Zoals bekend is het streven met de ambitieuze begroting 2018 erop gericht om quitte te draaien. De basis daarvoor ligt in de beperking van de personeels- en onderhoudskosten en het verkrijgen van hogere vrijwillige bijdragen en inkomsten uit verhuur. En dat met instandhouding van de huidige en nieuwe activiteiten en investeringen in de toekomst.

Het financiële resultaat t/m augustus blijft € 18.000 achter t.o.v. een begroting van 0. Dit wordt vooral veroorzaakt door tegenvallende resultaten van de periodieke bijdragen en inkomsten uit verhuur, terwijl de lasten minder dan begroot zijn. Periodieke bijdragen in de eerste acht maanden van dit jaar beliepen € 220.000; dit is € 26.000 (11%) lager dan begroot en € 34.000 (13%) lager dan in 2017. Voor wat de ledenbijdragen betreft: wij zullen een aantal leden binnenkort aanschrijven om opnieuw hun aandacht te vragen voor hun bijdrage aan de instandhouding van onze monumentale kerk en alle activiteiten, die in het kader van onze gemeente worden ontplooid. De collecten brachten € 16.000 op; dit is € 4.000 (22%) lager dan begroot en ongeveer gelijk aan vorig jaar. Binnenkort is er een proef met een pinzuil.
De verhuur bracht € 49.000 op; dit is € 28.000 (36%) lager dan begroot en € 4.000 (7%) lager dan in 2017. Het goed gevulde orderboek t/m december rechtvaardigt de verwachting dat we met de verhuur van het monument op het niveau van 2017 zullen uitkomen.
De personeelskosten zijn lager dan vorig jaar en daardoor in lijn met de begroting. De onderhoudskosten zijn ook in lijn met de begroting, maar aan de uitgavenkant staat ons aan het einde van het jaar de vervanging van de brandmeld en- ontruimingsinstallatie te wachten, waartoe de gemeente Den Haag ons opdracht heeft gegeven. Dat betreft een aanzienlijke investering.

Daar tegenover staan enkele bepaald positieve zaken. Allereerst dat wij weer 18 nieuwe leden/gezinnen hebben mogen verwelkomen. Vervolgens ook dat er enkele tientallen leden zijn, die zich tot een periodieke schenking gedurende een aantal jaren hebben verbonden. Dat geeft de schenker de mogelijkheid om meer te geven door gebruik te maken van fiscale voordelen en aan de kerk een stuk financiële zekerheid. We bevelen een dergelijke regeling daarom van harte aan. Verder mochten we deze zomer een aanzienlijk legaat ontvangen. Wie één van deze mogelijkheden overweegt, nodigen we uit contact met de penningmeester op te nemen.

Ten slotte, en daar gaat het om: de kerk met zijn inspirerende kerkdiensten en vele activiteiten wordt door u en anderen goed bezocht. Al die zaken stemmen ons dankbaar en hoopvol.

Met vriendelijke groet, het algemeen bestuur