Afscheid Hans Jansen

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Hans Jansen afscheid als cantor van de Kloosterkerk. Daarom vindt er op zaterdagavond 12 november in de Kloosterkerk een afscheidsconcert plaats (aanvang 20.00 uur). Op zondag 13 november wordt er na afloop van de kerkdienst door de Kloosterkerkgemeente afscheid genomen van Hans. Ieder is van harte welkom, zowel zaterdagavond als zondagmorgen. Hans Jansen is 34 jaar als cantor aan de Kloosterkerk verbonden geweest. Die taak heeft Hans met groot enthousiasme en veel inzet vervuld. In het najaar van 2012 is uitvoerig aandacht besteed aan zijn dertigjarig jubileum als cantor en zijn veertigjarig jubileum als actief kerkmusicus. Daarnaar zij nu kortheidshalve verwezen. Voor deze rubriek volstaat het vermelden van de grote betekenis van Hans voor de Kloosterkerk en meer in het algemeen voor de kerkmuziek. Door Hans mogen we ons verheugen in een uitstekend Kloosterkerk Koor en in de wereld van de kerkmuziek neemt Hans een eigen herkenbare plaats in. Zowel in de Kloosterkerk als voor de kerkmuziek heeft Hans de Lutherse traditie in de kerkmuziek levend gehouden en vanuit die traditie kunnen zijn activiteiten vernieuwend en inspirerend genoemd worden. De Kloosterkerkgemeente is Hans dank verschuldigd voor zijn onvermoeibare inzet.

Nieuwe voorzitter

Het is een goede traditie in de Kloosterkerk dat bestuursleden hun ambt maximaal twee termijnen van ieder vier jaar vervullen. Daarom is er ongeveer een half jaar geleden een oproep gedaan in Kloosterkerk Nieuws aan de leden om zich te melden voor de vervulling van het voorzitterschap met ingang van één januari a.s. Tot grote vreugde van het bestuur zijn er meerdere namen genoemd. Onder leiding van vice-voorzitter Roland van Haersma Buma heeft het bestuur zich gebogen over de voordrachten. De keuze was lastig omdat er zoals dat wel wordt gezegd er nu wat te kiezen viel. Gelukkig! In oktober heeft het bestuur na ampel beraad tot het voornemen besloten om Sanne ten Bokkel Huinink te benoemen tot voorzitter. Sanne is een oude “jonge bekende” in de Kloosterkerk. Nog maar tot enkele jaren geleden vervulde hij met verve als kerkrentmeester acht jaar lang het secretariaat van het Algemeen Bestuur. We mogen er over verheugd zijn dat Sanne zich opnieuw beschikbaar wil stellen voor het kerkelijk werk in de Kloosterkerk. Ook nu geldt dat bezwaren van procedurele aard binnen veertien dagen na verschijning van dit nummer van Kloosterkerk Nieuws ingebracht kunnen worden bij de voorzitter van het bestuur, p/a Kerkelijk Bureau Kloosterkerk.

Gemeenteavond 27 oktober 2016

Op 27 oktober vond voor de tweede keer dit jaar een geanimeerde bijeenkomst met de leden van de Kloosterkerk plaats. De opkomst was behoorlijk, maar helaas wat minder dan die eerder in april van dit jaar. De predikanten hebben naar aanleiding van het beleidsplan de prioriteiten voor het seizoen 2016/2017 uiteengezet. De voorzitters van de kerkrentmeesters en de diakenen hebben een toelichting gegeven over de financiële stand van zaken en de jaarrekeningen van 2016. Daarnaast is er uitvoerig gediscussieerd over de wijze waarop de Kloosterkerk zich presenteerde op de jaarlijkse Uitmarkt op het Lange Voorhout in september. In de afgelopen jaren werden o.a. brood en wijn uitgedeeld. Vanuit de Kloosterkerkgemeente kwamen daarover enkele kritische opmerkingen binnen bij het bestuur. Er werd door sommigen een verbinding gelegd tussen de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de kerkdienst en het uitdelen aan van brood en wijn met een accent op uitdelen tijdens de Uitmarkt. Daarom besloot het
bestuur in augustus te stoppen met het uitdelen van brood en wijn. Over deze zaken moeten we elkaar niet in de haren vliegen. Wel was er behoefte aan discussie en die werd levendig gevoerd tijdens de gemeenteavond. Rienk Lanooy benadrukte met klem dat in de protestantse traditie de viering van het Heilig Avondmaal alleen plaats vindt in het liturgisch verband van de kerkdienst en niet daarbuiten. Daarom is het leggen van een verbinding met het uitdelen van brood en wijn in de openbare ruimte misplaatst. Daarover mag geen misverstand bestaan. Ieder kon zich vinden in het bestuursbesluit om te stoppen met het uitdelen. Het consistorie is gevraagd na te denken over een andere voor de kerk kenmerkende wijze van presenteren op de Uitmarkt.

De financiën

Tijdens de gemeenteavond heeft de voorzitter van de kerkrentmeesters een uitvoerige toelichting gegeven over de financiële stand van zaken. Er was instemming met het beleid. En hiermee raken wij aan het verwachte tekort dit jaar. In oktober werd er opnieuw ingelopen op het grote tekort op de inkomsten De verwachting is thans dat de rekening over dit jaar op 31 december zal sluiten met een tekort van rond de € 61.000,- Dat is een aanzienlijk tekort en dat zal moeten worden gedekt uit het vermogen. Daarom doet het bestuur nogmaals een beroep op de leden en de lezers van Kloosterkerk Nieuws tot een gezamenlijke inspanning om dat te voorkomen. We hebben dit jaar nog pakweg zes weken te gaan. In het vorige nummer van Kloosterkerk Nieuws is beloofd in te gaan op de vraag hoe de tegenvallende bijdragen op te vangen. Natuurlijk door actiever te worden in het “werven” van nieuwe leden. Natuurlijk door te besparen op de uitgaven (en dat lukt aardig). Natuurlijk door andere inkomstenbronnen aan te wenden. Niet door te besparen op het pastorale werk van de Kloosterkerk. Wel door het financiële vermogen te laten groeien en dat niet te doen om een “binnenvetter” te worden, maar wel om het rendement ervan aan te wenden voor het dekken van eventuele jaarlijkse tekorten. Zo wordt continuïteit in de kerkelijke activiteiten bereikt. De legaten ( dit jaar niet minder dan € 102.140! ) worden aangewend voor de groei van dat vermogen en voor een stukje voor investeringen die leiden tot een vermindering van de jaarlijkse exploitatiekosten. Op de gemeenteavond is ook gesproken over alternatieve inkomstenbronnen. Groot enthousiasme was er in ieder geval voor twee ideeën. Allereerst het maken van een koffiecorner – laten we zeggen de Kloosterkerkcorner in een ruimte naast de kostersingang en op een deel van het (eigen) parkeerterrein direct voor de Kloosterkerk. Twee doelen worden hiermee gediend: de deuren van de Kloosterkerk worden figuurlijk nog meer open gezet naar de buitenwereld en er worden extra inkomsten verkregen. De andere idee is de ruimten in en rond het kerkelijk bureau de vroegere woonfunctie weer te geven door het maken van één of twee te verhuren appartementen. Deze ideeën zullen nader op hun haalbaarheid worden bezien. Over de uitkomsten zullen de leden tijdig worden geïnformeerd.
Met hartelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter.