Aan tafel!

Wat beleef je als je deelneemt aan het Avondmaal? Het antwoord daarop heeft met veel te maken: je (gods- dienstige) opvoeding, de wijze waarop het Avondmaal gevierd wordt, de levensfase waarin je verkeert etc. Behalve de persoonlijke beleving kent de christelijke traditie ook een aantal betekenissen aan het Avond- maal toe. Ze gaan terug op bijbelse verhalen. In de Paastijd (de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren) klinkt een aantal van deze verhalen over de maaltijd. Als Jezus is opgestaan vertellen de evangeliën onder meer verha- len dat hij de band met zijn vrienden vernieuwt door samen met hen te eten. Meer nog dan in het uitleggen van de verhalen, zo vertelt Lukas, herkennen de Emmaüsgangers Jezus, de opgestane, op het moment dat hij het brood breekt. De betekenis van het avondmaal reikt dus verder dan de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. Er is ook het aspect van de dankzegging voor de goede dingen van het leven, van het deel uitmaken van een gemeenschap rond de ene tafel, van de aanroeping van de Geest, en van de maaltijd als beeld van het Koninkrijk van God. Een aantal aspecten zal in de diensten terugkomen.

Op 10 april is het 50 jaar geleden dat het orgel van de Kloosterkerk in gebruik werd genomen (zie onder). Op 17 april gaat ds Joost Röselaers voor. Hij is predikant van de Nederlandse gemeente ‘Austin Friars’ in Londen. De laatste zondag van de maand, 24 april, klinkt cantate ‘Es ist euch gut, daß ich hingehe’ (BWV 108).

Marcussenorgel vijftig jaar

Op 10 april 1966 werd tijdens de Paasdienst het nieuwe orgel van de Kloosterkerk in gebruik genomen. Nu het dit jaar Abraham ziet is er reden om met dankbaarheid terug te kijken op de vele diensten waarin het de lofzang gaande heeft gehouden dankzij de kundige organisten die er in de loop van de jaren op hebben ge- speeld. In het weekend van 9 en 10 april is er op zaterdag een concert met oud-organist Jan Hage en de hui- dige organist Geerten van de Wetering. Op zondag wordt er in de dienst bij dit jubileum stil worden gestaan. U bent bij beide feestelijke gelegenheden van harte welkom. Meer informatie staat op: www.kloosterkerk. nl/Agenda/jubileum-concert-50-jaar-marcussen-orgel

Zinnige Kost: een maaltijd die te denken geeft

Op dinsdag 5 april treedt de lm Human van de Franse cineast Yann Arthus-Bertrand op als ‘tafeldame/-heer’ van Zinnige Kost. Tussen de gangen door zullen er in de sfeervolle crypt scènes worden vertoond uit deze lm die als thema heeft ‘Wat maakt ons menselijk?’ Zo zal het gaan – passend bij de paastijd – over liefde/ vergevingsgezindheid, leven na de dood, geluk en de zin van het leven. Welkom! Je kunt je aanmelden bij ds Margreet Klokke tot maandagochtend 4 april.

Gemeenteavond

Op 14 april (20u00) wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Hét moment om met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkelingen in de Kloosterkerk. Dit jaar staan in het bijzonder de concept beleidsplannen (algemeen en kerkmuziek) voor de komende jaren centraal. U vindt ze hier. Van harte welkom!

Tenslotte

Op 4 april begint de vierde en laatste periode van drie weken (van ma t/m wo) dat ik afwezig ben i.v.m. de training die ik dit jaar volg. Ik ben dan minder beschik- en bereikbaar. Indien nodig kunt u terecht bij ds Margreet Klokke.

Ik wens u een goede paastijd toe! ds Rienk Lanooy