Nieuwe openingstijden Kerkelijk Bureau

U bent gewend dat het Kerkelijk Bureau (KB) op woensdag altijd gesloten was. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, is in overleg met bestuur en predikanten besloten het KB van dinsdag t/m vrijdag  te bezetten. De beschikbaarheid van het KB wordt derhalve als volgt aangepast:

Vanaf 1 juli 2016 is het KB telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 09:00-14:00 uur via het telefoonnummer 070-3461576.

U kunt het Kerkelijk Bureau altijd  per e-mail bereiken op mailadres kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Dit betekent dat het KB in de toekomst op maandag gesloten is en dat in principe de kerk dicht is op maandag met uitzondering van de geplande en geagendeerde activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Ad van der Linde
Hoofd Kerkelijk Bureau

 

Dordts concert van Kloosterkerkkoor

Zaterdag 25 juni geeft het Kloosterkerkkoor uit Den Haag (lange Voorhout) een vrij toegankelijk concert in de Trinitatiskapel in Dordrecht. Het koor staat onder leiding van Hans Jansen. Het concert begint om 11.30 en duurt ongeveer een uur. Er zullen werken o.a. van Orlando di Lasso, Mendelssohn, Schütz, Brahms en Distler klinken. Verder  is er medewerking van Ria Galestien (sopraan)  en Hans Jansen (orgel).

U bent welkom vanaf 11.15 uur in de Vriesestraat 22 in Dordrecht.

 

Einde aan de Vesper op woensdagavond

Als op woensdagavond 29 juni de laatste Vesper van dit seizoen zal worden gehouden, wordt tevens een lange periode afgesloten waarin in de Kloosterkerk, naast de hoofddienst op zondag, ook nog een gebedsdienst in de week werd gevierd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was in de periode van de toenmalige predikant Schoch begonnen met Avondgebeden op de zaterdagavond, dit vooral als een voorbereiding op de zondagse eredienst. Later werd de vesper verplaatst naar de woensdagavond en hadden Frelien en Wim Jellema jarenlang de leiding. In die periode werd er tijdens de vesper ook éénmaal per maand Avondmaal gevierd.

Eind jaren negentig kreeg ondergetekende de leiding van de wekelijkse vesper, die, nu anders dan op zaterdagavond, een rustmoment werd midden in de week. In de liturgie kwam ruimte voor het onberijmd psalmzingen, de liturgie van de vesper werd enige keren aangepast aan de wensen van de tijd en vanaf 2003 werkte de Schola Cantorum Gregoriana eens per maand mee aan de vesper. Het Gregoriaans kwam weer volop tot klinken in de ruimte waarvoor het oorspronkelijk geschreven was: het koor van het Dominicaner klooster.

Niet alleen voor de eigen gemeenteleden heeft de vesper veel betekend, ook trok de vesper altijd veel belangstelling van buiten de Kloosterkerk als op de woensdagavond voor Kerstmis en in de Stille Week een meer uitgebreide invulling werd gegeven aan het Gregoriaans. Zinvol was het iedere keer als in de 40-dagentijd de vastengroep de vesper meevierde.

In de jachtige, digitale wereld anno 2016 zal de mens, meer dan ooit, behoefte blijven hebben aan verstilling en rust. Die behoefte daartoe zal sterk genoeg blijken te zijn om nieuwe vormen te zoeken en te vinden. Hoe actueel is dan de lijfspreuk van de oude Dominicanen die, levend op de rand van kerk en maatschappij, een sterk missionair élan bezaten: laudare, benedicere, praedicare: loven, zegenen, verkondigen!

In het huidige beleidsplan is de wens opgenomen om te werken aan liturgische vormen van verstilling op een
ander moment.

Hans Jansen

 

Op reis met Dante in de Kloosterkerk

In de Kloosterkerk wordt van eind juni tot en met begin september werk van Erna Flokstra tentoongesteld, gebaseerd op De goddelijke komedie van Dante Alighieri (1265-1321). Zij schaart zich daarmee in een lange rij kunstenaars die deze tocht door de hel, over de louteringsberg naar het paradijs hebben verbeeld.

Dante’s tekst is lang en interpretaties zijn er legio. Erna Flokstra begon haar eigen reis met Dante op het moment dat hij op de grens van het paradijs is aangekomen en zijn geliefde Beatrice weerziet. Hij wil zijn vreugde over dit weerzien delen met zijn gids Vergilius, maar deze blijkt dan verdwenen te zijn. Dante barst in tranen uit. Volgens Beatrice hoeft Dante niet te huilen om Vergilius, er zullen belangrijkere dingen gebeuren om over te treuren. Maar Dante huilt wèl. Daar begint de tentoonstelling mee: hoe zien Dante’s herinneringen aan Vergilius eruit? Welke momenten van genegenheid met Vergilius koestert Dante?  Wat voor vriendschap licht op midden in een inhumane wereld? En wie zijn daar eeuwenlang getuige van?

Erna Flokstra brengt deze vragen in beeld met aquarellen, etsinkt, acryl- en olieverf op doek. Ze studeerde theologie en kunstgeschiedenis. Flokstra werkte als programmamaker politiek en cultuur bij de Nederlandse Publieke Omroep en als docent cultuurgeschiedenis en visuele communicatie aan een Hogeschool voor de Kunsten. Naast haar werk brengt ze historisch erfgoed in beeld. Eerder behandelde ze de Copernicaanse omwenteling en Griekse mythen.

 

Scherpe teksten van Bach

Op zondag 26 juni 2016 zal – traditiegetrouw op de laatste zondag van de maand – een Bachcantate klinken. ‘Nach dir Herr, verlanget mich’ (BWV 150) is een koorcantate met delen van Psalm 25 als uitgangspunt voor de tekst.

Er bestaat geen originele partituur van deze cantate, zodat niet met zekerheid kan worden gezegd dat het om een cantate van J.S. Bach gaat. Maar vrij algemeen wordt aangenomen dat deze cantate behoort tot de eerste kerkcantates die we van Bach kennen. Hij schreef ze in de tijd dat hij geen cantor of kapelmeester was, maar organist in Arnstadt, Mühlhausen en Weimar. En hij schreef ze ten behoeve van voor ons onbekende gelegenheden die in elk geval niets met het Lutherse kerkelijk jaar te maken hebben.

Inmiddels bestaat geen twijfel meer over de echtheid van het werk: de letters waarmee de regels van de vrij gedichte teksten (3, 5 en 7) beginnen vormen tezamen het acrostichon DOCTOR CONRAD MECKBACH. Meckbach was burgemeester van Mühlhausen en na het overlijden van de organist van de Blasiuskerk beval hij de stadsraad zonder verdere procedures J. S. Bach te benoemen; hetgeen geschiedde (1707). Bach eert deze burgemeester door in de tekst van zijn cantate naar hem te verwijzen.

Om dit te verduidelijken hierbij de tekst van deel 3, de korte sopraanaria:

Doch bin und bleibe ich vergnügt,

Obgleich hier zeitlich toben

Creutz, Sturm und andre Proben,

Tod, Höll und was sich fügt.

Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,

Recht ist und bleibet ewig Recht.

Kijkt u zelf op 26 juni maar in de liturgie om bij deel 5 CONRAD en deel 7 MECKBACH te kunnen herleiden.

Het is een cantate voor ‘algemeen gebruik’. Dat zien we ook terug aan de onlangs gereed gekomen inventarisatie van in Den Haag gerealiseerde cantatediensten sinds 1962: het is in 55 jaar de vierde keer dat deze cantate uitgevoerd wordt. Steeds gebeurde dit op een ‘willekeurig’ moment in het kerkelijk jaar. 22 februari 1981, 27 oktober 1991, 25 maart 2007 en nu dus 26 juni 2016: dat zijn de momenten waarop BWV 150 heeft geklonken in de Kloosterkerk.

Ds. Arjan Plaisier, de onlangs afgetreden scriba van de Protestantse Kerken in Nederland,  wordt in Trouw (10 juni 2016) gevraagd naar de soms vervreemdende teksten die Bach in zijn cantates gebruikt, omdat ze gaan over duivel en zonden, dood en hel. “Het zijn soms scherpe, harde teksten. Je hoort ze niet meer van de kansel. Dat is soms wel jammer. Deze taal is in een reformatorische subcultuur terechtgekomen. Als je ze daaruit bevrijdt, kunnen ze soms verrassend actueel zijn.”

Wat zullen wij op 26 juni van de kansel horen? En van het koor- en orkestpodium? Kom zelf ‘live’ luisteren!

 

Kloosterkerk Wereldwijd in Percik, Indonesië

Dit voorjaar bezochten twee leden van de commissie Kloosterkerk Wereldwijd voor de zevende keer Percik in Salatiga op Midden Java, Indonesië. De Kloosterkerk steunt hier het programma Sobat Anak. Dit programma heeft als doel om kinderen van alle geloven bij elkaar te brengen en samen activiteiten te laten ondernemen onder het motto: we zijn verschillend, we zijn hetzelfde. Op deze manier wordt kennis gemaakt met elkaar en ontstaat er begrip voor elkaar. Het programma is begonnen in Salatiga en dankzij de staf van Percik is het nu op veel plaatsen op Midden Java actief. Behalve dat er via spel en educatie met de kinderen wordt gewerkt, worden ook leerkrachten en vrijwilligers opgeleid om deze programma’s te begeleiden.

We zijn inmiddels op veel verschillende plaatsen geweest waar dit kinderprogramma wordt uitgevoerd, tot hoog op de hellingen van de vulkaan Merbabu. Daarbij hebben we heel wat verschillende activiteiten meegemaakt. Zo bezochten we een sobat anak bijeenkomst in Solo, waaraan rond de 100 kinderen deelnamen. Na een boeiend en uitgebreid kennismakingsspel kregen de jonge kinderen een kleurplaat over verschillende godsdiensten, de oudere kinderen maakten een tekening over de verschillende gebedshuizen. De kinderen van onze kindernevendienst, waar we regelmatig vertellen over onze bezoeken,  hebben dat indertijd ook gedaan. Een sobat anak bijeenkomst maakten we mee in de Chinese tempel in Salatiga. Ook deden we mee aan een bijeenkomst op Percik zelf, waar allerlei spelletjes werden gedaan, die alleen maar konden slagen door samen te werken met het eigen groepje. Ook werd er een quiz gehouden over de verschillende godsdiensten in Indonesië.

Door de jaren heen is er een vertrouwensband ontstaan, waardoor we met de stafleden en vrijwilligers over talloze onderwerpen  praten. Zo waren er afgelopen maart tijdens één van onze gesprekken vragen over hoe wij in Nederland omgaan met seksuele voorlichting op school, de problemen rond het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren, en over het pesten op school. De verbazing was groot toen wij vertelden dat deze problemen in Nederland ook spelen! Men dacht dat we dit soort problemen hier al lang hadden opgelost!  Er kwam duidelijk een stuk wederkerigheid en gelijkwaardigheid naar voren.

We zijn blij dat we vanuit de Kloosterkerk dit belangrijke kinderprogramma kunnen steunen en dat we tijdens onze bezoeken zien dat het werkt!

Wilt u het werk steunen? Aanstaande zondag wordt voor dit doel gecollecteerd, maar u kunt uw bijdrage ook storten op NL37INGB0000195100, t.n.v. Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd.

Willemien Ankum en Janny Vellekoop