandacht geschonken is aan alle vrijwilligers die de Kloosterkerk rijk is. De altijd drukke Kersttijd is ook mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en uiteraard de predikanten en de medewerkers weer goed verlopen. Dank!

Per 1 januari heb ik het stokje van Wim Deetman over genomen. Het was zijn wens om niet uitvoerig afscheid te nemen als voorzitter van de Kloosterkerk. Ook op deze plek wil ik hem daarom heel hartelijk danken voor zijn enorme inzet voor en betrokkenheid bij de Kloosterkerk. Ondanks zijn vele andere werkzaamheden had hij altijd tijd en aandacht voor wat er in de Kloosterkerk gebeurde of moest gebeuren. Vele initiatieven en projecten zijn tijdens het voorzitterschap van Wim uitgevoerd en in gang gezet. Daarnaast had hij er altijd oog voor dat de kernactiviteiten door konden gaan

Het nieuwe jaar brengt meer veranderingen. Na de dienst van 15 januari nemen we afscheid van onze jeugdpastor Thera Roosenbrand-Aarnoudse. Met groot enthousiasme en creativiteit heeft Thera zich ingezet voor de kinderen en jongeren van de Kloosterkerk. Met name de invoering van Godly Play mag niet onvermeld blijven. Ook aan Thera zijn we veel dank verschuldigd. Het bestuur is inmiddels de voorbereidingen gestart voor de werving van een nieuwe jeugdpastor. Het is geweldig dat zich voor de tussentijd al weer vrijwilligers bereid hebben verklaard om enkele werkzaamheden van Thera over te nemen.

Over de vervulling van de vacatures in het bestuur (een diaken en een kerkrentmeester), alsmede die van de cantor/dirigent, hoop ik u in het volgende Kloosterkerk Nieuws meer te kunnen vertellen.

In de laatste vergadering van 2016 werd de begroting voor 2017 door het bestuur vastgesteld. Deze begroting kent een aanzienlijk tekort. Daarover later meer in de brief waarin u om uw financiële bijdrage wordt gevraagd. Nu al wil ik benadrukken dat het bestuur vastgesteld heeft dat vooral aan de inkomsten gewerkt moet gaan worden. Uiteraard zullen we qua uitgaven ook kritisch moeten blijven, maar we willen niet bezuinigen op de kernactiviteiten van de Kloosterkerk. Het vergroten van de inkomsten vraagt om een gezamenlijke inspanning.

Om goed bereikbaar te zijn voor u en om eventuele ideeën, suggesties of opmerkingen te kunnen ontvangen, kan u mij vanaf heden mailen op voorzitter@kloosterkerk.nl.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter