Afsluiting serie diensten: ‘Vijfhonderd jaar later, protestant in 2017’

Zondag 29 oktober wordt de laatste in de serie diensten met het thema ‘Vijfhonderd jaar later, protestant in 2017’ gehouden. Het is dan een dienst met cantate, cantate BWV 80, met de titel ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. De cantate is o.a. geïnspireerd op een lied van Maarten Luther uit 1533, dat nu nog in het nieuwe liedboek staat als LB 898. Hij liet zich bij het schrijven ervan inspireren door psalm 46. Vanouds wordt het gezongen op hervormingsdag. Op dinsdag 31 oktober ìs het zover – het is dan precies vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen tegen misstanden in de Rooms Katholieke kerk bekend maakte. Wat is het dan toepasselijk dat deze cantate twee dagen tevoren klinkt in de Kloosterkerk, als prachtig slotakkoord van onze serie diensten.

Serie diensten november: ‘Rituelen van gedachtenis, vergeving en oogst’.

In november begint er een nieuwe serie diensten, waarin telkens een ritueel centraal staat:

  • Op 5 november – de zondag dichtbij Allerzielen – is er het ritueel van het gedenken van de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In deze dienst worden hun namen genoemd. Ter afsluiting wordt het bekende lied ‘Heer herinner u de namen…’ gezongen. Wie wil dat de naam van een dierbare gestorvene genoemd wordt, kan contact met ons opnemen. Het Kloosterkerkkoor o.l.v Daniël Rouwkema werkt mee aan deze dienst.
  • Op 12 november is er het ritueel van de vergeving. Hierin wordt aandacht besteed aan beschadigde verhoudingen, die je leven kunnen blijven bepalen. Wie wil, kan vooraf een gesprek aanvragen met zijn eigen pastor.
  • Op 19 november is er het ritueel van de oogstdienst. Dankbaar wordt er stil gestaan bij de vruchten van het veld die ons in leven houden. Omdat ik dit jaar de opleiding tot pastoraal supervisor volg, die veel tijd in beslag neemt, word ik op deze zondag vervangen door ds. Aafke Zaal uit Hemmen.

In alle drie de diensten zal er een tekst uit het Onze Vader leidend zijn: ‘Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen’ (gedachtenisdienst), ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven (vergevingsdienst) en ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, (oogstdienst).

Parallel aan deze serie diensten is er voor jongeren uit de onderbouw van de middelbare school ‘Serious Quest’. Op de zondagen 5, 12 en 19 november kunnen zij met een van de predikanten of de jongerenpastor praten over bovengenoemde rituelen. Op 5 november is Jan Willem Engelen, uitvaartleider, erbij! Hij kan hen veel vertellen over afscheidsrituelen. Nadere informatie bij jeugdpastor Peter van Beek!

Preek van de Leek op zondagmiddag

In november is er weer een nieuwe serie Preek van de Leek in de Kloosterkerk. Dit zijn de lekenprekers waar u naar kunt uitkijken: Pia Dijkstra (5 november), Franca Treur (12 november), Marco Kroon (26 november) en Rob de Wijk (3 december). De diensten beginnen steeds om 17.00 uur. Zie voor meer informatie www.preekvandeleekdenhaag.nl!

Zinnige Kost 31 oktober, Frits de Lange over ‘Heilige onrust’.

Een zinnig gesprek, bij een heerlijke maaltijd. Dat is wat ons voor ogen staat bij dit ‘Diner pensant’, naar een idee van de filosoof Alain de Botton. Dit seizoen staan de avonden open voor mensen van alle leeftijden, en laten we ons tot gesprek inspireren door het pas verschenen boek van Prof. Dr. Frits de Lange ‘Heilige onrust’. In dit boek komt hij met de pelgrimstocht als een vernieuwde oude vorm van geloven. Hij sluit erin aan bij mensen die zich zoekers noemen, mensen die weliswaar het besef hebben van iets groters dan zichzelf, maar dat niet in de taal van de kerk onder woorden kunnen brengen.

Op dinsdag 31 oktober is hij zelf onze tafelheer. Hij zal de disgenoten inleiden in de vragen waar zijn boek over gaat en hen uitdagen tot gesprek. Wie graag wil aanschuiven en meepraten, wordt verzocht zich uiterlijk maandag 30 oktober om 12.00 uur op te geven bij één van ons via klokke@kloosterkerk.nl of lanooy@kloosterkerk.nl. De maaltijd is vegetarisch, de kok is Sämi Bangerter. De kosten zijn 15, – euro voor de maaltijd en 5, – euro voor de spreker.

Kloosterkerkacademie

De Kloosterkerkacademie 2017-2018 heeft als thema: ‘Vijfhonderd jaar Luther – Hoe de nalatenschap van een Augustijner monnik tot op de dag van vandaag doorwerkt in onze cultuur. Twee VU-hoogleraren hielden al een college in deze reeks: Prof. Dr. Joke van Saane over ‘Geloofwaardig leiderschap’ en Prof. Dr. Mirjam van Veen over ‘De opkomst van het individu’. Er volgen nog twee Kloosterkerkacademie-avonden:

  • 2 november, 20.15 uur: Prof. Dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte over ‘Grote woorden uit de reformatie en hun blijvende actualiteit’. Hij heeft veel van onze diensten met dezelfde inhoud bijgewoond en zal er ongetwijfeld bij aansluiten.
  • 30 november, 20.15 uur: Prof. Dr. Martien Brinkman over ‘Vrijheid zonder einde’. Hij zal stil staan bij de vraag in hoeverre Luthers ideeën over vrijheid aansluiten bij de manier waarop hier vandaag over gesproken wordt.

Beroep en studieverlof

U hebt van Sanne ten Bokkel Huinink, de voorzitter van ons bestuur, gehoord dat ik een beroep heb gekregen vanuit de Leidse Binnenstads Gemeente, die huist in de Hooglandse kerk. Ik heb zelf op deze vacante predikantsplaats gesolliciteerd. Dat heb ik niet gedaan omdat ik weg zou willen uit de Kloosterkerk, integendeel, ik werk met werkelijk ontzettend veel plezier bij u. Het is eenvoudig omdat het nu al mijn achttiende seizoen is in uw midden. De PKN is een voorstander van mobiliteit van predikanten. Dat is, zegt ze, goed voor de vernieuwing van het gemeenteleven. Het is daarom dat ik om mij heen ben gaan kijken. Van de Leidse Binnenstadsgemeente heb ik het gevoel dat ik er nieuwe dingen kan leren en dat ik er zelf ook nieuwe dingen kan brengen. Ik heb echter nog drie weken bedenktijd. In de eerste contacten tussen predikant en gemeente kan er wel eens een kink in de kabel komen en de benodigde ‘klik’ er soms toch ineens niet blijken te zijn. Dat wacht ik even af. Het bestuur houdt u op de hoogte.

In de week van 12 – 19 november heb ik overdag studieverlof voor mijn opleiding tot pastoraal supervisor. Ds. Rienk Lanooy vervangt mij dan. En tot slot: Op 3 december is er weer een doopdienst. Eventuele doopouders kunnen zich bij mij melden via klokke@kloosterkerk.nl.

Met een hartelijke groet! Ds. Margreet Klokke