Tegen het voornemen van het bestuur om Sanne ten Bokkel Huinink te benoemen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur zijn geen bezwaren ingebracht, zodat tot benoeming kon worden overgegaan. Sanne zal op 1 januari 2017 aantreden. We mogen verheugd zijn over de bereidheid van Sanne, die in het verleden al acht jaar secretaris is geweest, zich wederom te willen inzetten voor de Kloosterkerk. Hij is al enthousiast met het warm lopen begonnen. Met Sanne als opvolger ben ik persoonlijk ingenomen.

Derk Rijpma heeft besloten terug te treden als voorzitter van de diakenen en als diaken. De toenemende activiteiten in zijn dagelijks werk begonnen het steeds moeilijker te maken altijd op de vergaderingen van de Kloosterkerk aanwezig te zijn. We respecteren deze keuze, maar vinden het jammer dat Derk niet opnieuw beschikbaar is. In de afgelopen jaren heeft hij met energie en daadkracht leiding gegeven aan het diaconale werk van de Kloosterkerk. Daarvoor zijn we hem erkentelijk. In de kring van de diakenen is gelukkig Veronica de Lange bereid gevonden het voorzitterschap van de diakenen op zich te nemen. Door deze bereidheid is continuïteit verzekerd.

Vacatures

Dit neemt niet weg dat er wel een vacature van diaken in de Kloosterkerk is. De centrale taken van het diaconaat zijn: a. materiële hulp aan mensen binnen en buiten de (Klooster)kerk rechtstreeks en via organisaties bieden; b. medewerking verlenen aan de bediening van het Heilig Avondmaal. De diaconie van de Kloosterkerk is betrokken bij Stek (Stad en Kerk – de uitvoeringsorganisatie van de Haagse diaconieën). De diakenen voelen zich betrokken bij vraagstukken van armoede direct om ons heen en in wijder verband. Binnen de Kloosterkerk heeft de diaken regelmatig een taak te vervullen bij de zondagse eredienst. Daarnaast zijn er de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de diakenen en Stek; in totaal niet meer dan 16 avondvergaderingen per jaar. Belangstellenden kunnen zich tot 1 januari 2017 per mail of brief melden bij de voorzitter van het Algemeen bestuur, p/a kerkelijk Bureau Kloosterkerk. Mocht u geschikte personen voor de vervulling van de vacature van diaken in uw omgeving kennen, dan kunt u uiteraard zich ook melden bij de voorzitter.

In de kring van de kerkrentmeesters is er nog de vacature kerkrentmeester-gebouwen. De oproep aan belangstellenden om zich te melden had eerder geen resultaat, zodat het bestuur zelf op zoek is gegaan. Hopelijk kan nog dit jaar besloten worden tot een voorgenomen benoeming.

De procedure van werving en selectie voor een cantor-dirigent als opvolger/opvolgster van Hans Jansen is in volle gang. In het volgende nummer van Kloosterkerk Nieuws is er wellicht nieuws te melden.

De jeugdpastor van de Kloosterkerk, Thea Roosenbrand-Aarnoudse, is eerder met haar gezin naar Zwolle verhuisd. Zij heeft daar met ingang van 15 januari een baan kunnen vinden. Daarmee wensen we haar oprecht geluk. De keerzijde is wel dat zij ons nu gaat verlaten. Met groot enthousiasme heeft zij zich ingezet voor de “kleinen” in de Kloosterkerk. Door de ouders wordt ze op handen gedragen. Thera, dank voor wat je hebt gedaan. Inmiddels is de procedure begonnen voor een opvolger/opvolgster van Thera.

Financiën

Nog één keer vraag ik uw aandacht voor de financiën van de Kloosterkerk. Wil het mij niet kwalijk nemen. In het vorige nummer van Kloosterkerk Nieuws moest ik u melden dat we vermoedelijk met een tekort van rond de € 60.000 dit jaar zullen afsluiten. Het aanvankelijk geraamde tekort lag aanmerkelijk hoger: we lopen dus in. Het komt er nu op aan verder in te lopen om zo het tekort lager te laten uitkomen dan de geraamde € 60.000. Een eindsprint kan wonderen doen wanneer we die gezamenlijk inzetten! Uiteraard bezuinigen we ook, maar niet op het pastorale werk van de Kloosterkerk. Die beleidslijn willen en moeten we vasthouden.

Tenslotte

Als voorzitter is dit “tenslotte” een echt tenslotte. De volgende bijdrage vanuit het bestuur aan Kloosterkerk Nieuws zal door Sanne ten Bokkel Huinink worden geleverd. Graag dank ik al diegenen met wie ik in de afgelopen acht jaar in de Kloosterkerk heb mogen samenwerken. Die samenwerking maakte het voorzitterschap licht. Men vraagt zich wel eens af waartoe dit alles? Het antwoord kan per saldo kort zijn. Op al die plaatsen waar de christelijke gemeente bijeenkomt wordt de Eeuwige lof en eer gebracht in woorden, in liederen en in de muziek. Soms uitbundig en soms ook stamelend. Binnen de muren van de kerken, maar ook daarbuiten wanneer de klokken worden geluid……….en die zijn juist goed te horen in de straten en op de pleinen in het centrum van de stad!

Namens het bestuur wens ik u allen gezegende kerstdagen toe en voor 2017 heil en zegen,

Wim Deetman, voorzitter.