Bij de diensten

Na boete, zonde en genade komt in de diensten van oktober nog een aantal thema’s aan de orde dat in de tijd van Reformatie een belangrijke rol speelde: geloof, vrijheid, het avondmaal en de verhouding tot de overheid. De serie wordt afgesloten op 29 oktober wanneer – hoe kan het ook anders – de cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (BWV 80) klinkt.

Op 15 oktober is er een dienst met Avondmaal. Na afloop is er gelegenheid om Anneke Zorn de hand te schudden. Jarenlang is zij het ankerpunt van het Kerkelijk Bureau geweest met een schat aan kennis van verleden en heden van de Kloosterkerk. Ook de predikanten (de huidige en de voorgaande) hebben daar hun voordeel mee gedaan en willen haar daar heel hartelijk voor danken.

Anneke wil geen cadeaus, maar een hartelijk woord van wie maar wil, valt daar niet onder en daarom stellen we voor om op 15 oktober een kaart mee te brengen met persoonlijke woorden voor Anneke. De kaarten worden dan verzameld en aan Anneke meegegeven. Verzenden kan ook, dan graag naar het Kerkelijk Bureau.

Overigens blijft Anneke gewoon lid van de Kloosterkerk. Ce n’est qu’un au revoir!

Graag wijs ik alvast op de dienst met doop op 3 december, eerste Advent. Aanmelding bij het Kerkelijk Bureau.

Luther, 500 jaar later!

Niet alleen in de diensten dient zich 500 jaar Reformatie aan. Op 19 oktober begint de Kloosterkerk Academie met een serie avonden over de doorwerking van de Reformatie in onze tijd. Joke van Saane, hoogleraar godsdienstpsychologie aan de VU, zal het spits afbijten. Haar thema is: Geloofwaardig leiderschap. De Reformatie bracht niet alleen nieuwe vormen van leiderschap in de kerk, maar ook in de politiek. Hoewel Luther geen democraat was – hij hechtte aan de rol van de vorst als leidsman – brengt de nadruk op het individu wel met zich mee dat er langzamerhand vormen van democratie hun intrede gaan doen. Hoe die zich verhouden tot de moderne discussies over leiderschap is thema van het college. Van harte welkom om 20.15u (toegang € 5,-). Een week later, 26 oktober, borduurt Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU, voort op dit thema, wanneer zijn spreekt over De opkomst van het individu. Zijn er grenzen aan de aandacht voor het individu en waar liggen die dan? Voor meer informatie verwijs ik u naar de website en ‘de klooster’ (www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/kerk-samenleving-en-cultuur/kloosterkerkacademie)

Kloosterkerk, 400 jaar later: debatmiddag met o.a. Rik Torfs, Jaap Smit en Hans Boutellier

500 jaar Reformatie stelt een andere belangrijke, maar locale historische gebeurtenis enigszins in de schaduw. Afgelopen zomer was het nl. 400 jaar geleden dat prins Maurits met zijn gevolg de Kloosterkerk binnentrok en daarmee positie koos in de strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. Politiek en kerk, religie en landsbestuur hadden in deze historische periode veel invloed op elkaar. In de loop van de tijd is daar veel verandering in gekomen: kerk en staat zijn formeel van elkaar gescheiden, ook al lopen de interpraties van deze scheiding nogal uiteen. En toch hebben religie en politiek, kerk en staat in het publieke domein met elkaar te maken. Je kunt op een formele manier nagaan hoe die verhouding eigenlijk is, maar je kunt ook de vraag stellen: hoeveel ruimte gunnen religie en politiek elkaar in de samenleving? Doet het begrip ‘publieke ruimte’ haar naam eer aan en is zij werkelijk een ruimte waarin religie haar plaats kan innemen, of is het daar vechten om een plaatsje. Op vrijdagmiddag 27 oktober zal de bekende Leuvens hoogleraar Rik Torfs op deze vragen ingaan. Jaap Smit, Commissaris van de koning in Zuid-Holland, en hoogleraar Hans Boutellier (VU) zullen een co-referaat houden. Daarnaast zal een panel bestaande uit Heleen Dupuis (emeritus hoogleraar medische ethiek en oud-lid van de Eerste Kamer), Sybrand van Haersma Buma, lid van de Tweede Kamer) en René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland) commentaar leveren en krijgt ook ‘de zaal’ gelegenheid om vragen te stellen. Debatleider is Wim Deetman. De middag begint om 13u30. Zie ook http://www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/kerk-samenleving-en-cultuur/activiteiten-kloosterkerkforum/

Wie zit er in de toga?

Op dinsdag 11 oktober 20u15 is er de eerste bijeenkomst voor studenten en young professionals. Ds Margreet Klokke zal op een College Tour-achtige wijze worden geïnterviewd door Kees Versteegh over haar werk als predikant en wat haar persoonlijk bezighoudt. Wat heeft haar ertoe gebracht theologie te gaan studeren? Wat inspireert haar? Twijfelt ze wel eens? Wat doet ze in haar vrije tijd? Gaat ze wel eens naar een popconcert? Kortom: een gesprek over wie er ‘in de toga zit’.

Frits de Lange in de Kloosterkerk bij Zinnige Kost

Het is niet alles Reformatie wat de klok slaat. Maar het is wel op 31 oktober dat Frits de Lange naar de Kloosterkerk komt in het kader van een nieuw jaar Zinnige Kost. Alle leeftijdsbeperkingen zijn daarbij losgelaten en ieder is welkom voor een goede maaltijd en een goed verhaal. Frits de Lange zal er wat meer tijd dan gebruikelijk krijgen om te vertellen over zijn nieuwe boek ‘Heilige onrust: een pelgrimage naar het hart van religie’, waarin hij op zoek gaat naar het wezen van de pelgrimerende mens, een pelgrimage die niet per se naar Santiago voert, maar eerder een spirituele en fysieke ervaring in het gewone leven is. In de Zinnige Kost avonden die er op volgen, gaan we dan met De Langes gedachten aan de slag. Wie niet de serie Zinnige Kost wil volgen, maar wel de avond met Frits de Lange wil meemaken is ook van harte welkom. Aanvang 18u30, kosten € 20,- (eenmalig iets meer ivm. de komst van Frits de Lange). Opgave op lanooy@kloosterkerk.nl of klokke@kloosterkerk.nl uiterlijk tot maandag 30 oktober om 10u00

‘Als Bach weer klinkt’

Op 24 september werd na de dienst (met cantate!) het boek Als Bach weer klinkt: 55 jaar cantatediensten in Den Haag gepresenteerd. Ellen van der Sar heeft daarin met grote nauwkeurigheid de geschiedenis beschreven van de 566 diensten met cantate zoals die tot en met juni 2017 gehouden zijn. Het zijn er inmiddels 568 want de geschiedenis houdt niet op te bestaan met 55 jaar. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de diensten en heeft daarbij oog voor alle personen en instanties die daarbij betrokken waren. Er staan ook bijdragen in van Carel ter Linden en de huidige predikanten, en een interview met dirigent Jos Vermunt. Een ‘must’ voor iedere cantate liefhebber! Te koop op de informatietafel van de Kloosterkerk en via de website van de Residentie Bach Ensembles (www.bachensembles.nl/artikel/als-bach-weer-klinkt).

Tenslotte, van 15-22 oktober heb ik een weekje vrijaf. Ds Margreet Klokke is dan beschikbaar, mocht dat nodig zijn.

Met nazomerse groet,

ds Rienk Lanooy