Begin september komen de activiteiten voor 2016/2017 weer op gang. In de afgelopen maanden is er door velen hard gewerkt aan de Activiteitengids.  Deze gids wordt u gelijktijdig met dit nummer van Kloosterkerk Nieuws toegezonden. Het bestuur vraagt u hiervoor graag uw aandacht.

Tegen de voorgenomen benoeming van Nel van Dorp tot ouderling “open kerk” zijn geen bezwaren ingebracht. Dit betekent dat zij inmiddels is benoemd. Nel zal worden bevestigd in de dienst van 9 oktober tezamen met Dirk Dotinga, die als penningmeester benoemd is tot kerkrentmeester.

Het bestuur komt eerst in september bijeen vanwege de vakantieperiode. Wel komt op 24 augustus het moderamen voor een wat langere vergadering bijeen. Dan zal er worden besloten over het plan de  achterblijvende inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen. Hierover meer in het eerstvolgende nummer van Kloosterkerk Nieuws

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter.