Sinds 2014-2015 organiseert de Kloosterkerk in samenwerking met de faculteit God- geleerdheid van de VU de Kloosterkerk Academie. In de Kloosterkerk Academie worden dubbel-colleges gegeven door VU-docenten over hun specialisme. Belangstellenden uit Den Haag kunnen op deze manier kennisnemen van wat er gebeurt aan de Universiteit, en de Universiteit houdt contact met de vragen in de samenleving.

Thema 2017-2018: 500 jaar Luther – Hoe de nalatenschap van een Augustijner monnik tot op de dag van vandaag doorwerkt in onze cultuur.

In 2017 werd uitgebreid herdacht hoe een Augustijner monnik, Maarten Luther, op 31 oktober zijn 95 stellingen spijkerde op, naar men zegt, de deur van de Slotkerk in Witten- berg. Niemand, hij zelf in het minst, kon bevroeden hoe zijn aanklacht tegen de uitwassen van de kerk van Rome zich zou uitbreiden tot een beweging die kerk, staat en cultuur van Europa voorgoed zou veranderen. Deze veranderingen hebben hun sporen nagelaten en bepalen nog steeds, zichtbaar of onzichtbaar, onze wereld en ons wereldbeeld.

In vier colleges gingen vier wetenschappers in op vier aspecten van de Reformatie en hun gevolgen voor deze tijd.

GELOOFWAARDIG LEIDERSCHAP

Prof. Dr. Joke van Saane 19 oktober 2017

De reformatie stelde niet alleen de kerkelijke hiërarchie ‘im Frage’, maar bracht ook nieuwe vormen van lands- bestuur. De protestantse aandacht voor het individu en zijn geweten zorgde ervoor dat vormen van democratie hun intrede deden en er nieu- we vormen van leiderschap ontstonden. Wat is daarvan terug te vinden in de huidige discussie over leiderschap? Hierover schreef Joke van Saane een boek, getiteld Geloofwaardig leiderschap

DE OPKOMST VAN HET INDIVIDU

Prof. Dr. Mirjam van Veen 26 oktober 2017

De aandacht voor de mens als individu stamt uit de reformatie. Tot voor kort was ‘individualisme’ een woord zonder bijsmaak. Grondwet- ten moesten het individu beschermen tegen de macht van kerk en overheid. Het is pas de laatste tijd, dat de vraag rijst of er ook grenzen zijn aan de aandacht voor het individu – vooral daar waar klassieke patronen die mensen met elkaar kunnen verbinden (familie, religie, natie) aan relativering onderhevig zijn.

GROTE WOORDEN UIT DE REFORMATIE EN HUN BLIJVENDE ACTUALITEIT

Prof. Dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte
2 november 2017

Kernwoorden uit de christelijke traditie als zonde, geloof, rechtvaardiging en genade zijn door Luther opnieuw gemunt. Daarmee gingen ze tot het standaardrepertoire van de kerken van de reformatie behoren. Inmiddels worden deze woorden, ook in de kerk, niet meer vanzelfsprekend gebruikt. Hebben ze hun actualiteit verloren of hebben ze – wanneer hun betekenis van onder het stof is weggehaald – nog steeds zeggingskracht?

VRIJHEID ZONDER EINDE

door
Prof. Dr. Martien Brinkman 30 november 2017

In zijn traktaat Über die Frei- heit eines Christenmenschen schreef Luther in 1520 de bekende zin: “een Christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onder- worpen; en hij is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen”. In deze zin zit de kern van Luthers denken over vrijheid. Werkt zijn gedachte nog door tot in deze tijd, en waar zien we er nog sporen van?

Deel

Kerk, samenleving en cultuur

Activiteiten Kloosterkerkforum

Binnenkort staan er weer nieuwe activiteiten van het Kloosterkerkforum in de agenda. Eerdere activiteiten in de Kloosterkerk: Muzikale lezing over Dag Hammarskjöld Dag Hammarskjöld werd in 1953 gekozen tot Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties....
Lees verder

Kunst en Exposities

De Kunstcommissie van de Kloosterkerk heeft als doel om naast muziek ook de beeldende kunst binnen kerk en liturgie een plaats te geven. Met tijdelijke exposities probeert zij de traditie voort te zetten die...
Lees verder

Literatuur

Achter één van de deuren in de ‘kloostergang’ van de kerk schuilt een kleine bibliotheek. Deze bevat voornamelijk boeken op het gebied van bijbeluitleg, theologie en levensbeschouwing. De bibliotheekcommissie zorgt ervoor, dat de verzameling...
Lees verder