Opnieuw een uitdaging!

Al eerder is het aangekondigd. De inkomsten vallen tot nu toe nog al tegen. Het jaar 2016 is nog lang niet verleden tijd. Vanaf nu tot 31 december staan we allen voor de uitdaging die teleurstellende constatering voor heel 2016 ongedaan te maken. Een gezamenlijke inspanning waarin ieder het zijne of hare doet naar vermogen. Op grond van de uitkomsten in 2015 is er voor 2016 van uit gegaan dat we pakweg € 400.000 aan eigen bijdragen zouden ontvangen, maar tot 1 september kwam er € 225.000 binnen. Met nog vier maanden te gaan redden we het niet in het huidige tempo die € 400.000 te halen. Toch is dat nodig.

Waarom?

De eerste reden. In de afgelopen jaren is het financieel wel meer spannend geweest. Het lukte steeds. Maar telkens is er bewust voor gekozen in ieder geval alle pastorale activiteiten in brede zin onverkort te handhaven. Zo ook voor 2016. Voor 2017 willen we die beleidslijn volhouden. Daarom geldt: met een schone lei 2017 in.

De tweede reden. De Kloosterkerk huisvest een levende christelijke gemeente in het hartje van Den Haag. Activiteiten vinden plaats in een historische kerkgebouw, dat ons veel mogelijkheden biedt het kerkelijk werk gestalte te geven. De Kloosterkerk als kerkgebouw valt samen met de Kloosterkerk als kerkelijke gemeente. Maar dat gebouw moet dan wel in stand worden gehouden. Met steun van allereerst de leden, maar soms ook van overheden en particuliere fondsen is ons dat in de afgelopen decennia gelukt. Dat blijft ook de inzet. Ook voor 2016 en voor volgende jaren.

Een derde reden. De christelijke gemeente heeft ook de opdracht tot de dienst aan de naaste en breder de wereld. Laten we zeggen de diaconale arbeid. Daarop wordt niet beknibbeld en eerlijk gezegd mag ook hier de inspanning om de inkomsten te verhogen onze aandacht niet missen. Juist in deze tijd.

Daarom de tussentijdse oproep aan allen de financiële bijdrage voor dit jaar wat te verhogen. Dan moet het toch lukken! In de brief van bestuur en kerkrentmeesters leest u meer. In de volgende nummers van Kloosterkerk Nieuws krijgt u verdere informatie en analyse. Vanaf nu zal bij de ingang van de kerk een thermometer worden geplaatst. Daarop wordt per eerste van de maand de stand van de inkomsten aangegeven. Kortom: het heeft ook iets van een spannende wedstrijd. Daarom: opnieuw een uitdaging, een gezamenlijke uitdaging! Waarom zou het nu ook niet lukken!

De activiteiten in het seizoen 2016/2017 zijn begonnen en enkele zijn alweer afgerond. Op de Uitmarkt begin september was de Kloosterkerk aanwezig. 1.400 bezoekers konden in de Kloosterkerk worden ontvangen. Tijdens de Open Monumentendagen telden we 3.000 belangstellenden. Zij allen werden ontvangen door onze vrijwilligers, die we voor hun inzet zeer erkentelijk zijn. Ook deze dagen – maar dat terzijde – brachten extra inkomsten.

Wanneer u de kerk betreedt ziet u een orgel dat voor een deel ontmanteld is. Hier gaat het om een restauratie. Wat is het probleem? De grote en grotere pijpen dreigen onder hun gewicht te bezwijken, dat wil zeggen door hun “hoeven” te zakken. Die restauratie is  onvermijdelijk geworden. Uitstel ervan was uitgesloten. De kosten van rond €  0.000 proberen we te dekken door externe financiële bronnen aan te boren, zoals fondsen. Voorts hebben we onze organist gevraagd “muzikale” sponsoractiviteiten te ontplooien. Ook hierover houden we u op de hoogte.

Vol energie en ook opgetogen zijn we in september van start gegaan. Maar ook vanuit het besef dat het een voorrecht is te mogen werken in een christelijke gemeente.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter.